Hoppa till innehåll

Räddningsverket i Östra Nyland

Räddningsverket i Östra Nyland är ett av Finlands 22 räddningsverk. Vi producerar räddningsväsendets tjänster i kommunerna i de östra delarna av Nylands landskap.

Till våra tjänster hör:

 • räddningstjänst
 • akutvård (HUS)
 • brandgranskningar
 • kemikalieövervakning
 • brandundersökningar
 • befolkningsskydd
 • säkerhetsfortbildning och -information
 • avtalsbrandkårsverksamhet.

Räddningsverkets huvudverksamhetsställe finns på den heltidsbemannade räddningsstationen i Borgå. Dessutom har räddningsverket i Östra Nyland heltidsbemannade brandstationer samt akutvårdsstationer i Sibbo och i Lovisa. På de här brandstationerna är personalen i omedelbar utryckningsberedskap dygnet runt.

De halvordinarie brandkårerna och avtalsbrandkårerna runtom i regionen har en utryckningsberedskap på 5–15 minuter. På räddningsverkets område finns det också två industribrandkårer (Neste Oil och Fortum).


Organisation

Organisationen vid Räddningsverket i Östra Nyland är indelad i fyra uppgiftsområden:

 • räddningsverksamhet
 • akutvård
 • förebyggande av olyckor
 • räddningsverkets ledning

Räddningsverksamhetens uppgiftsområde producerar tjänster som behövs vid brådskande olyckssituationer. Personalen till exempel släcker bränder, räddar människor och djur samt skyddar egendom och miljö vid olyckor. På räddningsverkets område finns tre konstant bemannade räddningsstationer i Borgå, Sibbo och Lovisa. Dessutom finns det fem halvordinarie brandkårer, två industribrandkårer och 24 avtalsbrandkårer i Östnyland.

Akutvårdens uppgiftsområde producerar sjukvårdstransport och akutvård. Det är sjukvårdsdistrikten som ansvarar för ordnandet av akutvårdstjänsterna. Räddningsverket i Östra Nyland producerar akutvårdstjänsterna i samarbete med HUS Borgås sjukvårdsområde, dit Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo hör. I Pukkila och Mörskom ordnas akutvården av Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun.

Uppgiftsområdet som förebygger olyckor ansvarar för till exempel övervakning av brandsäkerhet samt säkerhetskommunikation och -fortbildning. Dessutom stöder uppgiftsområdets sakkunniga beredskapsplaneringen i kommunerna. Vid Räddningsverket i Östra Nyland kallas uppgiftsområdet även för riskhanteringen. Vid uppgiftsområdet arbetar brandingenjörer och brandinspektörer.

Ledningens uppdrag är att leda räddningsverket och producera stödfunktioner. Räddningsverkets ledning ansvarar för förvaltningen, till exempel personalfrågor, kundbetjäning och kommunikation.


Förvaltning

Vid Räddningsverket i Östra Nyland hör förvaltningen till uppgiftsområdet räddningsverkets ledning. Inom uppgiftsområdet arbetar en förvaltningschef, en utvecklingschef, två byråsekreterare och en kommunikationsplanerare. 

Till byråsekreterarnas uppgifter hör kundbetjäning, stödfunktioner inom löneräkning och personalförvaltning, fakturering, arkivering, mindre anskaffningar och mötesarrangemang.

En central del av utvecklingschefens arbete är att övervaka och genomföra utvecklingsprojekt inom räddningsverket. Kommunikationsplaneraren koordinerar och gör intern och extern kommunikation.

Förvaltningschefen bland annat framställer budgetförslag, bokslut och den regionala räddningsnämndens föredragningslistor och protokoll. Förvaltningschefen fungerar som räddningsnämndens sekreterare. Till förvaltningschefens uppdrag hör även personalförvaltning, arbetsskydd, datasäkerhets- och dataskyddsfrågor samt koordinering av olika projekt.


Beslutsfattande

Den regionala räddningsnämnden i Östra Nyland består av förtroendevalda som medlemskommunerna har valt. Nämnden möts vanligen en gång i månaden med undantag för sommarmånaderna.

Länk till den regionala räddningsnämndens föredragningslistor, beslutsmeddelanden
(överförs till Borgå stads websida)

Nämnden bland annat

 • behandlar räddningsverkets budgetförslag, bokslut och beslut om servicenivå och förelägger dem för ägarkommunerna och Borgå stad
 • fattar beslut om större anskaffningar och långa hyreskontrakt
 • godkänner tjänsteinnehavarbeslut
 • ger utlåtanden på begäran.

Den regionala räddningsnämnden har sju medlemmar och en ordförande. Alla har även en suppleant som hemkommunen har valt.

Nämndens uppsättning 2021– (suppleanter inom parentes):

 • Patrik Björkman, Borgå (ordf.) (Pia Sågbom)
 • Maiju Kivikoski, Askola (Veli-Pekka Juvonen)
 • Kerstin Perttilä, Lappträsk (Göran Wallén)
 • Leif Skogster, Lovisa (Lotte-Marie Stenman)
 • Satu Lindgren, Mörskom (Niko Fabritius)
 • Toivo Hämäläinen, Borgå (Pauli Tarna)
 • Minna Järvenpää, Pukkila (Kimmo Mikkola)
 • Tommi Hänninen, Sibbo (vice ordf.) (Pirkko Buddas)
 • Nina Uski, representant för Borgå stadsstyrelse
 • Jorma Wiitakorpi, ordförande för Borgå stadsstyrelse

Mer information

Peter Johansson
räddningsdirektör
tfn 020 1111 400 (växel)
peter.johansson@pelastustoimi.fi

Marjut Helske
förvaltningschef
tfn 020 1111 400 (växel)
marjut.helske@pelastustoimi.fi

(samtalspris 8,35 cent/samtal +16,69 cent/min)