Hyppää sisältöön

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palveluiden toteutumisen arviointi omavalvontasuunnitelmassa (mittari 7) (1.1.-30.4.2024)

Pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisen palvelutuotannon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi

7.1 Onnettomuuksien ehkäisy

7.1.1 Vaste suunniteltuun palvelukysyntään Mittari
Valvonta: tavoite 100 % valvontasuunnittelun mukaan Tarkastelujakson tulos 26 % / 100 % vuositavoite
Turvallisuusviestintä: tavoite kattaa 20 % alueen väestöstä vuosittain (15 % tapahtumissa ja 5 % somessa) Tarkastelujakson tulos 5 % / 15 % vuositavoite E-K väestöstä tavoitettu tapahtumissa, 2 % / 5 % vuositavoite tavoitettu somessa
Ohjaavat asiantuntijapalvelut: tavoite 100 % palvelu asiakaspyyntöihin Tarkastelujakson tulos 143 kpl (lausuntoja, neuvontaa, neuvotteluja ja erityisiä palotarkastuksia) / 100 % vastavuus asiakaspyyntöihin
Paloturvallisuuden itsearviointi on toteutunut suunnitellusti: tavoite, että 75 % itsearviointivelvollisista on toteuttanut itsearvioinnin  Tarkastelujakson tulos 45 % / 75 % vuositavoite
7.1.2 Vaste suunnittelemattomaan palvelukysyntään: tavoite 100 %, mutta vastetta arvioitava tehtävien kokonaismäärään ja laajuuden tuottamassa suhteessa kapasiteettiin. Mittari
Valvonta Tarkastelujakson tulos 94,6 % / 100 % vuositavoite; arvio syistä, jos toteutuma <100 %: tarkastelujakson aikana tulleet, akuutit valvontatehtävät, jotka valmistuvat periodin päättymisen jälkeen. 
Turvallisuusviestintä Tarkastelujakson tulos 95% / 100 % vuositavoite; arvio syistä, jos toteutuma <100 %: turvallisuuskoulutuspalveluiden kysyntä on ollut tarkastelujakson tarjontakapasiteettia suurempi. Asiakkaille on pyritty sopimaan uusi aika tai ohjaamaan muille palveluiden tuottajille.
Ohjaavat asiantuntijapalvelut 97,8 %/ 100 %; arvio syistä, jos toteutuma <100 %: kaavalausuntopyyntöihin ei ole vastattu, jos pelkästään osallistumis- ja arviointisuunnitelman lausuntopyyntö tullut ilman kaavaluonnosta. Resurssi kohdennettu luonnos- tai ehdotusvaiheessa oleviin kaavalausuntopyyntöihin.

7.2 Pelastustoiminta

7.2.1 Vaste hälytystehtäviin ja valmiuden ylläpito Mittari
Ensimmäisen yksikön / pelastustoiminnan toimintavalmiusajan täyttyminen riskiluokittain (A-B kiireellisyysluokan pelastustehtävissä) Tavoite 50 %, toteutuma
75 % I-riskiluokka;  arvio syistä, jos toteutuma <50 %  
85 % II-riskiluokka;  arvio syistä, jos toteutuma <50 %  
100 % III-riskiluokka;  arvio syistä, jos toteutuma <50 %                                
Pelastustoiminnan valmius on toteutunut sisäministeriön valmiussuunnitteluohjeen mukaisesti  Kyllä

Palveluiden resursoinnin toteutuminen suunniteltuun

7.3 Henkilöstö- ja kalustoresurssit; tavoite että toteutuma vastaa suunniteltua

7.3.1 Onnettomuuksien ehkäisyn henkilöstöresurssit Mittari
Valvonta 94 %/ 100 %; arvio syistä, jos toteutuma <100 %; palvelutasopäätöksen mukainen htv-tarve on 18 ja toteutunut on 17 htv.
Turvallisuusviestintä  100 % / 100 %; arvio syistä, jos toteutuma <100 %
Ohjaavat asiantuntijapalvelut 100 % / 100 %; arvio syistä, jos toteutuma <100 %
7.3.2 Pelastustoiminnan henkilöstöresurssit Mittari
1. pelastussukelluskelpoisten ja 2. pelastustoimintakelpoisten määrä (kpl) ja %-osuudet päätoimisesta ja sopimuspalokuntien pelastustoimintaan osallistuvasta henkilöstöstä Tarkastelujaksolla pelastussukelluskelpoisten ja pelastustoimintakelpoisten osuus päätoimisesta ja sopimushenkilöstöstä vastasi palvelutasopäätöksessä asetettuja kriteerejä pelastustoiminnan tuottamiseksi alueella.
7.3.3 Pelastuskalusto Mittari
Pelastuskalusto on toimintakykyinen. Raskaan ajoneuvokaluston keski-ikä 19 vuotta; sammutus-, säiliö-, raivausautot, nostolavat
7.3.4 Henkilöstön osaaminen ja työkyky Mittari
Onnettomuuksien ehkäisyn henkilöstön osaaminen vastaa palvelutuotannon osaamiskriteerejä. Mittaaminen edellyttää kansallisesti vahvistettuja osaamiskriteerejä
Pelastushenkilöstön osaaminen on varmistettu koulutuksella ja harjoittelulla. Päätoiminen henkilöstö: Tarkastelujaksolla pelastustoiminnan koulutukset ja harjoitukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Päätoimisen pelastustoiminnan erityistä vaaraa aiheuttaviin työtehtäviin kelpoisten määrä on ollut 100 % suhteessa pelastustoimintaan osallistuvien lukumäärästä. Sopimushenkilöstö:  Sopimushenkilöstön osaaminen vastaa ennalta-asetettuihin osaamistavoitteisiin, osaamista on ylläpidetty suunnitellusti koulutuksilla ja harjoittelulla.
Henkilöstö on työkykyistä. Sairauspoissaolot; työ- ja toimintakykytestaukset; Mitä kuuluu -henkilöstökyselyn tulokset: Henkilöstön työkyky on ollut tarkastelujaksolla normaali  perustuen työ- ja toimintakykytestausten tuloksiin, sairaspoissaoloseurantaan sekä työn päivittäiseen arviointiin. 

Palvelujen toteuttaminen suunnitelmalliseen kehittämiseen ja yhteistyöhön perustuen

7.4 Palveluiden suunnitelmallinen kehittäminen ja yhteistyö Mittari
Palvelutasoa on kehitetty palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kyllä
Palvelutuotantoon liittyvä yhteistyö on toteutunut suunnitellusti. Mittari puuttuu, on kehitettävä