Hoppa till innehåll

Genom utvecklingen stöds förvaltningsreformen inom räddningsväsendet

I reformen i fråga om välfärdsområdena överförs ordnandet av räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena vid ingången av 2023. Denna förvaltningsreform inom räddningsväsendet har understötts med utvecklingsfinansiering för den regionala beredningen, som riktades till räddningsverken genom projektefterlysningar som inrikesministeriet ordnade 2020 och 2021. 

För att stödja målen för reformen genomförs inrikesministeriets och lokala räddningsväsendens gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar de mål som uppställts för räddningsväsendet bland annat genom att öka kunskapen, se över nuvarande verksamhetssätt och utveckla räddningsväsendets prestationsförmåga. 

Ett centralt mål för reformen i fråga om välfärdsområdena är att förenhetliga och förbättra räddningsväsendets tjänster. De gemensamma forskningsprojekten och utvecklingsprojekten som gäller den regionala beredningen stöder bra även detta mål.

Utvecklingsanslag har beviljats till ett belopp av cirka fyra miljoner euro för sammanlagt 19 projekt.

Tidsplan för projekten

Projekten avslutas vid utgången av 2021, varefter deras resultat publiceras och etableras nationellt.

Pågående regionala forsknings- och utvecklingsprojekt

Tema: Verksamhetsmodell för befolkningsskyddet 

 • Verksamhetsmodell för befolkningsskyddet
  Genomförs av Egentliga Finlands räddningsverk
  Målet är att producera material och förslag för att möjliggöra en riksomfattande verksamhetsmodell för befolkningsskyddet. 

Tema: Informationshelhet som gäller den kritiska materiella beredskapen och försörjningsberedskapen inom räddningsväsendet

 • Förstudie om räddningsväsendets nationella informationssystem för materialhantering
  Genomförs av Inrikesministeriet, räddningsavdelningen
  I projektet görs en allmän förstudie om räddningsväsendets informationssystem för materialhantering för att stödja de framtida behoven inom informationsledningen.
   
 • Utredning av räddningsväsendets nationella CBRNE-utbildningsmaterial och framtagande av undervisningsmaterial
  Genomförs av Räddningsinstitutet
  I projektet görs en riksomfattande utredning av det CBRNE-utbildningsmaterial som olika myndigheter använder samt tas utifrån utredningen fram CBRNE-undervisningsmaterial i syfte att främja kompetensen i anslutning till räddningsväsendets CBRNE-verksamhet.

Tema: Konsekvensbedömning och kvalitetskontroll av räddningsverksamheten och/eller förebyggandet av olyckor

 • Projekt för kvalitetsledning och egenkontroll inom HIKLU-området
  Genomförs av Mellersta Nylands räddningsverk
  Målet är att utveckla den information som uppstår inom kvalitetsledningen och egenkontrollen, förenhetliga rapporteringen samt att utveckla nya verktyg och pilottesta praxis vid räddningsverken i Nylandsregionen (HIKLU-området).
   
 • Kunden i fokus – projekt för utveckling av effektmätare för förebyggande av olyckor
  Genomförs av Räddningsverket i Satakunta
  Målet för projektet är att utveckla en modell för mätning av den faktiska effektiviteten av förebyggandet av olyckor. 

Tema: Fastställande av kraven på prestationsförmåga och av prestationsförmågor i räddningsverksamheten vid räddningsverken

 • Multiprofessionella enheter inom välfärdsområdet
  Genomförs av Kajanalands räddningsverk
  Målet för projektet är att utreda hur det multiprofessionella förvaltningsövergripande samarbetet kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt för att producera tjänster inom social- och hälsovården och räddningsverksamheten. 

Tema: Det riksomfattande systemet med lägescentraler och ledningscentraler 

 • Utveckling av regional lägescentrals- och ledningscentralsverksamhet (Östra Finland)
  Genomförs av Norra Savolax räddningsverk
  Målet för projektet är att utveckla lägescentralsverksamheten inom räddningsväsendet i enlighet med kraven i den föränderliga omvärlden samt att skapa en regional 24/7-lägescentralstjänst.
   
 • Förenhetligande av de riksomfattande ledningscentralernas och lägescentralernas funktioner 
  Genomförs av Västra Nylands räddningsverk
  Målet är att samordna prestationsförmågan vid lednings- / lägescentralerna inom de olika räddningsområdena. 
   
 • Utveckling av regional lägescentrals- och ledningscentralsverksamhet
  Genomförs av Birkalands räddningsverk
  Målet är att för den regionala läges- och ledningscentralen skapa ett tydligt koncept som andra samarbetsområden kan utnyttja. 

Tema: Bildande av riksomfattande specialresurser och arrangemang för mottagande av internationellt bistånd (Host Nation Support)

 • Bildande av en särskild resurs för markburen släckning av terrängbränder inom räddningsväsendet
  Genomförs av Södra Karelens räddningsverk
  Projektet har som mål att utveckla en ny slags särskild resurs för markburen släckningsverksamhet. 
   
 • Host Nation Support – Utveckling av en nationell utbildningshelhet och undervisningsmaterial 
  Genomförs av Egentliga Finlands räddningsverk
  Målet är att ta fram en nationell helhet av utbildnings- och undervisningsmaterial som gäller mottagandet av internationellt bistånd. 

Tema: Samutvecklings- och forskningsprojekt som gäller kompetens

 • Planering och införande av räddningsverkens riksomfattande utbildningssystem för maskinskötare 
  Genomförs av Helsingfors stads räddningsverk
  Målet är att för räddningsverken skapa ett riksomfattande utbildningssystem som gör det möjligt att ersätta den nuvarande maskinskötarutbildningen med skräddarsydd utbildning för räddningsbranschen.
   
 • Riksomfattande utveckling av utbildning i och statistikföring över obemannad luftfart (UAS) inom räddningsväsendet
  Genomförs av Räddningsinstitutet
  Målet är att ta fram utbildningsmaterial, en drifthandbok och ett utkast till statistikföring för UAS-verksamheten. 

Tema: Utarbetande och styrning av beskrivningar av räddningsverkens verksamhet och tjänster

 • Förstudie om räddningsväsendets gemensamma databank
  Genomförs av Centrala Tavastlands räddningsverk
  I projektet görs en förstudie om räddningsverkens gemensamma databank för räddningsverksamhet. Målet är att skapa en helhetsbild av de riksomfattande gemensamma och regionala uppgifterna samt av hur uppgifterna kan samlas i en enda databank. 
   
 • Utarbetande och styrning av beskrivningar av räddningsverkens verksamhet och tjänster
  Genomförs av Egentliga Finlands räddningsverk

  Projektet har som mål att undersöka hur ATT-modellen för en regional lägesbild av säkerheten lämpar sig som stöd för inriktningen och dimensioneringen av räddningsväsendets tjänster samt att samla in ett kunskapsunderlag för inrättandet av en databas över räddningsbranschens frivilliga resurser. 
   
 • Beredskap inför farliga och hotfulla situationer vid räddningsverken – Utveckling av en enhetlig verksamhets- och utbildningsmodell för räddningsverkens personal
  Genomförs av Västra Nylands räddningsverk
  Målet är att utveckla och förenhetliga verksamhetsmodellerna för räddningsverken i Nyland i farliga och hotfulla situationer. I projektet tas dessutom fram en verksamhetsmodell som utgår från proaktiv verksamhet och som inbegriper utbildningsmaterial för grundutbildning med tanke på farliga och hotfulla situationer, utbildning som upprätthåller och utvecklar kompetensen samt för utbildning för utbildare.
   
 • Fastställande av en effektiv styr- och hanteringsmodell för räddningsväsendets tjänsteproduktion
  Genomförs av Södra Karelens räddningsverk
  Målet är att för räddningsväsendets tjänsteproduktion fastställa en effektiv hanterings- och styrmekanism genom vilken enhetligheten, effektiviteten, resultaten och genomslagskraften i räddningsväsendets tjänsteproduktion förbättras i förhållande till de kundbehov som ligger i centrum för utvecklingen. 
   
 • Utveckling av samarbetet inom HIKLU-området
  Genomförs av Mellersta Nylands räddningsverk
  Målet är att utveckla samarbetet i Nyland och samarbetets planmässighet på lång sikt. 
   
 • Beskrivning av räddningsväsendets tjänstehelheter
  Genomförs av Södra Savolax räddningsverk
  Målet är att gestalta och beskriva tjänstehelheter för att kunna identifiera gränsytorna mellan räddningsväsendets tjänster och välfärdsområdenas tjänsteproduktion och stärka den gemensamma synen på möjligheterna att bedriva verksamhet över sektorsgränserna. Ett ytterligare mål är att skapa förutsättningar för att integrera räddningsväsendet som en del av den större servicehelheten i välfärdsområdet.

Mera information

Teija Virtanen
planerare
0295 488 397
teija.virtanen@intermin.fi