Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Bestämmelserna om brandskyddsanordningar ändras

Bestämmelser om brandskyddsanordningar finns i fortsättningen i en ny lag. Lagen om vissa brandskyddsanordningar ersätter den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet. Den reviderade lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagstiftningen och de förordningar som utfärdats med stöd av den. Bestämmelserna har dock förtydligats, uppdaterats och förenhetligats med andra motsvarande bestämmelser.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.4.2024 14:09
Faktura i personens hand

Erillisverkot varnar: bluffakturor för ”Virve 2.0 kontroller och kontroller av räckvidd” i omlopp

Bluffakturor för ”Virve 2.0 kontroller och kontroller av räckvidd” med hänvisning till räddningslagen har sänts till bostadsaktie- och fastighetsaktiebolag.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 16.4.2024 13:52

Lägesbildsverksamheten inom och ledningen av räddningsverksamheten förtydligas genom nya förordningar

Förordningar som preciserar ledningen av och lägesbildsverksamheten inom räddningsverksamheten trädde i kraft den 4 april 2024. Förordningarna svarar mot regeringsprogrammets mål om att stärka beredskapen inför olyckor och störningssituationer och om att inrätta enhetliga lednings- och lägescentraler inom räddningsmyndigheterna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.4.2024 10:39

Nytt projekt för att utarbeta anvisningar för egen beredskap för undantagsförhållanden

I ett projekt som inrikesministeriet inlett ska det utarbetas anvisningar för räddningsplaner och för ibruktagande, användning, underhåll och inspektioner av skyddsrum. Anvisningarna riktar sig till aktörer som arbetar med befolkningsskydd och räddningsplaner. Syftet med anvisningarna är att förtydliga lagstiftningen om dessa.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.3.2024 10:26