Hoppa till innehåll

De finska myndigheterna är beredda att skydda befolkningen 

Befolkningsskyddet är en omfattande helhet där olika myndigheter förbereder sig på att agera under undantagsförhållanden genom förhandsplaner och övningar för att skydda befolkningen med hjälp av olika åtgärder. 

Planeringen av befolkningsskydd och beredskapen är en del av alla myndigheters uppgifter. Myndigheterna utbildar och reserverar personal för uppgifter under undantagsförhållanden och ser till att lednings-, bevaknings- och larmsystem inrättas och upprätthålls. Åtgärder vidtas för att skydda befolkningen mot verkningar av vapen bland annat med hjälp av skyddsrum och evakuering. Med evakuering avses förflyttning av befolkningen till ett tryggare område under krig eller någon annan konflikt. 

Den internationella symbolen för befolkningsskyddet är en liksidig blå triangel på orange botten. Skyddsrummen märks med denna symbol.

Väestönsuojelutunnus, sininen kolmio oranssilla pohjalla

Skyddsrum har byggts där det finns mest människor att skydda

År 2022 fanns det i Finland cirka  50 500 skyddsrum med sammanlagt cirka  4,8 miljoner skyddsplatser. Skyddsrummen skyddar bland annat mot sprängningar och splitter, byggnader som kollapsar, tryckvågor, strålning och ämnen som är farliga för hälsan. 

Skyddsrum finns där det finns många människor och stora byggnader, det vill säga huvudsakligen i städer och tätorter. De flesta skyddsrummen är fastighetsspecifika skyddsrum. Dessa inrättas i samband med normalt byggande, när byggnaden är tillräckligt stor. Det kan hända att det inte finns ett skyddsrum i ditt eget hus, eftersom det finns gemensamma skyddsrum för flera hus.

Allmänna skyddsrum byggs för att skydda dem som inte befinner sig hemma samt i stora städer för att komplettera skyddsrummen. I glesbygden, på landsbygden och i småhusområden finns det vanligen inga skyddsrum, och invånarna har ingen anvisad skyddsplats. I dessa områden vidtar myndigheterna nödvändiga åtgärder för att skydda befolkningen under undantagsförhållanden bland annat genom att flytta befolkningen eller genom att anvisa en skyddsplats i närheten.

Uppgifter om det egna fastighetsspecifika skyddsrummet eller det närmaste allmänna skyddsrummet finns ofta i fastighetens räddningsplan. Räddningsverken ger råd om egen beredskap och om hur man gör upp en räddningsplan.

Byggnadens ägare svarar för att underhålla och iståndsätta skyddsrum

Skyddsrummet ska upprätthållas på ett sådant sätt att det kan tas i bruk inom 72 timmar. I allmänhet används skyddsrum under normala förhållanden till exempel som hobbylokaler eller förråd. Det är bra, eftersom man upptäcker servicebehoven snabbare när lokalerna används. Under normala förhållanden ska skyddsrummet användas på ett sådant sätt att det förblir funktionsdugligt.

Det är viktigt att det i fastigheten finns en person som vet hur man tar i bruk skyddsrummet. Dessutom bör det finnas en plan för hur man tar i bruk skyddsrummet. Planen kan till exempel ingå i räddningsplanen. Bland annat de regionala räddningsförbunden erbjuder utbildning om skyddsrum.

Fastighetsägaren ansvarar för att underhålla skyddsrummet. Skyddsrummets anordningar ska inspekteras och underhållas minst vart tionde år. Över inspektionen och underhållet ska upprättas ett inspektionsprotokoll som på begäran ska visas upp för räddningsmyndigheten. Räddningsmyndigheterna övervakar i samband med den övriga tillsynen, till exempel brandsyner, att skyddsrummet har inspekterats och underhållits på behörigt sätt.

På basis av risker inrättas skyddsrum i Finland i större byggnader. Enligt räddningslagen ska skyddsrum inrättas för en byggnad där människor bor, arbetar eller uppehåller sig stadigvarande och där våningsytan är minst 1 200 kvadratmeter. För industri- och produktionsbyggnader, samlingslokaler eller lagerlokaler är motsvarande gräns 1 500 kvadratmeter. 

Dessutom har en byggnads ägare eller innehavare samt ämbetsverk, inrättningar, företag och sammanslutningar skyldighet att på eget initiativ förbereda sig för störningar och undantagsförhållanden. I räddningslagen och förordningen om räddningsväsendet anges de objekt för vilka en räddningsplan ska göras upp. Räddningsplanen ska ange hur farliga situationer ska förebyggas och innehålla tydliga instruktioner.

Tänk på din säkerhet och var förberedd! 

Vad ska jag göra om jag måste skydda mig?

Sök i första hand skydd inomhus och gå till ett skyddsrum endast på instruktion av myndigheterna. 

Följ olika medier och håll radion öppen hela tiden. Kontrollera alltid nyhetens och meddelandets ursprung, särskilt när du använder sociala medier. Myndigheterna och de etablerade medierna publicerar tillförlitlig information. 

Ta med dig till skyddsrummet:

  • mat för två–tre dygn (72 timmar) och dricksvatten
  • bestick och burköppnare
  • bekväma och varma kläder, liggunderlag, täcke eller sovsäck och huvudkudde
  • personliga hygien- och tvättartiklar
  • ficklampa, batterier, pappershanddukar och plastpåsar
  • tidsfördriv: böcker, tidskrifter, spel och leksaker
  • Kom ihåg dina mediciner!