Hoppa till innehåll

Akutvård är att inleda brådskande vård på fältet då patienten skadas eller insjuknar plötsligt. Vid behov transporteras patienten till fortsatt vård. Nästan 40 procent av akutvårdens uppdrag leder inte till ambulanstransport. Istället kan patienten vårdas på platsen eller få instruktioner för fortsatt vård.

HUS-sammanslutningen ansvarar för organiserandet av akutvården inom Nyland. Räddningsverket i Östra Nyland producerar i samarbete med HUS akutvårdstjänster för Östra Nylands välfärdsområde.

Akutvården har cirka 13 000 uppdrag per år inom Östra Nylands område. Området har cirka 100 000 invånare och till det hör

 • Askola
 • Lappträsk
 • Lovisa
 • Mörskom
 • Borgå
 • Pukkila
 • Sibbo

Akutvården inom Östra Nylands välfärdsområde styrs och övervakas av akutvårdens fältchefer och akutvårdens ansvarsläkare, som är anställda vid HUS-sammanslutningen.


I beredskap dygnet runt

Vid Räddningsverket i Östra Nyland arbetar cirka 65 akutvårdare på heltid. Alla har utbildning inom hälsovård. Den största delen jobbar på vårdnivå, vilket förutsätter utbildning på yrkeshögskolenivå.

Räddningsverket i Östra Nyland har sju ambulanser i omedelbar beredskap vid räddningsstationerna i Borgå, Sibbo, Lovisa och Askola samt vid akutvårdsstationerna i Söderkulla i Sibbo och i Gammelby i Lovisa.

Akutvården har en fältchef, som kallas till situationer där riskerna är särskilt stora eller då flera patienter behöver vård samtidigt. Fältchefens enhet är placerad vid räddningsstationen i Borgå.

Ambulanserna och fältchefen är i ständig beredskap dygnet runt. Undantaget är ambulansen i Söderkulla, som är tillgänglig vardagar klockan 9-17.


Första respons

Till akutvårdsservicen hör även första responsverksamhet, som ordnas av räddningsväsendet. Nödcentralen kan larma en brandbil som första respons ifall den når en patient med akut vårdbehov snabbare än ambulansen. Första responsen kan även kallas till stöd för ambulanspersonalen.

Inom första responsen arbetar antingen ordinarie brandmän eller för uppdraget utbildad personal vid halvordinarie eller avtalsbrandkårer. Till deras utrustning hör bland annat en defibrillator och annan vårdutrustning. På räddningsverkets område finns 11 enheter som kan rycka ut som första respons.

I östra Nyland fungerar även privata ambulanser. De sköter i huvudsak om patienttransporter mellan vårdanstalter.


Elektronisk journal över akutsjukvården

Vi dokumenterar uppgifterna som hänför sig till din vård i den elektroniska journalen över akutsjukvården som är en officiell journalhandling. Journalen över akutsjukvården överförs tills vidare inte till patientdataarkivet och kan således inte ses i MittKanta. Mer information om användning av journalhandlingar, sekretess och begäran om journalhandlingar finns här.


Lämnade du något i ambulansen?

Hittegods kan frågas efter på lägescentralen vid räddningsverket 020 1111 400.


Ge respons

Du har möjlighet att utveckla vår verksamhet genom att

 • Ge öppen respons
 • Göra en Patientens anmälan om farlig situation
 • Lämna en anmärkning, anmälan om patientskada eller klagomål hos en tillsynsmyndighet (Regionsförvaltningsverket, Valvira).

Vid behov ger patientombudsmannen dig råd för hur du gör en anmärkning, anmälan om patientskada eller anför klagomål.

Patientombudsmän vid HUS  

Öppen respons till akutvården

Du kan ge oss respons både på vården och på vår verksamhet i allmänhet.

Patientens anmälan om farliga situationer

Akutvården kan medföra överraskande och sällsynta farliga situationer. Det kan vara frågan om nära ögat-situationer eller situationer som har orsakat skada.

En trygg akutvård är alltid på personalens ansvar. Det är viktigt att utreda orsakerna till händelsen.

Som patient har du möjlighet att göra en anmälan om en farlig situation som du har lagt märke till under din vård. Du kan göra anmälan lätt och anonymt.

Du får inte separat svar på din anmälan, men vi använder anmälningarna då vi utvecklar vården.

Anmäl en farlig situation elektroniskt 

Ange AKUTVÅRD/Östra Nylands välfärdsområde som enhet.

Anmärkning

Om du är missnöjd med din vård eller bemötandet i samband med vården kan göra en skriftlig anmärkning. En anmärkning är patienträttighet enligt Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992).

Gör så här:

 • gör en anmärkning antingen med en färdig blankett eller en fritt formulerad text
 • skriv även i den fritt formulerade anmärkningen svar på de frågor som anges i den färdiga blanketten
 • om du gör en anmärkning för en närstående, diskutera först med patienten om möjligt
 • det är bra att skriva i anmärkningen att patienten är medveten om anmärkningen och att hen är missnöjd med vården eller bemötandet
 • ange i anmärkningsblanketten enheten AKUTVÅRD / Östra Nylands välfärdsområde
 • skicka den undertecknade anmärkningen till adressen HUS-sammanslutningen / registratorskontoret, PB 200, 00029 HUS.

Den ansvariga chefen för hälso- och sjukvården svarar för behandlingen av anmärkningen. Hen begär de nödvändiga utredningarna av de personer som deltog i vården samt den chef som svarar för verksamheten.

Vid behov kontaktar vi patienten för att utreda hens åsikt ifall anmärkningen har gjorts av en närstående.

Efter behandlingen av anmärkningen får du ett skriftligt svar.

Anmärkning i anslutning till vården eller bemötandet av patienten (pdf) 

Klagomål hos tillsynsmyndigheten (Regionförvaltningsverket, Valvira)

Du kan göra ett klagomål till Valvira om misstanken om felbehandling gäller en patient som har avlidit eller ådragit sig allvarlig skada vid vård, eller om det finns orsak att ingripa i rätten för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att utöva sitt yrke.

Övriga klagomål behandlas av regionförvaltningsverken.

Innan du anför ett klagomål rekommenderar hälso- och sjukvårdens tillsynsmyndigheter att du först diskuterar ärendet på din vårdplats och gör en anmärkning. Ett klagomål som rör ett ärende som är äldre än två år utreds inte om det inte finns ett särskilt skäl till det.


Studeranden inom akutvården

Räddningsverket i Östra Nyland har årligen flera studerande inom hälsovårds- och räddningsbranschen under perioder med arbetspraktik och introduktion inom akutvården.

Dessutom är det flera yrkesutbildade inom räddnings- eller hälsovårdsbranschen samt medicine studerande som kommer varje år för att bekanta sig med akutvården.

Yrkeshögskoleeleverna kan reservera de praktikplatser som är lediga via Jobiili. I andra ärenden för studeranden kan du vid behov kontakta oss också via e-post ehopiskelijat.iu@pelastustoimi.fi.


Mer information

Akutvårdschefen
puh. 020 1111 400 (växel)
tilannekeskus.iu@pelastustoimi.fi (växel)