Ajankohtaisiin

Förändringarna i den säkerhetspolitiska omgivningen syns som satsningar på den inre säkerheten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2017 11.06
Pressmeddelande 41/2017

Finlands säkerhetspolitiska omgivning har snabbt blivit sämre än tidigare. De internationella konflikterna och kriserna på olika håll i världen återspeglas i säkerheten i hemlandet. Som är en del av planen för de offentliga finanserna beslutade regeringen vid sin halvtidsöversyn om resurserna inom inrikesministeriets förvaltningsområde för 2018–2021. I synnerhet polisens och Gränsbevakningsväsendets resurser utökas.

Antalet poliser ändras inte 2018

För polisens omkostnader anvisas det i planen för de offentliga finanserna ett tillägg på 34,5 miljoner euro för år 2018. I och med tillägget är det möjligt att nästa år bevara den nuvarande nivån på cirka 7 200 polismän. Det antal personer som utbildas till poliser motsvarar den inre säkerhetens behov. En miljon euro av tilläggsfinansieringen riktas till anskaffning av polisens anordningar 2018.

Under åren 2019–2021 är tillägget till polisens anslag 33,5 miljoner euro per år jämfört med de tidigare besluten. Dessutom har man också år 2019 reserverat en miljon euro för anskaffning av polisens anordningar. År 2019 reserveras 2,5 miljoner euro för säkerhetsutgifterna under EU-ordförandeskapsperioden.

Polisen förbättrar sin kapacitet genom att förnya sin materiel och ha beredskap för nya säkerhetshot. Inom ramen för den fastställda anslagsramen sätter polisen sina uppgifter i den prioritetsordning som omständigheterna kräver. Polisen har fullgjort de tidigare strukturella reformerna och strävar efter att uppfylla de inbesparingsmål som satts upp tidigare. Målet är att öka produktiviteten, utveckla och förenhetliga processerna samt utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Skyddspolisens resurser ökas med 3,5 miljoner euro per år för att man ska kunna hantera nya säkerhetshot.

Gränsbevakningsväsendets tilläggsresurser till östgränsen och Helsingfors-Vanda flygplats

För Gränsbevakningsväsendets verksamhet i samband med övervakningen av östgränsen, tryggandet av tillväxten och smidigheten på Helsingfors-Vanda flygplats samt de ökade EU-förpliktelserna reserveras tilläggsanslag på 8–10 miljoner euro per år under 2018–2021. Finlands säkerhetsläge vid gränserna har förändrats genomgripande, och inga snabba förändringar till det bättre är i sikte. Gränsbevakningsväsendet har anpassat sin verksamhet genom att göra organisationen lättare, effektivisera processerna och användningen av arbetskraft och utnyttja tekniken i större utsträckning.

De överföringar av anslag som reformen av räddningsväsendet kräver genomförs

Ett lagförslag om överföringen av räddningsväsendets uppgifter till landskapen som en del av landskapsreformen har överlämnats till riksdagen. De överföringar av anslag från regionförvaltningsverken till inrikesministeriets förvaltningsområde som beror på omorganiseringen av uppgifterna har beaktats i planen för de offentliga finanserna. Nödcentralsverket tar i bruk ett nytt nödcentralsdatasystem och utvecklar ett gemensamt lägesbilds- och fältledningssystem för myndigheterna.

Det uppskattade antalet asylsökande minskade till 7 000 nästa år

I en prognos som baserar sig på lägesutvecklingen och olika länders åtgärder i fråga om asylsökande och flyktingar uppskattas antalet asylsökanden och kvotflyktingar som kommer till Finland minska till i genomsnitt 7 000 per år. I och med detta minskar anslagsbehovet för mottagningsutgifterna årligen med 30 miljoner euro. Stödjandet av frivillig återresa för dem som fått avslag på sin asylansökan får ett tillägg på ca två miljoner euro per år för att man bland annat kan påverka antalet personer som vistas olagligt i landet.

Tilläggsresurser behövs också under de kommande åren

Trots den snabba förändringen i den säkerhetspolitiska omgivningen förblir anslagsnivån inom inrikesministeriets förvaltningsområde 2018–2021 i sin helhet huvudsakligen densamma som tidigare. Den sjunkande trenden under ramperioden 2018–2021 syns dock i att förvaltningsområdets anslag minskar från 1,4 miljarder euro till 1,3 miljarder euro. Med hjälp av tilläggssatsningarna kan polisens och Gränsbevakningsväsendets nuvarande servicenivå bevaras nästa år, men efter det riskerar resurserna att minska igen.

Ytterligare information

Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 0295 488 510, jukka.aalto@intermin.fi
Emma Hannonen, specialmedarbetare, tfn 050 574 0736, emma.hannonen@intermin.fi
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, kati.korpi@intermin.fi