Hoppa till innehåll

Brandskyddsanordningar som installeras i byggnader

Brandskyddsanordningar, såsom brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar, installeras ofta i byggnader med stöd av lagstiftning, såsom byggbestämmelser och byggtillståndsförfaranden. I räddningslagen finns bestämmelser om installering av brandvarnare och märkning och belysning av utrymningsvägar i byggnader.

Brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar hör till byggnadens säkerhetslösning

Med brandlarmanläggning avses en anläggning som installeras i en byggnad och som upptäcker en begynnande brand och ger larm lokalt samt sänder ett meddelande till nödcentralen eller till någon annan övervakad plats.

Med automatisk släckanläggning avses en anläggning som tidigt upptäcker och släcker en brand eller håller branden under kontroll tills den kan släckas helt och hållet. Sprinkleranläggningar är typiska automatiska släckanläggningar.

Brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar planeras och installeras separat för varje objekt så att de fungerar optimalt och är kompatibla med andra system i byggnaden. Vid genomförandet av anläggningarna tillämpas i allmänhet europeiska standarder eller planeringsbestämmelser som grundar sig på dessa. Brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar installeras och underhålls av de installationsföretag som har registrerats hos Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Funktionsdugligheten måste säkerställas under hela livscykeln

Besiktningsorgan inspekterar brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar innan de tas i bruk och därefter med jämna mellanrum. Målet med besiktningarna är att säkerställa att anläggningarna är funktionsdugliga. Räddningsmyndigheten utövar tillsyn över att underhålls- och besiktningsskyldigheterna iakttas.