Hoppa till innehåll

Kontrollera alltid innan du börjar fylla i anmälan att du har alla obligatoriska (*) bilagor. Bilagorna anges i punkt 2. Bifoga bilagorna. Om du vill kan du skriva ut en tom blankett, gå då till slutet av blanketten och välj Skriv ut.

Lagar, skyldigheter och anvisningar

Rättslig grund:

Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 91 och 92 § (FI)

Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015), 63 § (FI)

Användning av fyrverkeripjäser är tillåten utan skriftlig anmälan och beslut endast vid årsskiftet från 31.12 kl. 18:00 till 1.1 kl. 02:00. Se även de regionala räddningsverkens anvisningar och eventuella områden där det är förbjudet att använda fyrverkeripjäser.

Om fyrverkeriet anordnas som en offentlig tillställning ska en anmälan göras till polisen. Detta gäller även när fyrverkeripjäser i kategori 2 och 3 (konsumentfyrverkerier) används vid något annat evenemang än ett evenemang som arrangeras av en enskild person. Närmare information finns på polisens webbplats (FI).

De personer som använder fyrverkeripjäserna ansvarar för att följande krav uppfylls:

  1. Fyrverkeripjäser får endast överlåtas till personer över 18 år.
  2. När fyrverkeripjäserna används ska tillverkarens anvisningar följas.
  3. Fyrverkeriet får inte anordnas om Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand eller om förhållandena på grund av torka, vind eller någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar.
  4. Fyrverkeriet får inte medföra fara för människor, egendom, miljön eller trafiken.
  5. De personer som avfyrar fyrverkeripjäserna ska använda skyddsglasögon. Skyddsglasögon rekommenderas även för åskådarna.
  6. Efter fyrverkeriet ska det säkerställas att den närmaste omgivningen inte har tagit skada och avfyrningsplatsen ska städas upp. Avfall som uppkommit ska avlägsnas på ett lämpligt sätt.
  7. Den som planerat fyrverkeriet har kontrollerat vilka eventuella begränsningar och anmälningsskyldigheter som gäller, uppgifterna fås av områdets miljömyndighet.

Närmare information om trygg användning av fyrverkeripjäser finns på Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats www.tukes.fi.

Anmälan om användning av fyrverkeripjäser ska göras senast fem (5) dygn före tidpunkten för användningen.

Avgifter

Merparten av räddningsverkens tjänster och tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda enligt  96 § i räddningslagen (379/2011) (FI). De lokala räddningsverkens priser finns här (FI)

Inlämning av anmälan

På elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på ”Skicka”. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).
Per post: Anmälan kan även skickas per post. Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor. Skicka anmälan till det lokala räddningsverket i det område som anmälan gäller. De lokala räddningsverkens adresser finns här.

Om du vill ha en tom blankett, kan du gå till slutet av blanketten och klicka på Skriv ut.