Takaisin

Pelastuslaitos toimi tehokkaasti myös muutosten keskellä

Julkaisuajankohta 22.2.2024 9.56
Tiedote
Pelastuslaitoksen ja UPM:n yhteisessä harjoituksessa puu on pudonnut kuormasta auton päälle ja pelastajat irroittavat sitä leikkurilla.

Turvallisuus on edelleen parantunut Etelä-Savossa. Pelastustehtävien määrä on laskenut jo kahtena peräkkäisenä vuonna. Etenkin liikenneonnettomuuksia sattui viime vuonna vähemmän kuin edellisvuosina. Pelastustoiminta ja työ onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi on jatkunut tehokkaana, vaikka samaan aikaan pelastuslaitos on käynyt läpi monia muutoksia.

Etelä-Savon pelastuslaitos siirtyi osaksi Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisaa vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueelle laadittiin palvelutuotantosuunnitelma, jossa määriteltiin raamit myös pelastus- ja turvallisuuspalveluille. Näiden raamien puitteissa laadittiin tarkempi Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätös, jossa on kuvattu toiminnan tavoitteet, resurssit, tuotettavat palvelut ja niiden taso vuoden 2026 loppuun asti. Loppuvuodesta 2023 valmistuneen palvelutasopäätöksen pohjana käytettiin saman vuoden keväänä päivitettyä alueellista riskiarviota sekä siihen peilaten päivitettyä pelastustoimen riskianalyysia. 

”Näiden suunnitelmien eteen on tehty lukuisia työtunteja, pidettyjä palavereja ja käyty neuvotteluja. Hyvinvointialueen säästöpaineissa jouduimme hakemaan kustannustehokkaita ratkaisuja, kuten supistamaan joidenkin sopimuspalokuntien varallaoloa. Tämä aiheutti vastustusta, mutta muutos yhtenäisti toimialueemme varallaolokäytäntöjä”, pelastus- ja turvallisuuspalveluiden toimialajohtaja, pelastusjohtaja Seppo Lokka kertoo.

Sittemmin aluevaltuusto päätti tukea sopimuspalokuntien toiminnan kehittämistä myöntämällä niille 100 000 euron lisärahan vuodelle 2024. Tuen kohteesta on kysytty sopimuspalokuntalaisilta ja turvallisuuslautakunta tekee esityksen sen käyttämisestä helmikuussa. 

Turvallisuustyötä yli toimialarajojen

Vuoden 2023 aikana pelastustoimen yhteistyötä on tiivistetty sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Eloisassa on esimerkiksi otettu käyttöön sähköisten pelastussuunnitelmien alusta, tehostettu toimitilojen turvallisuuskäytäntöjä ja lisätty turvallisuuskoulutuksia. Lisäksi yhteistyössä ikääntyneiden toimialan kanssa kehitetään kotona asumisen turvallisuutta. 

Pelastustoimi on myös ollut mukana kehittämässä koko Eloisan yhteistä tilannekeskusta, joka ylläpitää hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuden tilannekuvaa sekä ohjaa, koordinoi ja yhteensovittaa eri toimialojen tehtäviä.

”Olemme Eloisan myötä kehittäneet toimintaamme myös entistä parempien järjestelmien myötä. Olemme ottaneet pelastustoimessa käyttöön esimerkiksi uuden sisäisen toiminnanohjausjärjestelmän, joka on vaatinut paljon työtä, mutta tehnyt toiminnastamme läpinäkyvämpää ja siten tasavertaisempaa eri asemien välillä”, huomauttaa pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti.

Pelastustehtävistä etenkin liikenneonnettomuuksien määrä laski

Etelä-Savon pelastuslaitoksella oli vuonna 2023 lähes 2 800 hälytystehtävää. Edellisvuonna niitä oli noin sata enemmän.

Kesäkuu oli jälleen vilkkain kuukausi pelastustehtävien osalta. Eniten hälytystehtäviä aiheuttivat liikenneonnettomuudet (382 kappaletta), muut tarkastus- ja varmistustehtävät (377 kappaletta) sekä automaattisten paloilmoittimien tarkastus- ja varmistustehtävät (362 kappaletta). 

Pelastuslaitoksen kalustoa (sammutusauto ja henkilöstönkuljetusauto) Savonlinnan paloaseman edustalla. Taustalla näkyy torni, jonka seinällä on numero 112.

Tulipaloja oli yhteensä 334. Niissä menehtyi yksi ihminen. Tulipalojen pääasiallinen aiheuttaja oli ihmisen toiminta. 

Vahingontorjuntatehtäviä oli 342 ja ensivastetehtäviä 334. Lisäksi pelastuslaitos hoiti 98 öljyvahinkoa. Ihmisten pelastustehtäviä oli 71 ja eläinten 53. Virka-apua pelastuslaitos antoi kaikkiaan 274 kertaa.

Vuonna 2023 pelastuslaitos sai käyttöönsä yhden uuden sammutusauton.

Turvallisuusviestinnällä ja valvonnalla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia

Turvallisuusviestinnällä pyritään tavoittamaan 15 % Etelä-Savon asukkaista. Keinoina ovat tiedotus pelastuslaitoksen omissa kanavissa ja median kautta, turvallisuusneuvonta ja -koulutukset sekä osallistuminen erilaisiin yleisötilaisuuksiin. Vuonna 2023 turvallisuusviestinnällä tavoitettiin noin 20 % alueen asukkaista. 

Suunnitellusta valvonnasta toteutui 90 %. Palotarkastuksia tehtiin 434 kappaletta. Muita valvontatehtäviä, kuten asuinrakennusten itsearviointeja, paloteknisten laitteistojen pöytäkirjojen valvontaa, kemikaalilainsäädäntöön liittyvää valvontaa sekä asiantuntijapalveluita, toteutettiin 5 365.

Maakunnallinen valmius- ja varautumistyö jatkui tiiviinä

Etelä-Savon pelastuslaitos vetää Etelä-Savon valmiusjohtoryhmää sekä laajempaa valmiusfoorumia, jotka muodostuvat maakunnan alueen viranomaisista sekä kuntien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin edustajista. Etelä-Savon valmiusfoorumi kokoontui noin kerran kuussa käsittelemään maakunnan yhteiseen varautumiseen, valmiuteen ja kokonaisturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia asioita.

”Merkittävä yhteistyön tuotos oli alueellisen riskiarvion päivittäminen, joka valmistui keväällä 2023. Riskiarviota on käytetty pelastustoimen palvelutasopäätöksen pohjana. Sen ympärille päivitetään parhaillaan Eloisan ja alueen kuntien valmiussuunnitelmia, muita yhteisen varautumisen suunnitelmia sekä rakennetaan myös uutta hyvinvointialueen huoltovarmuuden toimintamallia, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2025 lopussa”, riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä kertoo.

Uusimmat