Hoppa till innehåll

Förvaring och användning

Med farliga kemikalier avses kemikalier som har klassificerats som kemikalier som medför en fysikalisk fara, hälsofara eller miljöfara. På offentliga tillställningar är till exempel flytande gas och flytande bränsle för aggregat farliga kemikalier.

I sammankomstlokaler och på stora offentliga tillställningar är det tillåtet att endast förvara kemikalier i mängder som behövs för att utöva verksamhet. Mängderna farliga kemikalier som förvaras ska vara minsta möjliga.

I räddningsplanen för offentlig tillställning anges mängderna farliga kemikalier och motiveringen till behovet av farliga kemikalier. Dessutom inkluderas en bedömning av risker och nödvändiga säkerhetsarrangemang till följd av användning av farliga kemikalier samt instruktioner för förebyggande av olycksfall och åtgärder vid olycksfall och farliga situationer.

Anmälan

Användning av farliga kemikalier på en offentlig tillställning är tillfällig liten industriell hantering eller upplagring av farliga kemikalier. Med tillfällig hantering eller upplagring avses verksamhet under högst sex månader, till exempel användning av en kemikalie på en byggplats, mässa, utställning eller tävling. Om mängden kemikalier som hanteras eller upplagras på en offentlig tillställning uppfyller kriterierna i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015), kräver hanteringen och upplagringen anmälan.

Exempel på mängder som överskrider anmälningsgränsen:

 • minst 200 kilogram flytande gas
 • 150 kilogram flytande gas och 3 000 liter diesel eller lätt brännolja
 • 160 kilogram flytande gas och 2 000 liter diesel eller lätt brännolja.

Anmälan ska göras minst en (1) månad innan tillställningen börjar. Anmälan jämte bilagor lämnas till det räddningsverk i vars område verksamheten bedrivs. Anmälan och anvisningar för lämna in den finns på webbplatsen för områdets räddningsverk. Kontakta vid behov räddningsverket, be om ytterligare information och anvisningar.

Beslut och inspektion

Utifrån anmälan fattar räddningsverket ett beslut och gör en ibruktagningsinspektion av tillfällig verksamhet innan evenemanget börjar. Vid inspektionen fästs särskild uppmärksamhet vid en trygg användning av farliga kemikalier, handledning av personalen, förebyggande av olyckor och organiserande av räddningsverksamheten.

När det gäller farliga kemikalier på offentliga tillställningar gäller det att se till att

 • tillräcklig försiktighet iakttas vid användningen,
 • säkerhetsdatabladen iakttas.
 • Nära användningsplatsen och upplagringsplatsen placeras minst en handbrandsläckare på sex kilogram av minst effektklass 34A183BC och en brandfilt.
 • Upplagringsplatsen är markerad med nödvändiga varningsskyltar enligt CLP-förordningen och med skyltar som förbjuder rökning och uppgörelse av öppen eld.
 • Utomstående har inte tillträde till upplagringsplatsen.
 • Miljöskyddet beaktas vid användningen. Vätskor som är farliga för miljön har placerats i avrinningsbassängar. En tillräcklig mängd absorptionsmedel och uppsamlingsutrustning har reserverats i närheten av används- och upplagringsplatserna.

När det gäller flytande gas beaktas även följande

 • Använd sådana flaskor för flytande gas vilkas storlek motsvarar användningsbehovet. Rekommendation: användning av kompositflaskor.
 • Koppla flaskorna för flytande gas i evenemangsområdet till användningsutrustningen.
 • Förvara eventuella reservflaskor och tomma flaskor i ett lagerutrymme som har fastställts i förväg.
 • Se till att alla anordningar för flytande gas är CE-märkta.
 • Kontrollera att alla slangar för flytande gas uppfyller de bestämmelser som har utfärdats för slangarna.
 • Installera inte T-rör utan avstängning i slangar för flytande gas.
 • Kontrollera anordningar och installationer för flytande gas innan de börjar användas, särskilt fogar i slangar för flytande gas (till exempel med tvållösning).
 • Använd i inomhuslokaler endast sådana anordningar för flytande gas som är lämpliga för inomhuslokaler. Kontrollera med tillverkaren eller manualen om anordningen är lämplig för inomhuslokaler.

Användning av flytande gas och andra farliga kemikalier som effekter behandlas även på sidan Specialeffekter.

Läs mer:

Specialeffekter
Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier 685/2015
Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005
Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar 858/2012
Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen)