Hoppa till innehåll

Användning av eld på föreställningar

Med eldföreställning avses användning av eld som en del av en föreställning. På eldföreställningar bränner, rullar eller kastar man olika föremål som käppar, kedjor, solfjädrar eller band som har doppats i brinnande vätskor. Till exempel är även eldslukning, bränning av brandgel i skål och antändning av människa med brandgel eldföreställningar.

Att ordna eldföreställningar på offentliga tillställningar är yrkesmässig verksamhet som kräver tillstånd från ägaren eller innehavaren av byggnaden och vid behov tillstånd från markägaren. Arrangören ska lämna en Anmälan om eldföreställning till räddningsverket senast 14 dygn före evenemanget. Anmälan sänds automatiskt till räddningsverket i den kommun som har valts på blanketten. Anmälan ska innehålla en beskrivning av hur eldföreställningen ska ordnas och en räddningsplan för eldföreställningen. Anmälan kan även bifogas till räddningsplanen för hela tillställningen. Då innehåller den en beskrivning av farorna och riskerna samt säkerhetsarrangemangen för eldföreställningen. Du får kontaktinformation för inlämnande av räddningsplan från räddningsverket i ditt område.

Den ansvariga personen för en eldföreställning ska se till att eld hanteras på ett omsorgsfullt och säkert sätt. Den ansvariga personen ska ha en tillräcklig utbildning i hur man hanterar eld och agerar vid olyckor. Räddningsmyndigheten kan förbjuda en eldföreställning på en offentlig tillställning, om föreställningen anses medföra en uppenbar fara för människor, miljön eller egendom.

På eldföreställningar används farliga kemikalier, till exempel lampolja, brandgel och tändvätska. Även om sådana farliga kemikalier används på en offentlig tillställning, betraktas eldföreställningar som hantering av öppen eld. Då ska den som genomför en eldföreställning ha ett tillståndsbevis för laddare med kompetens att avfyra effekter. Användning av farliga kemikalier på en offentlig tillställning med en gasanordning eller någon annan anordning kräver sakkunskap om användning av anordningen, de använda kemikaliernas egenskaper och bestämmelserna om de använda kemikalierna. Därför är det fråga om användning av effekter, om man använder en anordning för att skapa en eldeffekt. Användning av effekter och anmälan om användning av effekter behandlas på sidan Specialeffekter.

Säkerhetsfaktorer som ska beaktas på eldföreställningar

Brandbevakning

Det ska finnas minst en utsedd brandvakt i föreställningsområdet. Brandvakten har till uppgift att reagera på olyckor omedelbart och vidta nödvändiga åtgärder. Brandvakten får inte ha andra uppgifter som hen ska sköta samtidigt. Brandvakten får till exempel inte samtidigt vara artist och ska ha en tillräcklig utbildning för sin uppgift. Som en tillräcklig utbildning betraktas brandsläckningsutbildning som omfattar minst användning av handbrandsläckare och brandfilt samt släckning av människor. Brandvakten ska ha kläder som är lämpliga för släckning och en nödvändig personlig skyddsutrustning. Brandbevakningen ska fortsätta i inomhuslokaler i minst en timme efter att eldföreställningen har avslutats. I utomhuslokaler ska brandbevakningen fortsätta en tillräckligt lång tid med tanke på förhållandena.

Primärsläckningsutrustning

Brandvakten ska ha tillgång till en tillräcklig ändamålsenlig primärsläckningsutrustning. Som en tillräcklig utrustning betraktas de brandsläckare som hör till lokalen samt minst två handbrandsläckare av effektklass 43A183BC. En av dessa handbrandsläckare kan ersättas med två handbrandsläckare av effektklass 27A144BC. Det ska även finnas en brandhandske och en brandfilt på det ställe där eld används.

Säkerhetsavstånd

Med säkerhetsavstånd avses det avstånd på vilket det är säkert för publiken att vistas och det avstånd på vilket eldföreställningen inte medför brandfara. Säkerhetsavståndet fastställs av den ansvariga personen för föreställningen. Den ansvariga personen ska ha kännedom om de säkerhetsavstånd som krävs för föreställningen och för de produkter som används på föreställningen. I fråga om avstånden ska hänsyn tas till inverkan av de bjälkar, undertak, galler och fackverk som finns i föreställningslokalen. I en planritning som ska bifogas till Anmälan om eldföreställning anges säkerhetsavstånden till publiken och till eventuella antändningskällor.

Begränsning av föreställningsområden

Föreställningsområdet ska begränsas så att publiken inte har tillträde till föreställningsområdet och säkerhetsavstånden till eldföreställningen genomförs. Det går att använda exempelvis lapptyg eller personbevakning vid begränsningen. Beskriv hur föreställningsområdet har begränsats i en planritning, som ska bifogas till Anmälan om eldföreställning.

Inredning och material på föreställningsplatser

Inredningen och materialen i föreställningsområdet ska vara svårantändliga. Klassintygen om dem ska bifogas till anmälan. Klasskravet är SL 1, DIN 4102 klass B1 eller motsvarande. Mer information finns i punkten Primärsläckningsutrustning, inredning och räddningsvägar på offentliga tillställningar.

Varning för skogsbrand

Öppen eld får inte göras upp under den tid för vilken Meteorologiska institutet har gett en varning för skogsbrand eller om förhållandena på grund av torka eller vind eller av något annat skäl är sådana att det finns en uppenbar risk för skogsbrand, gräsbrand eller någon annan brand. Vid gällande varning för skogsbrand eller gräsbrand kan eldföreställningar inte ordnas, om föreställningen betraktas som användning av öppen eld.

Frånkoppling av automatiska brandlarmanläggningar

Om en eldföreställning ordnas i en lokal som är utrustad med rökdetektorer, ska man sörja för en nödvändig frånkoppling av automatiska brandlarmanläggningar. Arrangemangen för frånkoppling av brandlarmanläggningar ska överenskommas med ägaren eller innehavaren av byggnaden eller verksamhetsidkaren och räddningsmyndigheten. Frånkopplingen får endast göras av en utsedd skötare av brandlarmanläggningarna. Om lokalen är utrustad med ett kopplingur för frånkoppling, kan frånkopplingen göras av en utsedd person för frånkoppling enligt instruktioner från ägaren eller innehavaren av byggnaden eller verksamhetsidkaren och räddningsmyndigheten. För den tid under vilken frånkopplingen görs ska brandvakning ordnas för området. Till detta uppdrag utses en brandvakt som ska övervaka de lokaler som har frånkopplats. Brandvakten får inte ha andra uppgifter som hen ska sköta samtidigt. Ett undantag utgörs av frivilliga brandlarmanläggningar. Då är det ägaren av byggnaden som fastställer brandbevakningsarrangemang. På eldföreställningar som ordnas utomhus beaktas brandlarmanläggningarna i närliggande byggnader. En eldföreställning får inte ordnas nära inloppskanalerna i byggnaden, annars kan det orsaka falska brandlarm. Om röken kan sprida sig till en byggnad med brandlarmanläggningar, ska anläggningarna i nödvändiga delar kopplas från och brandbevakning ska ordnas i byggnaden.

Läs mer:

Anmälan om eldföreställning
Specialeffekter
Primärsläckningsutrustning, inredning och räddningsvägar