Hoppa till innehåll

Antal personer

Ett maximiantal personer ska fastställas för evenemangslokalen och vid behov för lokalens delområden. I denna kontext innebär det ett maximiantal personer som är på plats samtidigt. Vid beräkning av maximiantalet tas hänsyn till alla personer som kommer att finnas i området, såsom publik, personal, artister, leverantörer av tilläggstjänster och konkurrenter.

Maximiantalet påverkas av bland annat brandklassen för byggnaden, ytan och utrymningsvägarnas bredd. För sammankomstlokaler fastställs maximiantalet personer i bygglovet, och det får inte överskridas. Beroende på tillställningens art kan maximiantalet personer vara mindre än vad det anges i anvisningen i bygglovet.

När det gäller tillställningar utomhus beräknas maximiantalet personer i regel så att en yta på en kvadratmeter reserveras per person. I ytan inräknas inte ytan på estraden eller en liknande konstruktion och inte heller toalett-, klädförvarings- och lagerutrymmen. Bredden på de utrymningsvägar som används kan utgöra en begränsning för maximiantalet personer i evenemangsområdet.

För tillfälliga tillställningar utomhus kan ett maximiantal personer även fastställas utifrån anvisningen Henkilökapasiteetin määrittäminen ulkotilaisuuksissa (Beräkning av personkapacitet på tillställningar utomhus). Hur personkapaciteten beräknas påverkas av bland annat evenemangets och evenemangsplatsens egenskaper, riskerna för evenemanget, den godtagbara utrymningstiden, utrymningsarrangemangen, områdets yta och personalens kompetens. Anvisningen tillämpas inte på fasta evenemangsplatser och evenemang som kräver tillstånd av byggtillsynsmyndigheten eller för vilka byggtillsynsmyndigheten har fastställt det tillåtna maximiantalet personer som får finnas på plats samtidigt.

Antalet personer ska övervakas under hela evenemanget så att man beräknar antalet personer som går in respektive kommer ut samt så att man iakttar hur publiken rör sig i evenemangsområdet. Om maximiantalet personer i evenemangsområdet har uppnåtts, ska tillträdet till området förhindras.

Utrymningsarrangemang

Det ska vara möjligt att lämna byggnaden och evenemangsområdet på ett säkert sätt vid brand eller i någon annan nödsituation. Utrymningsvägarna ska hållas framkomliga och tillgängliga. Det ska finnas minst två separata och på ett ändamålsenligt sätt placerade utrymningsvägar från varje delområde i byggnaden och evenemangsområdet. Utrymningsvägen får i regel vara högst 45 meter lång.

Utrymningsarrangemangen för en sammankomstlokal anges i bygglovet. När en sammanlagd bredd på utrymningsvägarna i ett spärrat eller inhägnat område beräknas för ett evenemang utomhus, används i regel miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet. Utrymningsvägens bredd ska vara minst 1 200 millimeter. Om antalet personer är mer än 120, beräknas den sammanlagda minimibredden på utrymningsvägarna genom att addera 400 millimeter per 60 personer till 1 200 millimeter.

Utrymningsvägarna ska markeras med utrymningsskyltar. Utrymningsskyltarna ska vara tydliga och i regel belysta. Man ska kunna se skyltarna och enkelt förstå skyltarnas betydelse. Vid behov ska antalet skyltar ökas, om till exempel tillfälliga konstruktioner eller inredningar gör att det är svårt att se skyltarna. Utrymningsskyltarnas utseende och allmänna egenskaper ska vara förenliga med statsrådets förordning om varselmärkning och signaler på arbetsplatser samt om minimikraven på dem. Utrymningsskylten ska var minst 100 millimeter hög och bred. Utrymningsskyltens storlek fastställs utifrån synavstånd enligt standard SFS-EN 1838.

Läs mer:

Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet
Inrikesministeriets förordning om märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader
Statsrådets förordning om varselmärkning och signaler på arbetsplatser samt om minimikraven på dem