Takaisin

Sisäministeriön hallinnonalan määrärahoihin esitetään teknisessä kehyksessä lisäyksiä 

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2023 15.52
Tiedote

Sisäministeriön hallinnonalan määrärahoihin esitetään teknisessä kehyksessä (JTS 2024−2027) merkittäviä lisäyksiä. Sisäministeriön määrärahataso on kehyskauden alussa n. 2,4 miljardia euroa, josta se alenee n. 1,9 miljardiin euroon vuonna 2027. Lisäystä edelliseen kehyspäätökseen on yhteensä 179−547 miljoonaa euroa / vuosi. 

Kehyskauden alun määrärahoissa näkyvät Rajavartiolaitoksen hankkeet sekä varautuminen Ukrainasta saapuvien henkilöiden vastaanottomenoihin. Kehyskauden lopussa sisäministeriön hallinnonalan määrärahoista 15 prosenttia kohdistuu hallintoon, 53 prosenttia poliisitoimeen, 17 prosenttia Rajavartiolaitoksen toimintaan, 5 prosenttia pelastustoimeen ja hätäkeskustoimintaan sekä 9 prosenttia maahanmuuton menoihin. 

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2024—2027 ei sisällä uusia poliittisia linjauksia, vaan se pohjautuu nykylainsäädäntöön ja siinä on otettu huomioon pääministeri Marinin hallituksen aiemmin tekemien päätösten vaikutukset tulevien vuosien meno- ja tulotasoon. Kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen ensimmäinen julkisen talouden suunnitelma laaditaan syksyllä 2023.

Poliisin toimintaan merkittävä tasokorotus

Poliisin toiminnan tason turvaamiseen vuoden 2022 tasolla sekä Oulun ja Tampereen toimitilojen vuokravaikutuksiin esitetään lisäystä siten, että rahoitus nousee vaiheittain vuoden 2024 tasosta (32 miljoonaa euroa) 42 miljoonaan euroon kehyskauden lopussa. Poliisin ICT-kulut ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti ja kehityksen arvioidaan jatkuvan samansuuntaisena. Poliisin ICT-menoihin lisätään kehyskaudella määrärahaa yhteensä 32 miljoonaa. 

Suojelupoliisille lisäyksiä tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusiin toimitiloihin

Suojelupoliisin tietojärjestelmien ylläpitoon liittyvä rahoitus turvataan 1,8 miljoonan euron tasokorotuksella. Uuden toimitilan suunnittelua ja valmistelua jatketaan ja toimitilan kasvaneet vuokravaikutukset on huomioitu vuosittaisella 2,5 miljoonan euron lisäyksellä. 

Lisärahoitusta Rajavartiolaitoksen toimintaan ja investointeihin 

Rajavartiolaitokselle esitetään lisärahoitusta Eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon kasvusta aiheutuviin menoihin, vuokra- ja ICT-kustannuksiin, itärajan esteen rakentamiseen ja ylläpitoon sekä ulkovartiolaiva- ja valvontalentokone -hankkeista aiheutuviin kustannuksiin. Raskaan alus- ja ilma-aluskaluston sekä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntakaluston ylläpitoon esitetään vuotuista 3 miljoonan euron tasokorotusta. Ulkovartiolaivojen hankintaan lisätään tilausvaltuuden mukainen 111,5 miljoonan määräraha vuodelle 2025.

Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan vahvistaminen

Pelastustoimen, varautumisen ja väestönsuojelun valtakunnallista johtamista vahvistetaan 11 henkilötyövuotta vastaavalla pysyvällä lisäyksellä. Pelastusopiston koulutuksen ja TKI -toiminnan turvaamiseen osoitetaan vuosittainen 2,4 miljoonan euroa. Hätäkeskuslaitoksen riittävän henkilöstötason varmistamiseksi lisätään kehyksiin 1 miljoonan euron määräraha vuodelle 2024, josta se nousee seuraavina vuosina 2 miljoonan euron tasoon.

Maahanmuutossa varaudutaan kasvaviin hakijamääriin

Maahanmuuttoviraston henkilöstöresursseihin osoitetaan kertaluonteinen lisäys, jotta virasto kykenee vastaamaan kasvaviin hakemusmääriin samalla, kun hakemusten käsittelyn automatisaatiota kehitetään. Lisäys on kehyskaudelle yhteensä 9 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2024 osoitetaan 5 miljoonaa euroa ja seuraaville vuosille 2,5 ja 1,5 miljoonaa euroa.

Maahanmuuton kasvuun varaudutaan yhteensä 101 miljoonan euron lisäyksellä vuodelle 2024 ja 76 miljoonan euron lisäyksellä vuodelle 2025. Lisäykset johtuvat etenkin Ukrainan sotapakolaisten vastaanottomenoista. 

Lisätietoa
talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513, etunimi.sukunimi@gov.fi
neuvotteleva virkamies Antti Karila, p. 0295 488 288, etunimi.sukunimi@gov.fi