Hoppa till innehåll

Brandvarnare och andra brandskyddsanordningar

Brandskyddsanordningar som ska finnas i byggnader är bland annat:

  • brandvarnare
  • brandlarmanläggningar
  • automatiska släckanläggningar
  • rökventilationsanläggningar och
  • utrustning för förstahandssläckning

Brandskyddsanordningarna ska bland annat vara lämpade för sitt användningsändamål och funktionssäkra.

Ansvaret för brandvarnare övergår från den boende till byggnadens ägare

Ansvaret för brandvarnare ändras den 1 januari 2026 så att skyldigheten att skaffa och underhålla brandvarnare övergår från lägenhetens innehavare, dvs. den boende, till byggnadens ägare. I inkvarteringslokaler och vårdinrättningar kvarstår skyldigheterna att skaffa och underhålla brandvarnare hos verksamhetsidkaren. Ändringarna gäller i synnerhet bostadsaktiebolag och hyreshusbolag.

Syftet med ändringen av räddningslagen är att se till att skyldigheterna i anslutning till brandvarnare tillgodoses bättre än i dag och att förtydliga den gällande lagstiftningen.

Byggnadens ägare, till exempel husbolaget, ansvarar i fortsättningen för att det finns ett tillräckligt antal fungerande brandvarnare i varje höghusbostad. Om man installerar samma brandvarnare i alla bostäder samtidigt kan underhållet i allmänhet skötas på ett föregripande och planmässigt sätt. Då minskar risken till exempel för nattliga servicelarm som beror på ett urladdat batteri.

Invånaren har i fortsättningen skyldighet att utan dröjsmål meddela byggnadens ägare om fel på en brandvarnare, såsom ett urladdat batteri eller andra tecken på att brandvarnaren inte fungerar.

Ägarna till byggnader gör klokt i att utnyttja övergångstiden på två år för lagstiftningsändringarna genom att planera och genomföra de praktiska åtgärder som krävs på grund av ändringen i god tid före 2026.

Produktkraven förblir oförändrade

I samband med lagstiftningsändringarna för brandvarnare har man inte ändrat produktkraven och inte heller utvidgat skyldigheten att skaffa en brandvarnare till exempel till bostadsbyggnadens allmänna lokaler.

Även efter 2025 kan skyldigheten att skaffa och underhålla en brandvarnare tillgodoses med hjälp av traditionella batteridrivna brandvarnare eller brandvarnare som ansluts till elnätet enligt byggbestämmelserna. Räddningslagen kräver inte att man använder nätanslutna brandvarnare eller olika fjärravläsbara brandvarnare.

Läs mer:

Inrikesministeriets förordning om placering och underhåll av brandvarnare
Statsrådets förordning om brandvarnares tekniska egenskaper
Krav på brandvarnare, placering och underhåll
För få fungerande brandvarnare i hemmen (på finska)
Kolmonoxidvarnare