Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa paloasemien henkilöstön suorittamia kiireellisiä pelastustehtäviä.

Tilannekeskus

Pelastustoimen tilannekeskus pitää yllä 24/7 turvallisuustilannekuvaa Pohjois-Pohjanmaan pelastustoimen alueella.

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on pienentää onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentää onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.

Valvonta

Pelastuslaitoksen valvontatoiminnan tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Palotarkastuksella valvotaan pelastuslakiin ja muihin määräyksiin perustuvien velvoitteiden noudattamista ja annetaan neuvoja ja ohjeita turvallisuuden kehittämiseksi. Yrityksen tai yhteisön palotarkastuksilla perehdytään kohteen turvallisuuskulttuuriin.

Turvallisuusviestintä

Pelastuslaitos pyrkii lisäämään ihmisten valmiuksia ehkäistä onnettomuuksia sekä kykyä toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi pelastuslaitos toteuttaa turvallisuusviestintää. Turvallisuusviestintä sisältää esimerkiksi koulutusta, kampanjoita, mediaviestintää sekä neuvontaa puhelimitse ja sosiaalisessa mediassa.

Varautuminen

Pelastuslaitoksilla on tärkeä rooli varautumisessa erilaisiin suuronnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin. Pelastusviranomaiset toimivat yleisjohtajina esimerkiksi myrskyjen ja tulvien aiheuttamissa pelastustilanteissa ja tukevat tarvittaessa muita viranomaisia niiden toiminnassa. Jokaisen tulee varautua myös itse erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja tietoliikennekatkoihin. Ihmisten omatoiminen varautuminen helpottaa viranomaisten työtä kriisin sattuessa.

Sopimuspalokunnat

Pelastustoimen henkilöstö koostuu päätoimisista ja sivutoimisista henkilöistä. Pohjois-Pohjanmaalla on satoja sivutoimisia pelastustyöntekijöitä, joilla on harrastuksena palokuntatoiminta. Heidän leipätyönsä on palokunnan ulkopuolella, mutta onnettomuustilanteessa heidät hälytetään tarvittaessa mukaan pelastustoimintaan.