Hoppa till innehåll

Nedan presenteras en del av organisationerna i korthet, och dessutom ges en lista på andra organisationer inom branschen.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK är en riksomfattande expert- och tjänsteorganisation inom brand- och räddningsbranschen samt inom beredskap och befolkningsskydd. Målet med dess verksamhet är att förebygga tillbud och olyckor och att skapa beredskap för sådana situationer.

SPEK ordnar den utbildning som krävs av avtalsbrandkårister samt fortbildning för privatpersoner, sammanslutningar och myndigheter samt säkerhetsutbildning för inrättningar, ämbetsverk och företag.

SPEK ordnar också säkerhetskampanjer, bedriver säkerhetsrelaterad forskning och deltar aktivt i samhällsdiskussionen.

Webbplats www.spek.fi

Finlands Brandbefälsförbund

Syftet med organisationen är att höja medlemmarnas yrkeskompetens och främja människors, sammanslutningars och samhällets beredskap för att förebygga olyckor och agera rätt vid olika slags tillbud. Brandbefälsförbundet sköter inte uppgifter som anknyter till professionell intressebevakning.

Förbundet anordnar mångsidig utbildning inom räddnings- och säkerhetsbranschen, deltar i många projekt, tar initiativ och kommer med förslag till hur säkerheten kan förbättras, producerar och publicerar utbildnings- och informationsmaterial samt utvecklar det internationella samarbetet.

Webbplats www.sppl.fi (på finska)

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry

SPAL är Finlands största fackförbund för räddningspersonal. Förbundet främjar och bevakar räddnings- och nödcentralspersonalens intressen och rättigheter samt främjar personalens arbetshälsa.

Kotisivut https://www.spal.fi/ (på finska)

Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa)

Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) är en sammanslutning av 50 organisationer som koordineras av Finlands Röda Kors. Vapepa har till uppgift är att stödja myndigheterna i situationer som kräver speciellt mycket räddningspersonal. I dessa situationer samarbetar Vapepa med myndigheterna på deras begäran, stöder och bistår polis-, räddnings- samt social- och hälsovårdsmyndigheterna. Den vanligaste situationen där myndigheterna larmar Vapepa är vid efterspaning av en försvunnen person, men uppdragen kan gälla allt från inkvartering och trafikdirigering till psykiskt stöd.

Webbplats www.vapepa.fi

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund (SSPL)

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto – Finlands Avtalsbrandkårers Förbund ry (SSPL) är ett förbund för frivilliga avtalsbrandkårer, vars medlemsorganisationer utgörs av frivilliga brandkårer (FBK), brandmannaföreningar med personligt avtal och anstalts- eller fabriksavtalsbrandkårer.

SSPL fungerar som avtalsbrandkårernas intressebevakare på nationell nivå. Förbundet deltar aktivt i beredningen av lagar, förordningar, anvisningar och föreskrifter.

Webbplats www.sspl.fi

Sotningsbranschens Centralförbundo

Medlemmarna i centralförbundet Nuohousalan Keskusliitto ry består av sotare som arbetar som privatföretagare. Dessutom har förbundet stödmedlemmar.

Centralförbundets målsättning är att förena alla sotare i arbetet med att utveckla sin yrkeskunskap och att bevaka sina gemensamma intressen.

Webbplats www.nuohoojat.fi (på finska)

Finlands Sjöräddningssällskap

Finlands Sjöräddningssällskap är en nationell centralorganisation för frivilliga sjöräddningsföreningar på sjöområdet och på insjövattnen. Sjöräddningssällskapets huvudsakliga uppgift är att hjälpa människor i nöd vid kusterna och på insjöarna. Dessutom främjar sällskapet allmän säkerhet på sjön och god sjömanssed.

Webbplats www.meripelastus.fi

Suomen lentopelastusseura

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry är en riksomfattande takorganisation för flygräddningsverksamhet som bistår myndigheter.

Syftet med föreningens verksamhet är att producera säkra och högklassiga frivilligtjänster för räddnings- och brandflygningar som stöder myndigheternas åtgärder (bl.a. spaning efter personer, brandövervakning och ledarflygningar relaterade till släckning av skogsbränder)

Webbplats www.lentopelastus.fi (på finska)

Andra organisationer