Hoppa till innehåll

Säkerhetsmeddelande
I fall av storolyckasituationer för invånarna i Nurmijärviregionen

  • Bekanta dig med meddelandet och var beredd att agera rätt vid olycksfall. 
  • Förvara meddelandet på en lättåtkomlig plats för eventuellt senare behov.
  • Detta meddelande innehåller väsentlig information om de externa räddningsplanerna för säkerhetsutredningsobjekten.
  • Ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när hälsa, egendom eller miljön hotas eller är i fara.

Risk för storolycka

Med storolycka avses en olycka som medför mycket allvarliga konsekvenser för ett stort antal människor, miljön eller egendom.

Till exempel trafikolyckor, bränder, explosioner, strålnings- eller kemikalieolyckor eller omfattande naturolyckor kan orsaka storolyckor. I detta säkerhetsmeddelande ges anvisningar för storolyckor som kan orsakas av anläggningar som behandlar och lagrar farliga kemikalier eller sprängämnen i stora mängder.

I Mellersta Nylands räddningsverks verksamhetsområde finns sex så kallade objekt för säkerhetsutredning i vilka mängden kemikalier och sprängämnen som man hanterar är så stor att de orsakar en risk för storolycka. Dessutom transporteras farliga ämnen på landsvägar och järnvägar.

Beredskap för olyckor

Både räddningsverket och verksamhetsutövarna förbereder sig på storolyckor. Verksamhetsutövaren ska aktivt förebygga olyckor och farliga situationer. Räddningsverket upprätthåller aktuella räddningsplaner för sina objekt. Myndigheterna och verksamhetsutövarna ordnar storolycksövningar med tre års mellanrum. Räddningsverket bekräftar med detta meddelande att räddningsplanerna som krävs enligt förordningarna har uppdaterats.

Handla rätt i en farosituation

Varje medborgare ska känna igen den allmänna farosignalen och kunna agera vid fara. Bekanta dig med anvisningen i slutet av meddelandet. Utred om din bostad, din fritidsbostad eller din arbetsplats är belägen i närheten av de nämnda objekten. Spara detta meddelande för framtida behov.

Detta meddelande innehåller väsentlig information om de externa räddningsplanerna för säkerhetsutredningsobjekten. Meddelandet finns också i elektronisk form på räddningsverkets webbplats på adressen: www.pelastustoimi.fi/sv.

Produktionsanläggningar och deras verksamhet

I Nurmijärviregionen finns det två verksamhetsutövare vars verksamhet kan orsaka en risk för storolycka.

Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015, 7 §) förutsätter att dessa produktionsanläggningar utarbetar en säkerhetsrapport för myndigheterna samt ett säkerhetsmeddelande för invånarna i området.

DB Schenker

DB Schenker, Ilvesvuorenkatu 6, 01900 Nurmijärvi

Utöver lagerhållning omfattar Ilvesvuori basservice funktioner som rör mottagning och avsändning av varor, så som lossning, granskning och lastning av lastpallar samt registrering, påfyllning av hyllor och ompackning på flaken.

För lager av farliga kemikalier har man i Ilvesvuori en egen hall.

Möjliga farosituationer kan uppstå till följd av brand eller läckage av farliga ämnen.

Kontakt: Växel: 010 520 00, Enhetschef Toni Ruotsalainen: 010 520 00

Teknos Oy

Teknos Oy, Perämatkuntie 12, 05200 Rajamäki

På Teknos Oy:s fabrik i Rajamäki tillverkar och lagrar man flytande färger och lacker samt pulverfärger. Dessutom lagrar man olika kemikalier på fabriken, som används som råmaterial i färger. I samband med färgtillverkningen blandas och behandlas råmaterialen i produktionsanläggningen.

I samband med tillverkningen sker inga kemiska reaktioner. Den slutliga processen där färgfilmen bildas med dess kemiska reaktioner sker under målningen när färgen torkar. Råmaterial för tillverkning av färg är bindemedel, pigment, lösningsmedel, fyllnadsmedel och olika tillsatsmedel. En del av både produkterna som råmaterialen klassas som farliga kemikalier.

Möjliga farosituationer kan uppstå till följd av brand eller läckage av farliga ämnen.

Kontakt: Växel: 09 506 091

Gör så här när du hör den allmänna farosignalen

Gör så här:

  • Gå inomhus.
  • Stäng dörrar, fönster, vädringsluckor och ventilationsanordningar.
  • Sätt på radion och vänta lugnt på instruktioner.
  • Undvik att använda telefonen (även numret 112) så att linjerna inte blockeras.
  • Stanna inomhus.
  • Avlägsna dig inte från området så att du inte utsätts för fara på vägen.

Det första man ska göra, vilket vanligen är tillräckligt, är att ta skydd inomhus och följa de instruktioner som ges. Inomhus ska man stänga dörrarna, fönstren och vädringsluckorna samt stänga av ventilationen om det är möjligt. När faran är över ges en faran över-signal.

Alla bör känna igen den allmänna farosignalen och veta vad man ska göra när den hörs.

Den allmänna farosignalen åtföljs alltid av ett varningsmeddelande

Myndigheterna kan varna befolkningen på många olika sätt. Det viktigaste sättet är ett varningsmeddelande som alltid åtföljer den allmänna farosignalen som ges med hjälp av befolkningsskyddslarmet.

Varningsmeddelandet läses upp på radion och visas på text-TV:s sida 112 samt vid behov som en löpande text i överkanten på tv-sändningarna. Varningsmeddelandet publiceras också bland annat i applikationerna 112 Suomi och Yle Nyhetskollen samt på webbplatserna pelastustoimi.fi/sv och 112.fi/sv.

Ett varningsmeddelande är ett meddelande som den behöriga myndigheten utfärdar i syfte att varna för farliga händelser och ge förhållningsregler. För händelse av en storolycka är det viktigt att i förväg överväga rätt handlingssätt.

Med befolkningslarmen kan det även ges en testsignal, som är en oavbruten sju sekunder lång ljudsignal. Testsignalen kräver inga åtgärder av medborgarna. Befolkningslarmen testas vanligtvis klockan 12.00 den första måndagen varje månad.

Befolkningslarmen kan även testas till exempel i samband med montering av ny larmutrustning. Ibland testas även talförbindelsen före larmanläggningarnas testsignal.

Hur stänger du av och tätar ventilationen?

Om det finns stora mängder rökgaser eller andra giftiga gaser i luften, är det viktigt att du vet hur du stänger av ventilationen i ditt hem.

Finns det en brytare för ventilationsaggregatet eller finns avstängningen bakom en säkring? Ta reda på detta i förväg så att du vid en eventuell olycka kan trygga din säkerhet så snabbt som möjligt.

På arbetsplatser finns det ofta en separat brytare för nödavstängning av ventilationen till exempel i vindfånget eller också stängs ventilationen av från ventilationsrummet. Det är också bra att i förväg fundera på hur du vid behov tätar fönstren och dörrarna i ditt hem så att inga skadliga gaser kommer inomhus.

Säkerställ att du har verktyg som behövs för tätningen hemma, till exempel plastfilm och ventilationstejp.

Hemförråd

När en storolycka har inträffat handlar det oftast om en kortvarig störning under vilken det är viktigt att snabbt veta vilka åtgärder som är rätt. För långvariga störningar ska det finnas ett hemförråd i varje hem.

För hemförrådet skaffar man en något större mängd mat och dagligvaror så att förrådet räcker till även om man inte kan ta sig till affären eller om vatten- och eldistributionen avbryts under en längre tid. Sådana situationer kan inträffa till exempel vid en storm.

Hemförrådet ska räcka flera dagar, till och med en vecka. I hemförrådet finns bland annat livsmedel, rena kärl med lock för att lagra vatten, första hjälpen-utrustning, personliga läkemedel, hygienartiklar, kontanter, ljus, en radio och en ficklampa med batterier. Mer information.

Mellersta Nylands räddningsverk

Mellersta Nylands räddningsverk sörjer för medborgarnas, företagens och samfundens säkerhet. Räddningsverket producerar tjänster inom räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvården, genomför brandsyner och annan tillsyn samt erbjuder handledning, rådgivning och utbildning åt befolkningen i sitt område.

Räddningsverkets verksamhet har dimensionerats så att den motsvarar riskerna och olyckshoten i området. Räddningsverket har cirka 56 personer i ständig beredskap dygnet runt på 10 bemannade stationer i mellersta Nyland. Dessutom finns det avtalsbrandkårer som för sin del tar hand om räddningsberedskapen och säkerhetsutbildningen.

Mer info: https://pelastustoimi.fi/sv/mellersta-nyland