Hoppa till innehåll

Utrustning för förstahandssläckning som släcker begynnande bränder

Utrustning för förstahandssläckning är

  • handbrandsläckare
  • släckningsfiltar
  • mobila släckningskärror
  • snabbrandposter som är fast installerade i byggnader
  • andra manuella och bärbara primärsläckningsprodukter som är avsedda för släckning av begynnande bränder.

Om det börjar brinna är det viktigt att försöka släcka elden så fort som möjligt. Försök alltid släcka om det går, så blir skadorna så små som möjligt. Välj en lämplig förstahandssläckare och förvara den alltid på en lättillgänglig och synlig plats.

Skaffa primärsläckningsutrustning.
Lär dig hur den fungerar och öva dig på att använda den.

Enligt skyldigheten till egen beredskap i räddningslagen ska man i byggnader och på offentliga tillställningar ha beredskap att släcka eldsvådor. Byggnadens ägare, innehavare och verksamhetsidkaren ansvarar för att fastställa och skaffa den utrustning för förstahandssläckning som behövs. Bestämmelser om beredskap att släcka eldsvådor finns även i lagstiftningen om bland annat arbetarskydd och kemikaliesäkerhet.

Handbrandsläckare ska underhållas och granskas

Gransknings- och serviceskyldigheten i fråga om handbrandsläckare gäller så kallade obligatoriska släckare i byggnader. Handbrandsläckare som förvaras i torra lokaler med jämn temperatur ska granskas med två års intervall, handbrandsläckare i andra utrymmen med ett års intervall.

En använd brandsläckare tas alltid för service.

Service och kontroll får endast utföras av servicefirmor för handbrandsläckare som godkänts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Handbrandsläckare ska kontrolleras av en servicefirma vartannat år. Om brandsläckaren utsätts för vibrationer, fukt eller väderväxlingar ska den kontrolleras årligen. För handbrandsläckare ska även göras en periodisk besiktning med 11 års intervall enligt lagstiftningen om tryckbärande anordningar. Snabbrandposter ska kontrolleras årligen och slangarna trycktestas vart femte år.

Var köper jag utrustning?

Primärsläckningsutrustning säljs förutom av servicefirmorna även av bland annat byggvaruhus och butiker för hus-, bil- och båttillbehör.

Hur gör jag mig av med utrustning?

En tom handbrandsläckare kan lämnas till närmaste metallåtervinning. En brandsläckare som fortfarande har tryck kan lämnas till en servicefirma som tar hand om den på korrekt sätt. En använd släckningsfilt kan läggas i blandat avfall. En släckningsfilt kan bara användas en gång.

Läs mer:

Inrikesministeriets förordning om handbrandsläckare
Inrikesministeriets förordning om granskning och service av handbrandsläckare
Användning av handbrandsläckare
Pytssprutor och snabbrandposter
Primärsläckning