Hoppa till innehåll

Läs informationen och instruktionerna. Se obligatoriska(*) bilagor som krävs för anmälan, avsnitt 2. Du kan också ange information som ytterligare bilagor. Innan du fyller i anmälan, se till att du har bilagorna redo. Observera att bilagorna max. totala storleken är 7 mb. Om du vill spara eller skriva ut anmälan, läs instruktionerna i Skriv ut (i slutet av anmälan).

Lagar, skyldigheter och anvisningar

Anvisningar

På denna blankett kan sotaren göra en sådan felanmälan om brister i en byggnads eldstad, rökkanal eller säkerhetsutrustning på tak som förutsätts i 62 § i räddningslagen (379/2011). Sotaren kan göra en skriftlig anmälan till räddningsverket också på ett annat sätt och skicka en färdig elektronisk felanmälan och annan önskad dokumentation om sotningen till räddningsverket enligt följande:

  • Godkänn villkoren i punkt 1.
  • Bifoga alla behövliga bilagor i punkt 2 (observera filformaten).
  • Fyll i uppgifter om anmälaren i punkt 3.
  • Välj den kommun som anmälan gäller i punkt 4.
  • Fyll i uppgifter om anmälan och skicka. Anmälan skickas automatiskt till räddningsverket i den kommun som valts i punkt 4.

För mer information kan du kontakta det lokala räddningsverket.

Rättslig grund

Sotaren ska ge kunden ett intyg över utfört sotningsarbete. Av sotningsintyget ska framgå

  1. byggnadens adress
  2. vem som utfört sotningen
  3. tidpunkten för sotningen
  4. vidtagna åtgärder
  5. observerade fel och brister.

Fel och brister som medför brandrisk ska specificeras så att kunden kan börja vidta behövliga åtgärder.

Om en sotare i en eldstad eller rökkanal upptäcker sådana allvarliga fel eller brister som när eldstaden används kan medföra brandrisk, ska sotaren skriftligen underrätta räddningsverket om saken. Om en sotare upptäcker sådana allvarliga brister som äventyrar en säker sotning, ska sotaren skriftligen underrätta räddningsverket även om dessa brister.

Straff

106 § i räddningslagen (på finska)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter skyldigheten enligt 62 § att underrätta räddningsverket om allvarliga fel eller brister som observerats i eldstäder och rökkanaler och som medför brandrisk ska, om inte gärningen ska betraktas som ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans, för räddningsförseelse dömas till böter.

Avgifter

Avgiftsfri. Merparten av räddningsverkens tjänster och tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda enligt 96 § i räddningslagen (379/2011). De lokala räddningsverkens priser.

Inlämning av anmälan

På elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på ”Skicka”. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).

Per post: Anmälan kan även skickas per post. Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor. Skicka anmälan till det lokala räddningsverket i det område som anmälan gäller. De lokala räddningsverkens adresser.

Om du vill ha en tom blankett, gå till slutet av blanketten och klicka på Skriv ut.