Hoppa till innehåll

När räddningsverkets situationscentral får ett larm från Nödcentralsverket, åker räddningspersonalen omedelbart till olycksplatsen. Räddningsverksamhetens chef bedömer utifrån utgångsinformationen om de larmade resurserna är tillräckliga med tanke på olyckans omfattning. Räddningsverksamhetens chef kan vid behov redan på vägen till olyckan beordra ytterligare resurser till platsen.

Efter att räddningspersonalen anlänt börjar de utan dröjsmål samla in information och inleder själva räddningsverksamheten. Beroende på situationen läggs uppgifterna i prioritetsordning. Räddningsverksamheten fortsätter tills det att räddningsverksamhetens chef anser att den kan avslutas. Den jourhavande brandmästaren som arbetar på situationscentralen upprätthåller stadens lägesbild och stöder räddningsverksamhetens chef som befinner sig på olycksplatsen.

Evakuering vid olyckor

Vid olyckor kan man bli tvungen att flytta människor bort från ett farligt område med myndighetsbeslut. I dessa fall evakueras en begränsad mängd personer från deras stadigvarande bo- och vistelseplatser på grund av eldsvåda, läckage av farliga ämnen, allvarlig olycka eller annan situation som kräver evakuering. Evakueringen sker i allmänhet inom Helsingfors och baseras på stadens organisationer.

Avslutande av räddningsverksamheten

Objektets ägare är skyldig att sörja för efterröjningen av en eldsvåda och bevakningen efter det att läget inte längre kräver åtgärder av räddningsverket. Tidpunkten för detta bestäms av räddningsverksamhetens chef. Räddningsverksamhetens chef ska meddela objektets ägare om sitt beslut.

Dokumentering av olyckor

Alla olyckor dokumenteras i det riksomfattande åtgärdsregistret i enlighet med 91 § i räddningslagen. Registret upprätthålls av Räddningsinstitutet. Nödcentralen upprättar en larmredogörelse över varje olycka. Därutöver upprättar räddningsverksamhetens chef en olycksredogörelse och vid behov en byggnadsredogörelse. Ifall en separat undersökning utförs om branden, upprättar man en separat brandredogörelse av utredningen till samma register.

Brandutredning

Räddningsverket måste utföra en brandutredning. Målet med brandutredningen är att förebygga motsvarande olyckor och begränsa skadorna, samt att utveckla räddningsverksamheten och aktionsberedskapen. I brandutredningen bedömer man orsaken till branden och utreder de faktorer som påverkat antändningen och spridningen av branden i den utsträckning som behövs. Därtill utreder man räddningsverksamhetens förlopp.

Hur omfattande utredningen är beror på hur allvarliga följderna är. Räddningsväsendets chef utvärderar varje olycka och vid behov utför brandutredarna en separat utredning. Räddningsmyndigheten kan också kontakta Olycksutredningscentralen, vars uppgift är att utreda alla storolyckor och deras farosituationer samt olyckor inom luftfart, spårtrafik och sjöfart samt deras farosituationer.