Takaisin

Kymenlaakson pelastuslaitokselle myönnettiin SHQS-laaduntunnustus

Julkaisuajankohta 10.6.2024 12.39
Tiedote
Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Juhani Carlson Kouvolan paloaseman pihalla. Taustalla paloauto.
Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Juhani Carlson. Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos.

SHQS-standardi on kehitetty tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen laadunhallintaa ja johtamista. Standardiin perustuvat itsearvioinnit ja auditoinnit tarjoavat organisaatioille kattavan tilannekuvan laadunhallinnasta ja varmistavat palveluiden vaikuttavan kehittämisen vaativissa asiakassuhteissa ja toimintaympäristöissä. Kymenlaakson pelastuslaitos vastaanotti ensimmäisenä pelastuslaitoksena SHQS-laaduntunnustuksen 31.5.2024. Laaduntunnustukseen johtavaa työtä ohjasivat pelastusjohtaja Juhani Carlson, pelastuspäälliköt Teemu Veneskari, Tero Vanhamaa ja Timo Kuossari sekä ensihoitopäällikkö Anssi Koski.

Kymenlaakson hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen osalta SHQS-laatusertifiointi on ollut jo aiemmin käytössä ja näin se mahdollisti pelastuslaitokselle yhtenä uutena toimialana saman kokonaisuuden käyttöönoton. Pelastusjohtaja Juhani Carlson kokee, että laaduntunnustusta haettiin pelastuslaitokselle juuri oikealla hetkellä: ”Laatutyöhön on yleisesti vaikea löytää aikaa ja se rajoittaa laatutyön tekemistä. Laaduntunnustusta Kymenlaaksossa haettiin keskellä isoa muutosta, joten se kuormitti uusien lainsäädännöstä tulleiden hallinnollisten tehtävien päälle. Aika tälle laatutyölle oli kuitenkin oikea, koska meidän piti muokata omia prosessejamme hyvinvointialueelle siirtymisen ja lainsäädännön muutosten vuoksi ja näin saimme ulkopuolisen auditoinnin avulla tarkistettua tehdyn työn sekä sille selkeän aikataulun. Tämä on pelastuslaitokselle tärkeä osoitus laadukkaan tekemisen ja kehittämistyön jatkumisesta hyvinvointialueelle siirtymisen lomassa”. Myös pelastuspäällikkö Teemu Veneskari näkee, että SHQS-laaduntunnustus on todella hieno asia koko pelastuslaitoksen väelle: ”Käytännössä tämä tarkoittaa paljon määrätietoisempaa oman toiminnan kehittämistä. Erityisesti SHQS tuottaa meille tilannekuvaa hallinnon ja prosessien tilasta, joita voimme edistää yhdessä myös hyvinvointialueen kanssa.”

Kolmannen osapuolen suorittama riippumaton auditointi tarkisti pelastuslaitoksen toiminnan vastaavan lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimuksiin, kansallisiin suosituksiin sekä yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin. ”Näen, että se auttoi meitä kehittämään toimintaamme sekä nosti esille puutteita ja itselleni yllättäen myös vahvuuksiamme. Näitä kehittämiskohteita olemme nyt työstäneet ja selkeyttäneet joitakin prosessejamme. Tulemme mittaamaan vaikutuksia toimintaan ja palveluiden laatuun ja sitä kautta kehittämään toimintaamme edelleen”, kommentoi pelastusjohtaja Carlson.

Laaduntunnustukseen liittyvän auditoinnin myötä pelastuslaitokselle osoitettiin neljä lisänäyttöpyyntöä. Pelastuslaitoksen lisänäyttöpyynnöt liittyivät strategian jalkauttamiseen henkilöstölle, palotarkastajien tehtävänkuvien selkeyttämiseen, työsuojeluriskien arviointiin ja poikkeamien tunnistamiseen. Pelastuslaitos käsitteli lisänäyttöpyynnöt ja antoi kullekin vastineen. ”Konkreettisia toimia tehtiin lisänäyttöpyyntöihin vastaamiseksi. Esimerkiksi työsuojeluriskien arvioinnin osalta päätettiin tällä työsuojelun toimintakaudella tarkastella riskienarvion perusteella yksin suoritettaviin tehtäviin liittyvät riskit sekä kelpoisuustarkastukset uuden työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa. Meille osoitettujen lisänäyttöpyyntöjen lisäksi vastaanotimme myös koko hyvinvointialueetta koskevia lisänäyttöpyyntöjä esimerkiksi prosessikuvausten laatimisen osalta. Tältä osin työ on aloitettu ja se valmistuu kesän aikana. Tulevaisuudessa jatkamme samalla prosessilla. Ensi vuonna valitaan uudet tarkasteltavat teemat ja niiden kautta löydetään kehittämiskohtia, joita sitten kehitetään muun kehittämistyön ohella. Prosessi palvelee pitkällä aikavälillä sekä organisaatiota, sen työntekijöitä, että asiakkaita” kommentoi vs. kehittämispäällikkö Merisade Kuusela: ”Tavoitteena on tehdä laadunhallinnan prosessista jatkuva ja luonteva osa pelastuslaitoksen toimintavuotta, ylläpitää kattavaa tilannekuvaa pelastuslaitoksen eri toiminnoista ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.”.

Palotarkastajat pitämässä alkusammutusharjoitusta Kouvolan paloasemalla. Taustalla ambulanssi.

Pelastuslaitos vastaanotti neljä lisänäyttöpyyntöä, joista yksi liittyi palotarkastajien työnkuviin. Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos.

Pelastuslaitoksen ensihoitopalveluiden osalta SHQS-laaduntunnustus varmentaa esimerkiksi pelastustoimen palvelutasopäätöksessä määriteltyjen ensihoidon strategisten kärkien toteutumista, tuomalla ne konkreettisen arvioinnin kohteiksi. Lisäksi laatusertifiointi toimii läpileikkaavana turvallisuuden varmentajana aina yksittäiseen ohjeeseen ja prosessin osaan saakka. ”Standardi kehittää arkeamme erityisesti turvallisuusjohtamisen näkökulmasta. Esimerkiksi ohjeet ovat selkeästi ja helposti niitä tarvitsevien saatavilla ja tiedot ohjeiden päivityksestä on selkeästi merkitty. Systemaattinen lähestymistapa vähentää sattuman ja vahingon mahdollisuutta, tehden palvelustamme laadukkaampaa ja turvallisempaa” toteaa ensihoitopäällikkö Anssi Koski. Koski on nähnyt jo SHQS-laaduntunnustuksen positiivisia vaikutuksia ensihoitopalveluiden prosesseihin ja asiakasturvallisuuteen liittyen: ”Laaduntunnustus tuo prosessit esiin ja yhdenmukaistaa toimintaa tehokkaasti palveluntuottajien välillä. Hyvinvointialueella on ensihoitoa tuottavat pelastuslaitoksen ensihoidon- ja ensivasteen toimintayksikön lisäksi terveyden ja sairaanhoidon palvelujen akuuttipalvelun tulosalueeseen kuuluva ensihoidon toimintayksikkö, sekä osin yksityinen palveluntuottaja. Pelastuslaitoksen ja akuuttipalvelun prosessit ovat toimialojen yhteisiä ja harmonisoivat siten toimintaa kautta linjan”.

SHQS-standardi ei tule juurikaan näkymään pelastuslaitoksen arkisessa tekemisessä, eikä se pelastusjohtaja Carlsonin mukaan ole tarkoituskaan: ”Kyse on siitä, että teemme työtämme systemaattisemmin ja toimintaa tarkastellaan säännöllisesti ulkopuolisen kriteeristön avulla. Kun teemme tässä havaittuja korjauksia, emme korosta tekevämme näitä SHQS:n takia vaan siksi, että tavoitteenamme on kehittää toimintaa. Samalla haluamme myös tunnistaa hyviä käytäntöjä, etsiä kehittämiskohteita ja kannustaa kehittämiseen”. Pelastuspäällikkö Veneskari jatkaa, että jatkossa laadunhallinnan osalta henkilöstä tullaan tiedottamaan vielä nykyistä kattavammin ja työntekijöitä tullaan osallistamaan kehittämistoimien tekemiseen: ”Pelastuslaitoksen päällystöä tullaan kouluttamaan SHQS:n vaatimiin toimiin tulevina vuosina. Samalla koko henkilöstölle tiedotetaan tulevista toimista sekä miten ne mahdollisesti vaikuttavat jokaiseen työntekijään. Kokonaisuudessaan tämä on pelastuslaitoksen kaikkien työntekijöiden yhteinen asia, jotta asiakkaamme saavat entistäkin parempaa palvelua”.

Kymenlaakso

Uusimmat