Hoppa till innehåll

Försäljning och upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel

Det är förbjudet att sälja fyrverkeripjäser under tiden 1.12–26.12, såvida köparen inte har ett beslut av räddningsmyndigheten.
Försäljning och upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel förutsätter beslut av räddningsmyndigheten. Lämna in anmälan minst en (1) månad innan verksamheten inleds.
Till anmälan ska fogas en situationsplan i skalan 1:1 000 eller 1:2 000, varav framgår

 • affärsrörelsens läge
 • dess närmaste omgivning jämte byggnader på en radie av 100 meter
 • läget för de utanför affärsbyggnaden planerade upplagsmagasinen

Dessutom ska anmälan ha bifogats ritningar i skalan 1:50 eller 1:100, av vilka framgår upplagsmagasinens läge samt konstruktionsritningar om upplagsmagasinets konstruktion inte motsvarar standard SFS 4399.
Räddningsverket fattar på basis av anmälan ett beslut som bekräftar

 • den plats där upplagring får bedrivas
 • de största maximala mängder fyrverkeripjäser som får upplagras och klasser
 • upplagsplatserna och -sätten samt
 • övriga eventuella villkor.

Räddningsverket ansvarar för att kontrollera arrangemangen för försäljning och lagring av fyrverkeripjäser.

Anmälningsförfaranden

Om det för objektet redan lämnats in en anmälan och ett beslut har erhållits räcker det med ett kort anmälningsförfarande. I övriga fall är det fråga om ett omfattande anmälningsförfarande.

Förutsättningarna för att tillämpa ett kort anmälningsförfarande är följande:

 • upplagringsanmälan har lämnats och upplagringsbeslut har erhållits tidigare år
 • räddningsmyndighetens tidigare beslut finns tillgänglig (obligatorisk bilaga)
 • verksamhetsutövaren är samma som anmälaren
 • försäljningen och upplagringen sker under samma period som tidigare
 • arrangemangen för försäljningsställena och upplaget överensstämmer med den tidigare anmälan och det tidigare beslutet.

Anmälningar

Anmälan jämte bilagor lämnas till det räddningsverk i vars område verksamheten bedrivs. Anmälan och anvisningar för lämna in den finns på webbplatsen för områdets räddningsverk. Kontakta vid behov räddningsverket, be om ytterligare information och anvisningar.

Läs mer:

Fyrverkeri
Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 63–64 § 
Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 87 §
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015), 45–47 §
Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015), 56–57 §
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015), 40–41 §