Hoppa till innehåll

Riksomfattande strategiska mål för ordnandet av räddningsväsendet 2023–2026

Statsrådet fastställer vart fjärde år nationella strategiska mål för ordnandet av ett högklassigt
och kostnadseffektivt räddningsväsende som motsvarar nationella, regionala och lokala behov
samt olycksrisker och andra hot.

  1. En likvärdig och högkvalitativ servicenivå inom räddningsväsendet tillgodoses både regionalt och på riksnivå
  2. Räddningsväsendet förfogar över tillräckliga personresurser samt en kompetent och välmående personal
  3. Räddningsväsendets förebyggande av olyckor är riskbaserat, likvärdigt och effektivt
  4. Räddningsväsendet förmår att omedelbart reagera på ett planenligt sätt i alla säkerhetssituationer, och det är en närservice på säkerhetsområdet även framöver
  5. Räddningsväsendets regionala och riksomfattande beredskap gör det möjligt att skydda befolkningen under alla omständigheter
  6. Räddningsväsendet har aktiv och planmässig internationell verksamhet som anknyter till dess nationella strukturer
  7. Nationell planering, genomförande och utveckling av räddningsväsendets tjänster bygger på informationsledning och samordnad informationshantering
  8. Investeringar i räddningsväsendet stärker serviceproduktionens effektivitet
  9. Räddningsväsendet har tydliga mekanismer för administration och styrning

Läs mer:

Riksomfattande strategiska mål för ordnandet av räddningsväsendet 2023–2026, Inrikesministeriets publikationer 2023:2

Pelastustoimen valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toimintasuunnitelma 2023 - 2026