Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverk är ett av de 22 räddningsverken i Finland. Räddningsverket producerar räddningstjänster för kommunerna i hela västra Nyland.

Våra tjänster omfattar

 • räddningstjänster,
 • akutvård,
 • räddningsmyndighetens lagstadgade tillsynsverksamhet, till exempel brandsyner,
 • kemikalietillsyn,
 • brandutredning,
 • säkerhetsutbildningar och säkerhetskommunikation,
 • avtalsbrandkårsverksamhet.

Räddningsverkets administration, lägescentral och centrala verksamhetsställe finns på centralbrandstationen i Smedsby i Esbo.

Västra Nylands räddningsverk har 12 ordinarie brandstationer. Fem av dem ligger i Esbo. De övriga ligger i Hangö, Karis (Raseborg), Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Nummela (Vichtis) och Ekenäs (Raseborg). De ordinarie brandstationerna är i beredskap dygnet runt.

Dessutom finns i Västra Nylands räddningsverks område över 40 avtalsbrandkårer.

Organisation

Västra Nylands räddningsverk blev en del av Västra Nylands välfärdsområdes organisation den 1.1.2023. Räddningsverket leds av räddningsdirektören.

Räddningsverket består av följande serviceenheter:

 1. Planering och ledning
 2. Tjänsteproduktion
 3. Stödtjänster

Tjänsteproduktionen är indelad i följande områden

 1. västra serviceområdet,
 2. östra serviceområdet,
 3. norra serviceområdet.

Strategi

Våra värderingar 

Enligt våra värderingar agerar vi:

 • professionellt,
 • mänskligt,
 • pålitligt och
 • i samarbete.

Våra grundläggande uppgifter

Vi förbättrar människors säkerhet och minskar risken för olyckor:

 • Vi ger råd, handleder, utbildar och övervakar.
 • Vi räddar människor och egendom, skyddar miljön och hjälper i nödsituationer.
 • Vi är i ständig beredskap.

Vår vision 2030

 • Vi är pålitliga och uppskattade proffs.
 • Vi har förbättrat säkerheten i vår omgivning. Vi är kundorienterade.
 • I vår arbetsgemenskap är vi engagerade, motiverade och välmående.

Vår strategiska mål

 • Vi utvecklar vår verksamhet modigt och målinriktat, också med hjälp av försöksbaserad utveckling.
 • Vi utvärderar och utvecklar verksamhetens kvalitet.
 • Vi tryggar de resurser som behövs för att uppfylla prestationskraven.
 • Vi stöder personalens professionella utveckling.
 • Vi främjar tillsammans välbefinnandet i arbetet och stärker det interna samarbetet.
 • Vi stärker ledarskapet och gör verksamheten mer ansvarsfull.

Administration

Området omfattar tio kommuner: Esbo, Hangö, Lojo, Ingå, Sjundeå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Raseborg och Vichtis.

Beredskaps- och säkerhetsnämndens uppgifter

Västra Nylands välfärdsområdets förvaltningsstadgan

Beslutsfattande

Du hittar mer information om beslutsfattandet inom räddningsverket i Västra Nylands välfärdsområdets förvaltningsstadga

Västra Nylands välfärdsområdets Beredskaps- och säkerhetsnämnden

Räddningsverkets direktion: föredragningslistor och protokoll (på finska) (tills våren 2023)

Beslut om servicenivå

Västra Nylands räddningsverks verksamhet och utveckling baserar sig på ett beslut om servicenivån enligt räddningslagen.

Enligt räddningslagen beslutar det lokala räddningsväsendet om servicenivån efter att ha hört kommunerna. Räddningsväsendets servicenivå ska motsvara de lokala behoven och olyckshoten. I beslutet ska det redogöras för vilka faror som finns i området, bedömas vilka risker de medför, fastställas verksamhetsmål och tillgängliga resurser samt servicen och servicenivån. Servicenivåbeslutet innehåller också en plan för utveckling av servicenivån. Beslutet om servicenivå gäller på viss tid.

Enligt Esbo stads förvaltningsstadga är det räddningsverkets direktion som fattar beslut om servicenivån inom Västra Nylands räddningsväsende.

Västra Nylands räddningsverks beslut om servicenivå

Nylands räddningsverks riskanalys

Räddningsverken i Helsingfors och Nyland har gjort en gemensam riskanalys. I den beskrivs de mest centrala riskerna inom räddningsverkens verksamhetsområde.

Nylands räddningsverks riskanalys

Mer infomation

Räddningsdirektören

Lägescentralen, tfn 029 151 2112

lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi

Ge respons