Hoppa till innehåll

Inom Mellersta Nylands räddningsverks område uppstår det årligen omkring 8 000 olika situationer som medför uppdrag för räddningsverksamheten. Merparten av dessa är akutvårdsuppdrag samt kontrolluppdrag på grund av automatiska brandlarm. Det sker omkring 1 200 trafikolyckor per år och vi rycker ut på grund av brand i snitt 800 gånger årligen.

Inom räddningsverkets verksamhetsområde bor cirka en halv miljon människor. Mellersta Nylands brandstationer ligger i Vanda, Hyvinge, Nurmijärvi, Tusby/Kervo, Mäntsälä och Träskända. Borgnäs hör till vårt område men har inte någon egen brandstation. Dessutom stöder 30 avtalsbrandkårer oss i vår verksamhet. Vi samarbetar även med de närliggande räddningsverken.

Brandkårerna på kartan (Google Maps).

Inom vårt verksamhetsområde finns det verksamheter och objekt som medför en risk för storolyckor. Till dessa hör exempelvis landsvägs- och järnvägstransporter av olika slag, anläggningar för livsmedels- och energiproduktion, samt Helsingfors-Vanda internationella flygplats. För en del av dessa görs det upp så kallade externa räddningsplaner.

Ringbanan med en över åtta kilometer lång tunnel går genom Vanda. Ringbanan är ett av Finlands mest trafikerade banavsnitt. Under vardagar trafikerar runt 200 tåg per dygn på Ringbanan och till exempel flygplatsens tågstation används dagligen av omkring 8 000 passagerare.

Aktionsberedskapen fastställs utifrån riskerna

Vet du hur länge det tar för den första räddningsenheten att komma till platsen där du befinner dig? Situationen påverkas av eventuella samtidiga olyckor, väder- och trafikförhållandena samt flera andra faktorer.

Mellersta Nylands räddningsverks område är indelat i fyra riskkategorier, av vilka områden i kategori 1 och 2 i genomsnitt nås på mindre än sju minuter. Vår första enhet når fram till objekt i kategori 4 inom cirka 10 minuter (Beslut om servicenivå 2021–2024). Aktionsberedskapen har anpassats på basis av servicenivåbeslutet.

Åtta räddningsenheter, två spetsenheter, tre skyliftenheter, en tung röjningsenhet och en tankbil står i omedelbar startberedskap. Med omedelbar startberedskap avses att en enhet startar inom cirka en minut efter det att larmet kommit in. Vid behov bemannar vi ytterligare tankbilar och andra specialenheter. Alla våra ordinarie räddningsenheter är också förberedda på snabb yträddningsverksamhet i vatten och en enhet har även beredskap för dykning i vatten.

Inom vårt område tjänstgör två jourhavande brandmästare som i vardagliga situationer och i samband med storolyckor fungerar som fältchefer för räddningsverksamheten. Brandmästarna arbetar inom var sitt område, det södra respektive norra området. Den jourhavande brandchefen är i beredskap dygnet runt och fungerar vid storolyckssituationer som allmän ledare i räddningsverkets ledningscentral i Vanda.

Enheterna och manskapet utökas i enlighet med behovet. I händelse av storolyckor och störningssituationer kan ett räddningskompani sammankallas inom 40 minuter för hela verksamhetsområdet. Ytterligare resurser får vi från avtalsbrandkårerna, genom att larma räddningspersonal i friskift, och från de närliggande brandkårerna.

Brandstationerna har välfungerande enheter

Våra brandstationer och brandstationernas enheter har placerats med tanke på en så snabb och väl fungerande verksamhet som möjligt. I vårt område finns det åtta brandstationer med omedelbar beredskap och två beredskapsstationer (Klövskog och Måttvägen) med en spetsenhet i beredskap. Räddningsverkets förvaltning är placerad i anslutning till Vanda räddningscentral.

Läs mer om våra räddningsenheter på enheternas presentationssidor.

Mellersta Nylands räddningsverk har inte någon separat djurräddningsenhet. Nödcentralsverkets anvisningar ”Ett djur i nöd – när ska jag ringa 112?” berättar i vilka fall ett djurräddningsuppdrag är på räddningsverkets ansvar.

Räddningsvägarna ska hållas fria från hinder

Räddningsenheterna kan ta sig till platsen bara om räddningsvägarna är fria från hinder. Du ser väl till att ingen parkerar på räddningsvägen och att inte olika slags hinder samlas där. Mer information om räddningsvägar.

Trygghet och effektivitet uppnås genom samarbete

En god granne hjälper till i nöd, men allra bäst är ett proaktivt förebyggande samarbete. 
Vi har ett nära samarbete med de närliggande räddningsverken. Alldeles särskilt samarbetar vi med Helsingfors stads räddningsverk, Räddningsverket i Östra Nyland och Västra Nylands räddningsverk (det s.k. HIKLU-nätverket). Vid behov kan räddningsenheter larmas till ett annat räddningsverks område till exempel i händelse av en storolycka.

Vi har också ett intensivt samarbete med nödcentralsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet, social- och krisjouren, tullen och flera andra aktörer. I syfte att upprätthålla vattendykarnas snabba beredskap får vi hjälp av gränsbevakningsväsendets bevakningsflygdivisions helikopterflotta.

Vid behov deltar vi i larmuppdrag som gäller luftfartsolyckor på Helsingfors-Vanda flygplats och hjälper flygplatsens brandkår. Finavias räddningstjänst fungerar på flygplatsområdet med en operativ styrka på omkring 8 personer per skift.

På Helsingfors-Vanda flygplats eller i dess närområde arrangeras varje år Search and Rescue-övningar som ett räddnings- och myndighetssamarbete, i vilket vi deltar i egenskap av räddningsmyndighet. I dessa SAR-övningar deltar bland annat polisen, hälsovårdsmyndigheterna, akutvården, sjukhusen, Finavia och flygbolagen.


Lägescentralen har jour 24/7

I alla säkerhetsrelaterade frågor kan du be om råd hos vår lägescentral. Lägescentralen stöder räddningsverkets verksamhet och betjänar räddningsverkets kunder.

Lägescentralen

  • ger områdets invånare råd, hjälp och handledning i säkerhetsrelaterade frågor 24/7 
  • upprätthåller en lägesbild i realtid över räddningsverksamhetens beredskap
  • stöder räddningsverksamheten genom olika stödinsatser vid uppdrag i samband med olyckor
  • fungerar i undantagssituationer som ledningscentralens kommunikationscentral
  • samlar in och klassificerar information som påverkar säkerhetsläget
  • producerar förhandsmeddelanden, varningar och rapporter för direktörer, verksamhetsområdeschefer och nyckelpersoner i kommunerna inom räddningsverkets område.
  • varnar vid behov boende i området genom befolkningslarm och
  • upprätthåller kontakt med andra myndigheter och samarbetsinstanser i anslutning till säkerhetsläget.

Vi vidarebefordrar också invånarnas kontakter som gäller Mellersta Nylands räddningsverks område (Vanda, Tusby, Nurmijärvi, Kervo, Träskända, Hyvinge, Mäntsälä, Borgnäs) till de myndigheter som behandlar ärendet i fråga.

Har du några frågor? Se efter om du hittar svaret på din fråga i Mellersta Nylands räddningsverks sammanställning av Frågor och svar.


 

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi