Hoppa till innehåll

Sotning

 

Sotning utförs för att förhindra att förbränningsavfall från rökkanaler och eldstäder orsakar brandrisk. Förutom brandsäkerhet syftar sotning till sparsam energianvändning, miljöskydd och människors hälsa och välbefinnande.

Det åligger byggnadens ägare eller innehavare att med jämna mellanrum beställa en sotare för att utföra sotning av eldstäder och rökkanaler. Det är också en skyldighet att hålla stegar, delar av takbryggor och taksäkerhetsutrustning i sådant skick att sotning kan utföras på ett säkert sätt.

Sotningstjänster får endast utföras av en person som har en grundexamen i sotning. Självbetjäning av skorstensrengöring är inte likvärdigt med sotning av en sotare med sotningsgrad.

Eldstäder och rökkanaler ska sotas tillräckligt ofta med hänsyn till deras användnings- och konstruktionsgrad samt det bränsle som används. Eldstäder och rökkanaler ska dock sotas minst en gång per år i byggnader som används som stadigvarande bostad och minst en gång vart tredje år i byggnader som används som fritidsbostad. Det finns ingen anledning att sopa en oanvänd eldstad och rökkanal. Eldstäder och rökkanaler som inte har använts på tre år måste sotas före idrifttagning.

Sotaren ska ge sina kunder ett intyg över det utförda sotningsarbetet. Fel och brister som orsakar brandrisk ska identifieras så att kunden kan vidta nödvändiga åtgärder. Sotaren är också skyldig att meddela räddningsverket om fel eller brister som kan orsaka brandfara eller äventyra sotningens säkra verksamhet.

Sotaren kan göra anmälan med en riksomfattande anmälningsblankett:

Sotarens felanmälan