Hoppa till innehåll

Räddningsverken övervakar säkerheten på offentliga tillställningar

Det finns många aktörer som övervakar offentliga tillställningar och organisering av tillställningar. Som arrangör kan du vara tvungen att lämna många anmälningar till olika myndigheter och att ansöka om flera tillstånd hos olika aktörer.

I lagen om sammankomster avses med offentliga tillställningar nöjestillställningar, tävlingar, uppvisningar och andra med dessa jämförbara tillställningar som är öppna för allmänheten och som inte ska anses vara allmänna sammankomster. Bestämmelserna om offentlig tillställning i lagen om sammankomster tillämpas även på evenemang där inbjudan eller medlemskap i en viss sammanslutning krävs för deltagande i evenemanget, om evenemanget inte kan anses vara enskild på basis av antalet deltagare, tillställningens natur eller andra särskilda skäl. Med allmänna sammankomster avses i lagen om sammankomster demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfriheten och i vilka även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta eller följa.

Säkerhet utgör ett grundläggande element för en bra offentlig tillställning

Arrangören av en tillställning ska se till att tillställningen inte medför fara för människorna, miljön och egendomen. Säkerhetsplaneringen stöds av arrangörens räddningsplan för offentlig tillställning. Av räddningsplanen framgår att arrangören av tillställningen har beredskap att förebygga olycksfall och att agera i händelse av olycksfall.

En räddningsplan ska göras upp för sådana offentliga tillställningar eller evenemang där

  1. minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt,
  2. öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen,
  3. arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala, eller
  4. evenemangets natur medför särskilda risker för människor.

Plan för första hjälpen
Om mer än 2 000 deltar i en offentlig tillställning, ska även en separat plan för första hjälpen göras upp. Planen ska bifogas till räddningsplanen och lämnas till räddningsverket.

Lämna räddningsplanen och planen för första hjälpen till räddningsverket senast 14 dygn innan tillställningen börjar. Om man vill ordna fyrverkeri eller eldföreställning eller använda pyrotekniska effekter på en tillställning, ska man vid behov även göra anmälningar om dem till polisen.

Övervakningsavgift:
I enlighet med räddningslagen är merparten av räddningsverkens övervakningsarbete belagt med avgift.

Inlämnande av räddningsplan för offentlig tillställning och andra anmälningar
Lämna räddningsplanen och planen för första hjälpen för en offentlig tillställning samt anmälningar om användning av effekter och eldföreställning till räddningsverket senast 14 dygn innan tillställningen ordnas. Du kan få råd och kontaktinformation för inlämnande av planerna från räddningsverket i ditt område.

Läs mer:

Lag om sammankomster, offentlig tillställning
96 § i räddningslagen 379/2011
Räddningsplan
Räddningslag, räddningsplan