Hoppa till innehåll

Läs informationen och instruktionerna. Se obligatoriska(*) bilagor som krävs för anmälan, avsnitt 2. Du kan också ange information som ytterligare bilagor. Innan du fyller i anmälan, se till att du har bilagorna redo. Observera att bilagorna max. totala storleken är 7 mb. Om du vill spara eller skriva ut anmälan, läs instruktionerna i Skriv ut (i slutet av anmälan).

Lagar, skyldigheter och anvisningar

Rättslig grund:

Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 91 och 92 § (på finska)

Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015), 63 § (på finska)

Användning av fyrverkeripjäser är tillåten utan skriftlig anmälan och beslut endast vid årsskiftet från 31.12 kl. 18:00 till 1.1 kl. 02:00. Se även de regionala räddningsverkens anvisningar och eventuella områden där det är förbjudet att använda fyrverkeripjäser.

Om fyrverkeriet anordnas som en offentlig tillställning ska en anmälan göras till polisen. Detta gäller även när fyrverkeripjäser i kategori 2 och 3 (konsumentfyrverkerier) används vid något annat evenemang än ett evenemang som arrangeras av en enskild person. Närmare information finns på polisens webbplats.

De personer som använder fyrverkeripjäserna ansvarar för att följande krav uppfylls:

  1. Fyrverkeripjäser får endast överlåtas till personer över 18 år.
  2. När fyrverkeripjäserna används ska tillverkarens anvisningar följas.
  3. Fyrverkeriet får inte anordnas om Meteorologiska institutet har utfärdat varning för terrängbrand eller om förhållandena på grund av torka, vind eller någon annan orsak är sådana att risken för terrängband eller annan eldsvåda är uppenbar.
  4. Fyrverkeriet får inte medföra fara för människor, egendom, miljön eller trafiken.
  5. De personer som avfyrar fyrverkeripjäserna ska använda skyddsglasögon. Skyddsglasögon rekommenderas även för åskådarna.
  6. Efter fyrverkeriet ska det säkerställas att den närmaste omgivningen inte har tagit skada och avfyrningsplatsen ska städas upp. Avfall som uppkommit ska avlägsnas på ett lämpligt sätt.
  7. Den som planerat fyrverkeriet har kontrollerat vilka eventuella begränsningar och anmälningsskyldigheter som gäller, uppgifterna fås av områdets miljömyndighet.

Närmare information om trygg användning av fyrverkeripjäser finns i sidan tukes.fi

Anmälan om användning av fyrverkeripjäser ska göras senast fem (5) dygn före tidpunkten för användningen.

Avgifter

Merparten av räddningsverkens tjänster och tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda enligt  96 § i räddningslagen (379/2011) (på finska). Titta på de lokala räddningsverken.

Inlämning av anmälan

På elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på ”Skicka”. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).
Per post: Anmälan kan även skickas per post. Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor. Skicka anmälan till det lokala räddningsverket i det område som anmälan gäller. De lokala räddningsverkens adresser finns här.

Om du vill ha en tom blankett, kan du gå till slutet av blanketten och klicka på Skriv ut.

Uppgifterna behandlas av den kommuns räddningsverk som anmälan gäller. Mer information om register- och dataskyddsbeskrävningen och också behandlingen av dina personuppgifter finns på webbplatsen för det lokala räddningsverket.

Kryssa för det alternativ som gäller:

Bilagor till anmälan


Uppgifter om anmälaren


Faktureringsuppgifter


Anmälningsdel – användning av fyrverkeripjäser

Ansvariga personer

Plats för användningen

Tidpunkt och evenemang

Fyrverkeripjäser som används

Produkter som används och skyddsavstånd (säkerhetsavstånd). Produktens skyddsavstånd framgår av bruksanvisningen eller varudeklarationen. Endast CE-märkta fyrverkeripjäser får användas.


Spara/skriv ut

Om du vill spara eller skriva ut anmälan, klicka på Skriv ut innan du skickar den. Du kan spara anmälan i fönstret Skriv ut genom att välja ”Spara i pdf-format” eller ”Skriv ut som pdf”. Vid behov kan du också skriva ut eller spara den tomma blanketten. Alla webbläsare stöder inte att spara anmälan. Efter att du sparat/skrivit ut anmälan gå till punkten Skicka.


Skicka

Till slut klicka på Skicka. Du får ett meddelande om att anmälan har skickats. I annat fall kontrollera att du fyllt i alla de obligatoriska uppgifterna, som markerats med en asterisk (*). Kontrollera också att bilagornas totala storlek inte överskrider 7 MB och att du använt tillåtna filformat. Uppgifterna skickas till och behandlas av det lokala räddningsverket i den kommun som valts i anmälan.