Hoppa till innehåll
1,27 miljoner
Fastigheter behöver sotas
cirka 3,5 miljoner
Eldstäder behöver sotas
cirka 15 %
av bränder och brandrisker i byggnader hänför sig till eldstäder och rökkanaler

Sotning bidrar till brandsäkerheten

Vid sotning avlägsnas förbränningsrester från eldstäder och rökkanaler. Syftet med detta är att förhindra skorstensbränder. Sotaren kontrollerar också eldstädernas och rökkanalernas skick, så att man på förhand kan upptäcka fel som kan orsaka en brand. Regelbunden sotning ökar inte bara brandsäkerheten utan behövs också för att eldstaden ska värma effektivt och skorstenen ska dra.

Enligt räddningsväsendets statistik utgör skorstensbränder cirka en tredjedel av de bränder som orsakas av eldstäder och rökkanaler, det vill säga i genomsnitt 300 per år. Skador på eldstäder och rökkanaler orsakar årligen färre än 100 bränder. Av de fastigheter som behöver sotas är 74 % bostadshus och 25 % fritidsbostäder. Drygt en miljon fastigheter behöver sotas årligen.

Information om sotning på finlandssvenskt teckenspråk

 

Sotningstjänster

Räddningsverken har inte längre skyldighet att ordna sotningstjänster inom sitt område. Sotningsföretag får erbjuda sina tjänster fritt i hela landet utan geografiska begränsningar. En byggnads ägare och innehavare väljer själv vilket sotningsföretag som anlitas. 
I och med att man frångick distriktssotningen upphörde också prisregleringen av sotningstjänster. Sotningsföretagen bestämmer själva priserna för sina tjänster, varför priserna och grunderna för dem varierar mellan olika företag. Kontrollera priset för sotningen eller åtminstone beräkningsgrunderna redan när du beställer tjänsten. Enligt bestämmelserna om hem- och distansförsäljning ska sotningsföretaget innan ett avtal ingås meddela det totala priset för tjänsten eller åtminstone beräkningsgrunderna. Vid marknadsföring kan sotare som exempel ange priset för sotning av en eldstad och rökkanal.

Sotning får liksom tidigare bara utföras av en sotare. Med en sotare avses en person som avlagt yrkesexamen för sotare eller yrkesexamen i husteknik, kompetensområdet för sotning. Det förutsätts att en sotare som erbjuder och marknadsför sotningstjänster har den behörighet som krävs.

Sotningsarbetet

Vid sotning rengör och kontrollerar sotaren eldstäder och rökkanaler samt tillhörande delar. Efter förberedande åtgärder sotar sotaren eldstäder och rökkanaler, bedömer deras skick och om säkerhetsavstånden är tillräckliga samt kontrollerar att sotningsluckor är täta och att rökspjäll fungerar. Sotaren behöver inte använda några specialredskap vid kontrollen av eldstädernas och rökkanalernas skick. Vid sotningsarbetet ska sotaren iaktta god sotningssed.

sotborttagare på taket

Sotningsintyg

Sotaren ska alltid ge kunden ett intyg över utfört sotningsarbete. Intyget ska bevaras till nästa sotning. Vid behov kan intyget användas för att visa den räddningsmyndighet som utövar tillsyn att fastigheten har sotats på ett korrekt sätt. Med hjälp av de observationer som sotaren antecknar i sotningsintyget kan man dessutom följa eldstädernas och rökkanalernas skick och bedöma om det försämras.

Ett sotningsintyg är inte detsamma som en faktura. Av sotningsintyget ska framgå byggnadens adress, vem som utfört sotningen, tidpunkten för sotningen, vidtagna åtgärder och alla observerade fel och brister. Sotaren ska framför allt anteckna fel och brister som kan medföra brandfara så tydligt att byggnadens ägare och innehavare utifrån anteckningarna kan vidta nödvändiga reparationsåtgärder. Om en sotare upptäcker sådana fel eller brister i en eldstad eller rökkanal som kan medföra brandrisk när eldstaden används, underrättar sotaren det regionala räddningsverket skriftligen om detta. 
Räddningsverken ger fastigheter handledning och råd när det gäller brandsäkerhet. Räddningsverken övervakar också att fastigheterna fullgör sin sotningsskyldighet. I räddningslagen föreskrivs inte om tillsyn över sotningsföretag och sotningstjänster. På samma sätt som i fråga om andra tjänster som tillhandahålls i hemmet tillämpas konsumentskyddslagen och konkurrenslagen även på tillhandahållande och marknadsföring av sotningstjänster.

Den som äger eller innehar en byggnad ansvarar för att eldstäderna sotas regelbundet. 

Eldstäderna behöver sotas – hur gör jag?

De sotningsanmälningar som under distriktssotningstiden delades ut i postlådorna har ersatts av marknadsföring av sotning. Sotaren kommer inte utan att vara beställd. Det betyder att den sotningstid som föreslås i sotningsmeddelandet alltid ska bekräftas. Samtidigt bör man också höra sig för om priset. Liksom annan reklam läggs inte heller sotningsmeddelanden i postlådor med förbud mot gratisutdelning. I dessa fall måste byggnadens ägare eller innehavare vara särskilt aktiv själv och beställa sotning på eget initiativ.

stege med mått

 

Ta hand om säkerheten

Sotningsskyldigheten inbegriper också att stegar samt tillträdesvägar och säkerhetsutrustning på taket hålls i sådant skick att sotaren kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Sotarna arbetar året runt, varför stegarna måste vara säkra även under hala vinterförhållanden. Eftersom det handlar om arbetssäkerheten för sotaren gäller säkerhetskraven alla byggnader, även gamla. Om fastmonterade stegar saknas eller är i dåligt skick kan det hända att sotningen inte kan utföras.

Coronaepidemin och förhindrandet av smittspridning förutsätter nya handlingssätt av såväl sotare som kunder eftersom sotningen huvudsakligen sker i hemmet och i bostadsutrymmen. Byggnadens ägare eller innehavare ska på förhand komma överens med sotaren om skyddsåtgärder och skyddsförfaranden i varje enskilt fall.

Sotningsintervall – hur ofta ska det sotas?

Det finns liksom tidigare bestämmelser om sotningsintervallen. Utgångspunkten är att sotningen ska ske tillräckligt ofta med beaktande av eldstadens användningsgrad och konstruktion samt det bränsle som används. Eldstäder i bostadsbyggnader ska dock sotas minst en gång om året när byggnaden används för permanent boende och minst vart tredje år när byggnaden används för fritidsboende, till exempel sommarstugor. Vid regleringen av sotningsintervallen grundar sig uppdelningen i permanent boende och fritidsboende inte längre på byggnadens användningsändamål enligt byggbestämmelserna, utan på hur mycket man bor i byggnaden och använder eldstäderna. I övriga byggnader, till exempel ekonomibyggnader, grundar sig sotningen på det faktiska sotningsbehovet. Eldstäder och rökkanaler som inte används behöver inte sotas.

Kom ihåg att sotningen bidrar till brandsäkerheten

Läs mer:

Räddningslagen
Sotning ökar brandsäkerheten
Sotningsbranschens Centralförbund (på finska)