Hyppää sisältöön

Turvallisuuden tekijöitä jo yli 120 vuotta!

Organisaatio

Pelastuslaitoksen johto 

Hymyilevä, silmälasipäinen mieshenkilö pelastuslaitoksen virkavaatteissa. Taustalla punainen sammutin ja kyltti.

Pelastusjohtaja Mika Kontio

Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastuspalvelujen tehtäväaluetta, Pirkanmaan pelastuslaitosta, johtaa pelastusjohtaja. Pelastusjohtajan välittömiä alaisia ovat pelastuspäälliköt, hallintopäällikkö ja ensihoidon ylilääkäri. Pelastusjohtaja kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueen johtoryhmään ja toimii puheenjohtajana pelastuslaitoksen johtoryhmässä.

Onnettomuuksien ehkäisy ja siviilivalmiuden toimialue

Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen

Pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn ja siviilivalmiuden toimialueen vastuualueita ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja valvonta, siviilivalmius ja valmiussuunnittelu sekä turvallisuusviestintä ja tiedottaminen. Pelastuspäällikkö johtaa toimialuetta.

Pelastustoiminnan toimialue

Pelastuspäällikkö Kari Alanko

Pelastuspäällikkö Kari Alanko

Pelastustoiminnan toimialuetta johtaa pelastuspäällikkö, jonka vastuualueeseen kuuluvat operatiivinen toiminta, sopimuspalokuntatoiminta sekä pelastustoiminnan tilanne- ja johtokeskustoiminnot.

Ensihoidon toimialue

Ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu

Hyvinvointialuemuutoksen myötä Tays Ensihoitokeskus palveluineen, mm. ensihoitolääkäripäivystys ja ensihoidon kenttäjohtotoiminta, siirtyi vuoden 2023 alusta osaksi Pirkanmaan pelastuslaitosta. Vastaamme edelleen myös ambulanssipalveluiden toteuttamisesta palvelutasopäätöksen mukaisesti Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä, Nokialla, Ylöjärvellä, Vesilahdessa, Akaassa, Valkeakoskella ja Urjalassa. Ensihoidon toimialuetta johtaa ensihoidon ylilääkäri toiminnallisesti sairaalapalveluiden johtajaylilääkärin alaisuudessa ja hallinnollisesti pelastusjohtajan alaisuudessa. Ensihoidon toimialueen vastuualueelle kuuluvat hyvinvointialueen ensihoidon palvelutuotanto sekä yhteistyöalueen ensihoitokeskus.

Resurssien ja jatkuvuudenhallinnan toimialue

Hallintopäällikkö Pirkko Lindström

Pelastuslaitoksen resurssien ja jatkuvuudenhallinnan toimialueen vastuualueisiin kuuluvat kehittämispalvelut, tekniset palvelut sekä hallinnon ja talouden palvelut. Toimialuetta johtaa hallintopäällikkö.

Toimintayksiköiden päälliköt 

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Valvontapäällikkö Tytti Oksanen

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikön tehtäviin kuuluu kuntalaisten ohjaus ja neuvonta pelastustoimen alaan kuuluvissa kysymyksissä, pelastuslaitoksen valvontatoiminnan ja palontutkinnan kehittäminen, koordinointi ja toteuttaminen valvontasuunnitelman ja toimintasuunnitelman mukaisesti sekä toimialaan liittyvät maankäytön ja rakentamisen asiantuntijatehtävät. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksiköstä vastaa valvontapäällikkö.

Valmiussuunnittelu ja varautuminen

Valmiussuunnitteluun kuuluu pelastuslaitoksen varautumisen kehittäminen, kuntien vastuulla olevan valmiussuunnittelun tukeminen sekä väestönsuojelun tehtävät. Valmiussuunnittelun yksiköstä vastaa valmiuspäällikkö.

Tekniset palvelut

Valvontapäällikkö Pekka Mutikainen

Tekninen päällikkö Pekka Mutikainen

Teknisiin palveluihin kuuluvat kalustosuunnittelu yhteistoiminnassa eri vastuualueiden kanssa, kiinteistöjen hallinta, korjaamo- ja huoltopalvelut sekä varushuolto. Lisäksi viestitekniikka, jonka tehtäviä ovat tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä viestijärjestelmien ja –tekniikan hoitaminen sekä niihin liittyvien ulkoistettujen palveluiden hallinta. Teknisten palveluiden yksiköstä vastaa tekninen päällikkö.

Pelastustoiminnan johtaminen, Tilanne- ja johtokeskus

Palopäällikkö Jari Nieminen

Palopäällikkö Jari Nieminen

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskus on ympärivuorokautisesti toimiva yksikkö, joka vastaa turvallisuuden ja pelastustoiminnan tilannekuvan ylläpitämisestä Pirkanmaalla sekä johtamisesta ja suunnittelusta. Tilanne- ja johtokeskus hoitaa lisäksi pelastustoimintaan liittyviä tukitoimintoja ja tuottaa tietoja turvallisuuden tilannekuvaan Pirkanmaalla. Tilanne- ja johtokeskuksen toiminnasta vastaa palopäällikkö.

Eteläinen ja pohjoinen pelastusalue

 Palopäällikkö Jyrki Paunila (etelä)

 Palopäällikkö Mika Salmela (pohjoinen)

Pelastustoiminta jakautuu maantieteellisesti eteläiseen ja pohjoiseen pelastusalueeseen. Pelastusalueiden toiminnasta vastaavat palopäälliköt ja apulaispalopäällikkö. Seitsemän palomestaria toimii aluepalomestareina vastaten paloasemiensa toiminnasta ja niiden johtamisesta.

Turvallisuusviestintä ja tiedottaminen

Tiedotuspäällikkö Veijo Kajan

 

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján

Tiedotuspäällikkö yhdessä pelastuslaitoksen viestintäsuunnittelijoiden kanssa toteuttavat mm. pelastustoimen lakisääteistä tehtävää turvallisuusviestinnän ja onnettomuustiedottamisen osalta. Tiedotuspäällikkö vastaa pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutuksen ohjauksesta ja koordinoinnista.

Osaamiskeskus

Kehittämispäällikkö Martti Honkala

 

Kehittämispäällikkö Martti Honkala

Osaamiskeskuksen tehtävänä on pelastuslaitoksen osaamisen hallinta, arviointi ja kehittäminen yhdessä vastuualueiden kanssa. Osaamiskeskuksen toiminnasta vastaa kehittämispäällikkö.


Strategia ja toimintasääntö

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa pelastustoimen valtakunnallinen strategia, Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia ja ohjelmat. 

Pirkanmaan pelastuslaitos noudattaa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiaa sekä henkilöstöpoliittisia periaatteita. 

Toimintasäännöllä varmistetaan, että lainsäädäntöä ja hallintosääntöä noudatetaan ja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla ja että tavoitteet toteutuvat ja toiminta on tuloksellista. Toimintasääntö on hallintosääntöä yksityiskohtaisempi ja siitä ilmenee esimerkiksi delegoitu toimivalta.

Lisätietoja:

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia 2023-2025

Pelastuspalvelujen toimintasääntö 2023


Päätöksenteko

Pirkanmaan pelastuslaitos on 1.1.2023 alkaen osa Pirkanmaan hyvinvointialuetta, jota johtaa Marina Erhola. Pelastusjohtaja Mika Kontio kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueen johtoryhmään ja johtaa pelastuspalvelujen tehtäväaluetta, Pirkanmaan pelastuslaitosta.

Päätöksenteko - pirha.fi


Palvelutasopäätös

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määritettäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii pelastustoimen järjestämisestä koko Pirkanmaan alueella.

Terveydenhuoltolaki puolestaan velvoittaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä vastaavaa sairaanhoitopiiriä tekemään palvelutasopäätöksen alueensa ensihoitopalvelusta. Pirkanmaan pelastuslaitos vastaa ensihoitopalveluiden tuottamisesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä, Nokialla, Ylöjärvellä, Vesilahdessa, Akaassa, Valkeakoskella ja Urjalassa.

Lisätietoja:

Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös 2022-2023

Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 2024-2026


Pirkanmaan pelastuslaitos siirtyi osaksi Pirkanmaan hyvinvointialuetta 1.1.2023