Hoppa till innehåll

Primärsläckningsutrustning

Med primärsläckningsutrustning avses handbrandsläckare, brandfilt, snabbrandpost och handbrandspruta. Som släckmedel i handbrandsläckare används till exempel pulver, vattenbaserad vätska, koldioxid och skum.

Arrangören av tillställningen är skyldig att för evenemangsplatsen reservera en tillräcklig primärsläckningsutrustning som är lämplig för syftet. Primärsläckningsutrustningen ska vara placerad på ett ändamålsenligt sätt och vara tillgänglig. Dessutom ska det finnas tydliga anvisningar om placeringen av primärsläckningsutrustningen.

Följande ska beaktas i fråga om primärsläckningsutrustningen:
På offentliga tillställningar används minst

 • pulversläckare på sex kilogram, i regel av minst effektklass 34A183BC,
 • vätskesläckare på sex liter, i regel av minst effektklass 43A,
 • skumsläckare på sex liter, i regel av minst effektklass 34A183B,
 • koldioxidsläckare på fem kilogram av minst effektklass 89B i närheten av elektriska anordningar.

Beakta även

 • På konserter ska en viss primärsläckningsutrustning placeras i anslutning till estraden och mixerbordet.
 • I byggnader och tillfälliga konstruktioner ska antalet brandsläckare vara minst ett per 300 kvadratmeter.
 • Den plats där flytande gas används ska vara försedd med minst en släckare och en brandfilt.
 • Eldföreställningar och genomföranden av effekter ska ha minst två handbrandsläckare av effektklass 43A183BC.
 • Nära fritöser rekommenderas en släckare av klass F som är avsedd för brand från livsmedelsfett.
 • Släckare som används i torra lokaler med jämn temperatur ska inspekteras av en auktoriserad inspektionsaffär med minst två års mellanrum.
 • Släckare som är utsatta för fukt, vibrationer eller temperaturvariationer ska inspekteras av en auktoriserad inspektionsaffär minst vartannat år.
 • Handbrandsläckare ska underhållas av en affär som säljer handbrandsläckare och som har godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket. Underhållet ska ske efter varje gång brandsläckaren har använts och även i övrigt om det krävs underhåll baserat på inspektion. Vätskesläckare ska underhållas med högst fem års mellanrum och övriga handbrandsläckare med högst tio års mellanrum.

Inredning

Med inredning avses till exempel gardiner och andra hängande textilier och tyger, banderoller, stoppade sittmöbler, lösa mattor och andra produkter som sett till användningsändamålet och materialet kan jämställas med dem.

Inredning som används på offentliga tillställningar får varken vara lättantändlig, riskera människors säkerhet vid utrymning eller försvåra räddningsverksamheten. Inredningen ska vara sådan att den, när den brinner, inte bildar mycket rök och inte bidrar till att elden sprider snabbt.

I regel ska svårantändlig inredning (antändlighetsklass SL1, DIN 4102 B1 eller motsvarande) användas på offentliga tillställningar. Om en lokal är försedd med automatisk brandsläckningsutrustning, kan inredningen vara normalt antändlig (SL2, DIN 4102 B2 eller motsvarande).

Om man använder öppen eld eller pyroteknik på en tillställning, ska man på den plats där elden eller tekniken används, till exempel estraden och i omedelbar närhet av estraden, ändå använda obrännbar eller svårantändlig inredning och utsmyckning.

Arrangören av tillställningen ska kunna visa att den inredning som används uppfyller minimikraven på brandsäkerhet. Varje enskild inredning ska ha ett intyg av vilket det framgår att inredningen är klassificerad eller brandskyddad enligt föreskrifterna. Klassen för en produkt framgår av den undersökningsrapport, det utlåtande eller den varudeklaration som medföljer produkten.

Brandskyddet kan genomföras på plats så att man använder ett brandskyddsmedel och en brandskyddsmetod som lämpar sig för ändamålet. Ett intyg om brandskyddsbehandlingen ska vara utfärdat. Brandskyddet blir sämre med tiden och till följd av användningen. Därför ska en ny behandling göras enligt tillverkarens instruktioner.

Räddningsvägar

Med räddningsväg avses en körväg för utryckningsfordon. Syftet med räddningsvägarna är att garantera räddningsverket verksamhetsbetingelser vid olyckor. Räddningsvägarna ska anges i räddningsplanen för offentlig tillställning. Arrangören av tillställningen är skyldig att hålla räddningsvägarna i kördugligt skick och tillgängliga under hela tillställningen och att markera dem på behörigt sätt.

Läs mer:

Eldföreställningar
Specialeffekter