Hoppa till innehåll

Räddningslagen förpliktar räddningsverket att skapa en extern räddningsplan för olyckor i samarbete med de berörda parterna.

I de externa räddningsplanerna definieras de åtgärder med vilka man kan begränsa och behärska olyckor och följderna av dem så effektivt som möjligt.

Dessutom måste man

•    höra invånarna,
•    samarbeta med andra myndigheter,
•    kommunicera om planerna,
•    ordna övningar.

I västra Nyland finns sju objekt där man ordnar lagstadgade samarbetsövningar.

Algol Chemicals Oy 

Algol Chemicals Oy importerar och säljer kemikalier för industriellt bruk. Företaget tar emot, lagrar och transporterar kemikalierna som styckegods i sina ursprungliga förpackningar. I lagret förvaras både oklassificerade kemikalier och kemikalier som har klassificerats som farliga. Klassificerade kemikalier packas eller behandlas inte på området.

Möjliga farosituationer

Den mest sannolika risksituationen är att en enskild kemikalieförpackning börjar läcka i samband med lastning eller lossning. Konsekvenserna av detta begränsas till lagerområdet. Brand, eller samtidigt läckage av flera kemikalieförpackningar, kan orsaka värmestrålning och hälsoeffekter i det närliggande området.

Ytterligare uppgifter på Algol Oy:s hemsida.

Fermion

På Fermions fabrik i Hangö tillverkas kemiska medicinska preparat som bland annat används i läkemedel för hjärt- och blodkärlssjukdomar, astma och Parkinsons syndrom och immunsuppressiva läkemedel. Produktionen sker i serier. Sammanlagt produceras 10–20 olika läkemedel som i allmänhet kräver syntetisering av flera mellanprodukter.

Den totala produktionsvolymen är i genomsnitt 200–400 t färdiga läkemedel. Om mellanprodukterna beaktas är produktionen mångdubbel. Produkterna är i regel fasta organiska föreningar med en fastställd partikelstorlek.

Möjliga farosituationer

Omfattande bränder kan orsaka fara även utanför fabriksområdet. I sådana situationer kan det bildas stora mängder gasutsläpp som klassificeras som skadliga eller giftiga. Om ett transportkärl med kemikalier går sönder kan detta orsaka ett gasutsläpp vars faroområde är 1,7 km.

Ytterligare uppgifter på Fermions hemsida.

OY FORCIT AB

OY FORCIT AB i Hangö tillverkar, hanterar och lagrar olika sprängämnen, sprängkapslar, stubintrådar och farliga kemikalier. I verksamheten ingår också sprängningar som är relaterade till kvalitetskontroll och bränning av sprängämnesavfall.

Möjliga farosituationer

Tillverkning, hantering eller lagring av sprängämnen och hantering och lagring av salpetersyra och svavelsyra kan orsaka farliga situationer eller olyckor i sprängämnesfabriken.

Effekten av en eventuell olycka begränsas huvudsakligen till fabriksområdet eller omringande skyddsområde. Olyckan kan till exempel vara en explosion, en brand eller ett syraläckage.

Ytterligare uppgifter på  Oy Forcit Ab:s hemsida.

Hangö Hamn Ab

I Västra hamnen i Hangö hanteras transportenheter såsom containers och påhängsvagnar som inkluderar enheter i vilka det transporteras ämnen som klassificerats som farliga. Hanteringen av transportenheterna sköts av stuveribolagen Oy Hangö Stevedoring Ab och Stevena Oy. På området lagras inga farliga ämnen.

Möjliga farosituationer

Olycksfall där lastenheten skadas kan leda till läckage och bränder. Omfattande läckage och bränder kan leda till farosituationer som når utanför hamnområdet. Vid sådana här olyckor kan märkbara mängder hälsoskadliga eller giftiga gaser frigöras. Storleken på det farliga området beror på det läckande eller brinnande ämnet.

Ytterligare information på Hangö hamn Ab:s hemsida.

Obbnäs garnison

Marinens depå har som uppgift att lagra sprängämnen enligt behoven under fred- och kristid. Målet är att genom tekniska metoder och noggrant arbete trygga verksamheten så, att den inte utgör fara för människan eller den omgivande naturen. Trots detta kan det förekomma risk för olyckor. Vid Obbnäs garnison förvaras också flytande bränslen som anknyter till verksamheten och fastighetsskötseln.

Det är frågan om ett militärområde som omges av staket och har märkts ut med förbudsskyltar. Området bevakas ständigt. Tillträde på området är förbjudet utan tillbörligt tillstånd. Personal inom bevakning och fastighetsskötsel bevakar området dygnet runt med hjälp av olika tekniska bevakningssystem.

Möjliga farosituationer

Vid explosioner kan material och delar på grund av tryckverkan sprida sig inom en radie av cirka två kilometer. Tryckverkan i omgivningen kan nå till flera kilometers avstånd. Giftiga brandgaser kan beroende på vinden sprida sig till över en kilometers avstånd. 

För verksamheten vid Marinens depå ansvarar chefen för Marinens materielverk, tfn 0299 800 (växel).

Ytterligare information på Försvarsmaktens hemsida.

Suomen Ilotulitus Oy

Suomen Ilotulitus Oy är en importör och grosshandlare av fyrverkerier och sprängämnen, samt organisatör av fyrverkeriuppvisningar. 

Lagret är beläget i Tötar i Lojo och där förvaras fyrverkerier som är ämnade åt konsumenterna. Farlighetsklasserna på fyrverkerierna är 1.4G och 1.3G.

Möjliga farosituationer

Brand på fyrverkerilagret resulterar i riklig rökbildning och brandfara i omgivningen orsakas av brinnande slagg från fyrverkerierna. Vid bränder utsätts omgivningen för värmestrålning samt högt ljud och ljus som blinkar till kraftigt och som kan synas relativt långt i omgivningen.

Ytterligare information på Suomen Ilotulitus Oy:s hemsida.

NESTE OYJ
Ingå lager

Lagret för brännbara vätskor finns i Joddböle by i Ingå kommun. Området där lagret är beläget är till största delen obebyggd jordbruksmark. Lagret ligger på 800 meters avstånd från fiskehamnen. Fartyg som fraktar brännbara vätskor anländer till lagrets hamn i östra delen av Fagerviken. Lagren och de anknytande anläggningarna har skyddats med olika tekniska larmsystem.

Eventuella risksituationer kan uppstå vid läckage i rörsystemen i samband med påfyllning eller tömning av tankarna, vid överfyllning av en tank, vid bränder eller vid ett massivt bränsleläckage i havet från ett tankfartyg. Skadliga brandgaser kan sprida sig i omgivningen vid bränder. Ett bränsleläckage kan orsaka olägenheter för miljön och invånarna i omgivningen.

Ytterligare information på Neste OYJ:s hemsida.

Mer information

Räddningschefen

Lägescentralen, tfn 029 151 2112

lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons