Hyppää sisältöön
mestari palaverissa

Pelastussuunnitelma yleisötilaisuudet ja tapahtumat

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan (ml. telttojen kiinnitys kohta 3.10)

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot. Tilaisuuden järjestäjän onkin tehtävä ilmoituksia ja tarvittaessa haettava erilaisia lupia eri viranomaisilta. Yleisötilaisuuden järjestäjän on pelastuslain mukaan huolehdittava myös siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Tästä syystä useimpiin yleisötilaisuuksiin on pelastuslain mukaisesti laadittava kirjallinen pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma, sekä ilmoitus tuliesityksestä tai pyrotekniikan käytöstä, on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. 

Milloin pelastussuunnitelma laaditaan?

Pelastussuunnitelma laaditaan tapahtumaan tai yleisötilaisuuteen, jossa

  • Arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä.
  • Käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja.
  • Tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta.
  • Tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten voidaan laatia myös muun toimivaltaisen viranomaisen määräämä turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, johon kootaan pelastuslaissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat. Tästä on mainittava suunnitelmassa ja erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia. Tämä suunnitelma voi olla esimerkiksi turvallisuusasiakirja.

Pelastussuunnitelman sisältö

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt. Lisäksi annetaan ohjeet tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Tehosteiden käyttö

Räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Yleisötapahtuman pelastussuunnitelmassa tulee käsitellä myös tehostetoteutuksen riskit sekä siihen liittyvät turvallisuusjärjestelyt.

Yleisötilaisuuksien valvonta

Pelastusviranomainen voi tarvittaessa suorittaa palotarkastuksen ja tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt. Tarve perustuu viranomaisen harkintaan ja tapahtuman riskiarvioon.

Yleisötilaisuuksien valvontakäynti on maksullinen. Maksu peritään pelastuslaitoksen hinnaston mukaisesti.

Kuluttajaturvallisuus

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan vastuu palvelujen turvallisuudesta on palvelun tarjoajalla. Kuluttajapalvelulla tarkoitetaan sellaista palvelua, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen. Kuluttajapalveluiden valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle TUKESille.