Hoppa till innehåll

Verksamhetsutövaren bär ansvaret

Syftet med bestämmelserna om och övervakningen av hantering av farliga kemikalier är att förebygga och avvärja skador på person, miljö och egendom vilka förorsakas vid tillverkning, användning, överföring, upplagring, förvaring och annan hantering av farliga kemikalier samt explosiva varor.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att kemikalier och explosiva varor hanteras på ändamålsenligt sätt, att anmälningsskyldigheten klargörs samt att säkerhetskraven iakttas. Med verksamhetsutövare avses i kemikaliesäkerhetslagen (390/2005 6 §) en juridisk eller fysisk person som till exempel tillverkar, saluför, lagrar, förpackar, distribuerar, innehar, förvarar, använder eller på något annat sätt hanterar en farlig kemikalie.

Läs mer:

Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005), 35–36 §
Kemidigi relationstalsräknare (Tukes, på finska)
Kemikalier (Tukes)
Säkerhet i hemmet (utrustning och kemikalier, Tukes)