Hoppa till innehåll

Byggande av skyddsrum vid nybygge

Baserat på en prövning från fall till fall och efter att ha hört räddningsmyndighet kan den myndighet som beviljar bygglov bevilja lättnader i de tekniska kraven och kraven på placering och storlek på skyddsrum.

När man ansöker om lättnader i byggandet av ett skyddsrum, ska kontakta byggnadstillsynsmyndigheten. I enskilda fall kan den myndighet som beviljar bygglov, efter att ha hört räddningsmyndigheten, bevilja befrielse från skyldighet att bygga ett skyddsrum, om

  • byggandet av ett skyddsrum orsakar byggkostnader som är betydligt större än vanligt eller
  • det inte är möjligt att bygga ett skyddsrum utan stora tekniska svårigheter.

Baserat på en prövning från fall till fall och efter att ha hört räddningsmyndighet kan den myndighet som beviljar bygglov även bevilja lättnader i de tekniska kraven eller kravet på placering av skyddsrum och kraven eller begränsningarna för ett skyddsrums storlek.

Uppskov från inrättande av skyddsrum

Om du ansöker om uppskov från inrättande av ett skyddsrum, ska du kontakta byggnadstillsynsmyndigheten. Den myndighet som beviljar bygglov kan efter att ha hört räddningsmyndighet tillåta att ett gemensamt skyddsrum kan inrättas för två eller flera byggnader, om skyddsrummet inrättas inom fem år från den partiella slutbesiktningen av den första byggnaden.

Den myndighet som beviljar bygglov kan tillåta att ett gemensamt skyddsrum också kan inrättas senare än inom fem år från den partiella slutbesiktningen av den första byggnaden, om det finns grundad anledning till undantag och detta inte väsentligt försämrar möjligheterna att få skydd.

Skyldigheten att iståndsätta skyddsrum i samband med ändringar eller reparationer

Om man i en byggnad med skyddsrum gör en ändring eller reparation som kan jämföras med uppförande av en byggnad enligt markanvändnings- och bygglagen, eller en ändring av ändamålet, ska man även iståndsätta skyddsrummet så att rummet i tillämpliga delar uppfyller kraven i 74 § och de krav på tekniska detaljer hos skyddsrum som har utfärdats med stöd av 74 §.

Läs mer:

Bestämmelser om skyldigheten att inrätta skyddsrum finns i 11 kap. i räddningslagen (379/2011)
71 § i räddningslagen 379/2011
72 § i räddningslagen 379/2011
74 § i räddningslagen 379/2011
125 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999)
75 § i lagen om ändring av räddningslagen 1353/2018