Hoppa till innehåll

Ny fastighet med brandlarmanläggning

När en fastighet byggs med automatisk brandlarmanläggning, behöver räddningsverket information om den nya brandlarmanläggningen i god tid. Följande handlingar behövs:

Mall för objektkort (på finska) vänligen skicka kortet till räddningsverket i Word-format, tack

Ritning över objektet (på finska)

Skicka handlingarna till räddningsverket på adressen tilannekeskus.lu(at)pelastustoimi.fi

När uppgifterna ändras

När det sker ändringar i uppgifterna om fastigheten med brandlarmanläggning, till exempel vid byte av den ansvariga eller om fastigheten byter ägare, är det viktigt att underrätta räddningsverket om ändringarna. De nya uppgifterna meddelas på ovan nämnda mall för objektkort genom att skicka det uppdaterade kortet i Word-format till tilannekeskus.lu(at)pelastustoimi.fi.

Kom ihåg att anmäla de nya uppgifterna också till nödcentralen – anvisningar och blanketter för uppdatering av uppgifterna finns på Nödcentralsverkets webbplats.

Koppla bort anläggningen tillfälligt

Det kan uppstå ett behov att tillfälligt stänga av brandlarmanläggningen till exempel på grund av renovering, ett fel i anläggningen eller underhåll.

Anvisningar: Anvisning om tillfällig frånkoppling av automatiska brandlarm- och 
släckanläggningar

Felaktiga brandlarm

Av larmen i en automatisk brandlarmanläggning är upp till 90 procent felaktiga. För räddningsverket innebär ett felaktigt larm att räddningsverket måste ge sig ut för att kontrollera läget. Det betyder att personal och utrustning är upptagna med ett uppdrag där varken släckning eller räddning egentligen behövs.

Felaktiga larm stör verksamheten i fastigheter, upptar räddningsenheternas tid och minskar på så sätt beredskapen att ingripa i verkliga nödsituationer samt orsakar onödig trafikrisk under utryckningen. Räddningslagen 379/2011 gör det möjligt för räddningsverket att fakturera en fastighet när fastighetens brandlarmanläggning upprepade gånger har förmedlat felaktiga brandlarm.

Skriftlig reparationsuppmaning

Räddningsverket skickar en skriftlig reparationsuppmaning efter två felaktiga brandlarm som skett inom tolv på varandra följande månader. Reparationsuppmaningen skickas till ägaren, innehavaren, verksamhetsutövaren eller till en annan aktör som har slutit avtal om brandlarm med nödcentralen. 

Efter att ha fått reparationsuppmaningen har fastigheten fjorton dygn på sig att vidta åtgärder för att undvika felaktiga brandlarm. Under denna tid faktureras fastigheten inte för felaktiga brandlarm.

Tre felaktiga brandlarm  

Efter tre eller fler felaktigt brandlarm inom tolv på varandra följande månader skickas en räkning till fastigheten. Räddningsverkets direktion bestämmer avgiften. Räkningen skickas till den som ingått avtalet.

Om det är frågan om till exempel det femte felaktiga brandlarmet under tolv månader, fakturerar räddningsverket för det tredje, fjärde och femte larmet. Avgifterna för räddningsväsendets tjänster finns i vår prislista.

Anvisning för att minska på antalet felaktiga brandlarm (på finska)

Felaktiga brandlarm som faktureras kan bero på till exempel följande:

 • Vårdslöshet vid reparationer, installationsarbeten och underhåll (till exempel damm som orsakas av byggarbeten, heta arbeten)
 • Avgaser från fordon
 • Rökning
 • Annan rök eller damm i fastigheten
 • Fukt eller vatten
 • En tillfälligt höjd temperatur
 • Slag mot detektorn
 • Detektorfel i brandlarm- eller släckanläggningen
 • Fel i centralanläggningen
 • Sönderslagen sprinkler eller fel i släckanläggningen
 • Läckage i sprinklerrören
 • Misstag eller felaktig användning
 • Tryckstöt som orsakats av vattenledningsnätet
 • Brandlarmet har reagerat på vanlig matlagning
 • Vårdslöshet vid heta arbeten
 • Återkommande kontrolluppgift av fel i apparaturen, som nödcentralen förmedlat
 • Fel i kraftkälla
 • Övriga orsaker som beror på fastighetens verksamhet eller vårdslöshet
 • Okänd orsak (kan till exempel bero på en smutsig eller för gammal detektor)

Felaktiga brandlarm som inte faktureras:

 • Byggnadsbrand, terrängbrand, fordonsbrand, övrig brand
 • Förstaresponsuppgift eller annan nödsituation då man tryckt på en brandlarmknapp
 • Risk för byggnadsbrand
 • Explosion/risk för explosion
 • Olycka som orsakats av farliga ämnen
 • Övrig överspännings- eller högfrekvensstörning
 • Överspänning eller skada som orsakats av en blixt

För en terräng- eller bilbrand i närheten av byggnaden skickas inte en reparationsuppmaning eller en faktura. Anvisningen kan efter behov tillämpas från fall till fall.
 
Mer information: Västra Nylands räddningsverk
per e-post erheet.lu(a)pelastustoimi.fi.

Blanketter för reklamation av faktura:

Anvisning för begäran om omprövning

Mer information

Jourhavande brandinspektör
tfn 029 151 2512, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen tfn 029 151 2112

Ge respons