Hoppa till innehåll

Räddningsverkets avgiftstaxa från 1.1.2021

1. Tillsynsavgifter för tillsynåtgärder enligt räddningslagen

Tillsynsavgifter för objekt enligt tillsynsplanen
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på två timmar, därefter debiteras 53,00 euro per påbörjad timme

Avgift moms 0 % Laggrund
Tidsbestämd, det vill säga allmän brandsyn 106,00 € 96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011
Efterbrandsyn 106,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Eftertillsyn dokumenttillsyn utan besök vid objektet 0,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Extra, beställd brandsyn 106,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Tillsyn vid ibruktagandet som förutsätts i bygglovet, det vill säga särskild brandsyn 106,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Förhandssyn vid ibruktagandet av en byggnad 106,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Brandsyn vid publikevenemang inklusive eventuella kemikalie-, flytgas- och specialeffektinspektioner samt beslut 106,00 € 96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011 samt 38 § i kemikalieförordningen 685/2015

Tillsynsavgifter för bostadsbyggnader
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på en timme, därefter debiteras 53,00 euro per påbörjad timme

Avgift moms 0 % Laggrund
Allmän brandsyn i bostadsbyggnad. För ett besök vid objektet på över en timme debiteras ingen separat avgift. 0,00 € 96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011
Efterbrandsyn i bostadsbyggnad. 53,00 € 96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011
Eftertillsyn av brandsäkerheten i en bostadsbyggnad: dokumenttillsyn utan besök vid objektet 0,00 € 96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011
Extra brandsyn som begärts för en bostadsbyggnad 53,00 € 96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011
Tillsyn vid ibruktagandet som förutsätts i bygglovet för en bostadsbyggnad, det vill säga särskild brandsyn.
Denna avgift gäller såväl småhus och bostadshusbolag som
är skyldiga att utarbeta en räddningsplan.
53,00 € 96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

2. Tillsynavgifter för tillsynsåtgärder enligt lagstiftningen om kemikalier

Åtgärd Avgift moms 0% Laggrund
Räddningsmyndighetens beslut med anledning av en anmälan om liten hantering eller upplagring av kemikalier 212,00 € 24 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 samt 5 §, 33 § och 36 § i kemikalieförordningen 685/2015
Räddningsmyndighetens beslut med anledning av en anmälan om liten hantering eller upplagring av kemikalier som gäller tillfällig verksamhet, ändringsarbete eller detaljhandel med flytgas 106,00 € 24 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 samt 34 §, 36 § och 42 § i kemikalieförordningen 685/2015
Inspektion av anläggning som bedriver liten hantering eller upplagring av kemikalier eller inspektion av ändringsarbete.
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på två timmar, därefter debiteras 52,00 euro per påbörjad timme
106,00 € 24 § och 27 a § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 samt 37 § och 40 § i kemikalieförordningen 685/2015
Ibruktagnings- eller ändringsinspektion av oljeeldningsaggregat.
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på en timme, därefter debiteras 53,00 euro per påbörjad timme
53,00 € 39 § i kemikalieförordningen 685/2015
Inspektion av tillfällig upplagring av explosiva varor (t.ex. tillfällig upplagring av explosiva varor på byggplatsen).
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på två timmar, därefter debiteras 53,00 euro per påbörjad timme
106,00 € 59 a § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 samt 24 § i kemikalieförordningen 685/2015
Räddningsmyndighetens beslut om anmälan om användning av explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier som specialeffekter 53,00 € 81 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005
Räddningsmyndighetens beslut om upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel 106,00 € 63 § i kemikalielagen 390/2005
Räddningsmyndighetens inspektion av upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel.
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på en timme, därefter debiteras 53,00 euro per påbörjad timme
53,00 € 63 § i kemikalielagen 390/2005
Beslut om användning av fyrverkeripjäser på andra tider än vad som tillåts i förordningen (31.12 kl. 18–1.1 kl. 2) 0,00 € 91 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005

3. Upprepade falska brandalarm

Det tredje felaktiga brandlarmet och alla därpå följande larm på samma plats inom ett år räknas som upprepade larm.

1237,00 €

96 § i räddningslagen 379/2011

Avgifterna enligt punkt 1–3 i avgiftstaxan är mervärdesskattefria.

4. Hyra av lokaler, fordon, personal och materiel

Lokaler, fordon, personal och materiel hyrs ut endast till samarbetsmyndigheter och samarbetspartner. En separat avgiftstaxa för dessa prestationer finns att tillgå separat för dem som är berättigade till hyra.

5. Ersättning för verksamhet som inleds på grund av larm

Ifall Västra Nylands välfärdsområde har rätt till ersättning för räddningsverkets verksamhet vid larm som förorsakats genom avsiktlig handling eller vårdslöshet eller på annan grund, och det inte har bestämts något annat belopp för ersättningen, bestäms ersättningen utifrån den inträffade verksamheten och styckpriserna i denna taxa.

6. Fast eller annan prissättning

Räddningsverket kan avtala med beställaren om ett fast pris eller någon annan prissättningsgrund för kurser och vakthållning. Priset fastställs av räddningsdirektören.

7. Sökande av ändring

Ändring i de lagstadgade avgifterna (punkt 1–3) söks enligt förvaltningslagen (434/2003).

Ändring i de icke-lagstadgade avgifterna (punkt 4–5) söks genom att anhålla om prissättning enligt punkt 6 hos räddningsdirektören.
Ersättning enligt punkt 5 kan jämkas enligt vad som bestäms om skadestånd i skadeståndslagen (412/1974).

Mer information

Riskhanteringschefen

Lägescentralen, tfn 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Ge respons