Hoppa till innehåll

Räddningslagen förpliktar räddningsverket att skapa en extern räddningsplan för olyckor i samarbete med de berörda parterna.

I de externa räddningsplanerna definieras de åtgärder med vilka man kan begränsa och behärska olyckor och följderna av dem så effektivt som möjligt.

Dessutom måste man

•    höra invånarna,
•    samarbeta med andra myndigheter,
•    kommunicera om planerna,
•    ordna övningar.

I västra Nyland finns sju objekt där man ordnar lagstadgade samarbetsövningar.

Säkerhetsmeddelande: Säkerhetsmeddelande 2024, fi-sv

Fermion

På Fermions fabrik i Hangö tillverkas kemiska medicinska preparat som bland annat används i läkemedel för hjärt- och blodkärlssjukdomar, astma och Parkinsons syndrom och immunsuppressiva läkemedel. Produktionen sker i serier. Sammanlagt produceras 10–20 olika läkemedel som i allmänhet kräver syntetisering av flera mellanprodukter.

Den totala produktionsvolymen är i genomsnitt 200–400 t färdiga läkemedel. Om mellanprodukterna beaktas är produktionen mångdubbel. Produkterna är i regel fasta organiska föreningar med en fastställd partikelstorlek.

Möjliga farosituationer

Omfattande bränder kan orsaka fara även utanför fabriksområdet. I sådana situationer kan det bildas stora mängder gasutsläpp som klassificeras som skadliga eller giftiga. Om ett transportkärl med kemikalier går sönder kan detta orsaka ett gasutsläpp vars faroområde är 1,7 km.

Ytterligare uppgifter på Fermions hemsida.

OY FORCIT AB

OY FORCIT AB i Hangö tillverkar, hanterar och lagrar olika sprängämnen, sprängkapslar, stubintrådar och farliga kemikalier. I verksamheten ingår också sprängningar som är relaterade till kvalitetskontroll och bränning av sprängämnesavfall.

Möjliga farosituationer

Tillverkning, hantering eller lagring av sprängämnen och hantering och lagring av salpetersyra och svavelsyra kan orsaka farliga situationer eller olyckor i sprängämnesfabriken.

Effekten av en eventuell olycka begränsas huvudsakligen till fabriksområdet eller omringande skyddsområde. Olyckan kan till exempel vara en explosion, en brand eller ett syraläckage.

Ytterligare uppgifter på  Oy Forcit Ab:s hemsida.

Hangö Hamn Ab

I Västra hamnen i Hangö hanteras transportenheter såsom containers och påhängsvagnar som inkluderar enheter i vilka det transporteras ämnen som klassificerats som farliga. Hanteringen av transportenheterna sköts av stuveribolagen Oy Hangö Stevedoring Ab och Stevena Oy. På området lagras inga farliga ämnen.

Möjliga farosituationer

Olycksfall där lastenheten skadas kan leda till läckage och bränder. Omfattande läckage och bränder kan leda till farosituationer som når utanför hamnområdet. Vid sådana här olyckor kan märkbara mängder hälsoskadliga eller giftiga gaser frigöras. Storleken på det farliga området beror på det läckande eller brinnande ämnet.

Ytterligare information på Hangö hamn Ab:s hemsida.

Suomen Ilotulitus Oy

Suomen Ilotulitus Oy är en importör och grosshandlare av fyrverkerier och sprängämnen, samt organisatör av fyrverkeriuppvisningar.

Lagret är beläget i Tötar i Lojo och där förvaras fyrverkerier som är ämnade åt konsumenterna. Farlighetsklasserna på fyrverkerierna är 1.4G och 1.3G.

Möjliga farosituationer

Brand på fyrverkerilagret resulterar i riklig rökbildning och brandfara i omgivningen orsakas av brinnande slagg från fyrverkerierna. Vid bränder utsätts omgivningen för värmestrålning samt högt ljud och ljus som blinkar till kraftigt och som kan synas relativt långt i omgivningen.

Ytterligare information på Suomen Ilotulitus Oy:s hemsida.

NESTE OYJ
Ingå lager

Lagret för brännbara vätskor finns i Joddböle by i Ingå kommun. Området där lagret är beläget är till största delen obebyggd jordbruksmark. Lagret ligger på 800 meters avstånd från fiskehamnen. Fartyg som fraktar brännbara vätskor anländer till lagrets hamn i östra delen av Fagerviken. Lagren och de anknytande anläggningarna har skyddats med olika tekniska larmsystem.

Eventuella risksituationer kan uppstå vid läckage i rörsystemen i samband med påfyllning eller tömning av tankarna, vid överfyllning av en tank, vid bränder eller vid ett massivt bränsleläckage i havet från ett tankfartyg. Skadliga brandgaser kan sprida sig i omgivningen vid bränder. Ett bränsleläckage kan orsaka olägenheter för miljön och invånarna i omgivningen.

Ytterligare information på Neste OYJ:s hemsida.

FSRU Terminal

Ingå

FSRU Exemplar kan ta emot LNG från andra små och stora fartyg, lagra den i sina tankar samt återförgasa och leverera till gasnätet. Efter återförgasning överförs naturgasen genom lastsarmar till anslutningsröret och vidare till det nationella gasdistributionssystemet.

Möjliga farliga situationer

Eventuella rörläckor kan orsaka en farlig situation, den farliga situationen är begränsad till terminalen och hamnområdet. Vid gasläcka är utsläppen lokala och giftfria, en eventuell brand är också begränsad till ett litet område, ovan nämnda situationer är kortvariga då säkerhetsavstängningsfunktionerna aktiveras.

Mer information: https://gasgrid.fi/sv/fsru-sv/

Wega Abp, Ingå

Ingå oljeterminal är belägen i byn Joddböle ungefär fyra kilometer från Ingå centrum. Det finns inga stadigvarande bostäder i omedelbar närhet av området. Terminalområdet är bevakat och enbart de som har fått passerkort kan komma in på området. Fartyg som transporterar brännbara vätskor ankrar i hamnen i Fagervik. Terminalen och dess anläggningar är skyddade med olika tekniska larmsystem.

Eventuella risksituationer
Eventuella risksituationer kan förorsakas av rörläckage i samband med att cisternerna fylls eller töms, om cisternen blir överfull eller om det läcker ut bränsle i havet från ett tankfartyg. Bränsleläckage kan förorsaka skada för miljön och invånarna i det närliggande området. En eventuell eldsvåda kan sprida skadlig rökgas i naturen.

Mer information

Räddningschefen

Lägescentralen, tfn 029 151 2112

lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons