Hoppa till innehåll

Beredskap innebär att i förväg försöka bereda sig för eventuella kommande kriser eller störningssituationer som kan störa organisationers och invånares vardag.

De statliga myndigheterna och affärsverken samt kommunerna har en lagstadgad skyldighet att se till att deras uppgifter sköts så bra som möjligt i alla säkerhetssituationer.

Med egen beredskap avses sådant som privatpersoner och samfund gör för att motverka olyckor och för att kunna handla i farliga situationer.

Räddningsverket stöder kommunerna i sitt område med beredskapsplanering och ger kommunborna råd i egen beredskap.

Befolkningsskydd

Syftet med befolkningsskydd är att skydda befolkningen mot skador som orsakas av krig och andra därmed jämförbara förhållanden samt att begränsa skadorna och lindra följderna av dem. Till befolkningsskyddets uppgifter hör bland annat varning, evakuering, skyddsrum, släcknings- och räddningsverksamhet samt medicinalvård. Ansvaret för befolkningsskyddet ligger hos räddningsväsendet och hos de myndigheter som också under normala förhållanden har hand om motsvarande uppgifter.

Skyddsrum

Skyddsrum är avsedda för att skydda befolkningen under ett militärt anfall. Under normala förhållanden fungerar skyddsrum ofta som hobbylokaler eller lager. Med ett skyddsrum avses en separat lokal i eller i anslutning till en byggnad, eller en separat byggnad, vars uppgift är att ge människor skydd på platser där de också normalt rör sig, arbetar och bor. Skyddsrummen skyddar mot explosion och splitter, raserande byggnader, tryckvågor, bränder, kemiska stridsmedel och joniserande strålning. (Befolkingsskydd (SPEK))

Uppmaningen att ta i bruk skyddsrum ges av myndigheterna. Tiden för att ta i bruk ett skyddsrum är 72 timmar.

Skyddsrummen är vanligen placerade i samband med större husbolag eller arbetsplatser. Skyddsrum i offentliga byggnader är avsedda för dem som vistas, studerar, vårdas eller arbetar där.

Ett höghus kan ha ett eget skyddsrum eller ett skyddsrum som är gemensamt för flera hus. Det kan vara frågan om antingen ett delat skyddsrum för två bostads- eller fastighetsbolag som ligger bredvid varandra eller ett skyddsrum som är gemensamt för flera byggnader i samma bolag. Mindre husbolag och egnahemshus har i allmänhet inga skyddsrum. I Västra Nyland finns inga allmänna skyddsrum.

Om situationen kräver det ger myndigheterna separat anvisningar om vad man ska göra i de byggnader och fastigheter som inte har ett eget skyddsrum. Sådana här åtgärder kan vara till exempel att söka skydd inomhus eller att bygga tillfälliga skydd.

Skyddsrummen har märkts med ett internationellt märke, som är en blå triangel på orange botten.
Uppgifter om hemmets eller arbetsplatsens skyddsrum finns i fastighetens räddningsplan.

Husbolagets räddningsplan (SPEK)

Enligt räddningslagen hör underhållet av ett skyddsrum och dess anordningar och utrustning till byggnadens ägare och innehavare.

Mer information och vanliga frågor om befolkningsskydd och skyddsrum (PDF)

Mer information

Lägescentralen, tfn 029 151 2112

lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi

Ge respons