Hoppa till innehåll

Bara en fungerande brandvarnare räddar liv!

Om det börjar brinna är det livsviktigt att agera snabbt. Till exempel stiger temperaturen vid en lägenhetsbrand på bara fyra minuter till 300–400 grader och rummet fylls av brandgaser, vilket gör att möjligheterna att överleva är små. En brandvarnare reagerar redan på små koncentrationer av brandgaser och larmar med ett högt ljud.

Vid en lägenhetsbrand stiger temperaturen på fyra minuter till 300–400 grader och rummet fylls av rök. Ge dig själv en chans att överleva – en fungerande brandvarnare räddar liv.

En brandvarnare är obligatorisk i alla lägenheter, inkvarteringslokaler och vårdinrättningar

Kom ihåg att brandvarnare också är obligatoriska i alla fritidsbostäder och i bodar och liknande där folk sover. Dessutom ska brandvarnare användas i båtar med hytt, husvagnar och husbilar. Kom också ihåg att brandvarnare och framför allt batterier har kortare livslängd när de används under sådana förhållanden. I bostäder byggda efter 2009 fungerar brandvarnarna med nätström och vid strömavbrott med reservbatterier. Det här gäller även de fritidsbostäder som har elektricitet. Kolmonoxid- och gasvarnare rekommenderas om det finns en eldstad eller gasanordning i byggnaden.

Testa om brandvarnaren fungerar en gång i månaden

Det är viktigt att regelbundet testa brandvarnarna för att försäkra sig om att de är hela och fungerar som de ska.

rökdetektorinstallatör

Byt batterier och byt ut gamla brandvarnare 

Byt batterier minst en gång om året. Gör det vid en tidpunkt som du lätt kommer ihåg, till exempel på brandvarnardagen (1.12), under julen eller första gången du åker till stugan på våren. Byt genast batteri om brandvarnaren ger ifrån sig ett svagt regelbundet pip. Ha alltid reservbatterier hemma.

Köp nya brandvarnare med 5–10 års mellanrum. Brandvarnare håller inte hur länge som helst och måste ovillkorligen förnyas med jämna mellanrum. Nuförtiden anger tillverkaren när en brandvarnare ska bytas ut med en så kallad ”bäst före”-märkning. Byt genast ut brandvarnaren om den inte fungerar trots att du har bytt batteri.

Hur ska brandvarnare placeras?

Det rekommenderas att man har brandvarnare

 1. i alla sovrum och andra utrymmen där någon sover,
 2. längs utrymningsvägarna, till exempel i tamburen,
 3. i trappuppgångar och andra utrymmen där det är högt i tak.

rökdetektorplacering i lägenheten

Rök och värme stiger uppåt varför brandvarnare ska placeras på den högsta platsen i taket, minst en halv meter från väggar och andra hinder. Följ alltid installationsanvisningarna. 

För större bostäder rekommenderas seriekopplade brandvarnare. När brandvarnarna är seriekopplade larmar alla brandvarnare som är kopplade till varandra samtidigt. Installera inte en brandvarnare på en vägg, i köket, nära en ventilationsventil eller i våta utrymmen, eftersom det kan leda till att brandvarnaren slutar fungera, fungerar på fel sätt eller skadas.

Ha minst en brandvarnare för varje begynnande yta på 60 kvadratmeter på varje våningsplan

 • 1 brandvarnare, om lägenheten är under 60 kvadrat
 • 2 brandvarnare, om lägenheten är under 120 kvadrat
 • 3 brandvarnare, om lägenheten är under 180 kvadrat

Dessutom ska det finnas minst en fungerande brandvarnare i varje våning (även källare och vind).
Kom ihåg att RÖKEN är ännu farligare än elden.
Två av tre dödsfall till följd av eldsvåda orsakas av brandgaser.

Brandvarnaren larmar – agera direkt!

Brandvarnaren upptäcker rök och larmar innan vi känner eller märker någonting. Redan en liten brand fyller bostaden med rök mycket snabbt.  En fungerande och rätt placerad brandvarnare varnar och väcker dig. Du har bara 2–3 minuter på dig att sätta dig i säkerhet, försöka släcka elden och ringa 112 för att tillkalla hjälp. Agera direkt när brandvarnaren larmar!

Om brandvarnaren larmar i onödan

Tysta inte larmet genom att avlägsna brandvarnaren eller batteriet. Vädra rummet där brandvarnaren finns. Flytta brandvarnaren till en bättre plats om den fortsätter att larma i onödan. Det säljs dessutom larm med pausfunktion.

rökdetektorplacering i taket

Anskaffning, installation, underhåll och testning av brandvarnare samt ansvar för dem

Traditionella brandvarnare

Traditionella varnare är brandvarnare som fungerar med batteri. Den som bor i/innehar en lägenhet ansvarar för att skaffa, förnya, installera, testa och underhålla sådana brandvarnare. Vilken brandvarnare du ska köpa beror på i vilket utrymme du ska placera den och dina möjligheter att ta hand om och testa den.

TESTA att brandvarnaren fungerar varje månad genom att trycka in testknappen.

I vissa modeller underlättas testning och underhåll av en batteribox som monteras på väggen. Särskilt äldre personer bör överväga att köpa den här typen av brandvarnare. Vissa batteriboxar är dessutom försedda med en pausfunktion med vilken man kan stänga av brandvarnaren i cirka 10 minuter om den larmar i onödan. Efter pausen återgår brandvarnaren automatiskt i beredskapsläge. 

Nätanslutna brandvarnare

Det är vanligen fastigheten eller husbolaget som ansvarar för underhållet av brandvarnare som är anslutna till elnätet. Den här typen av brandvarnare installeras redan i byggskedet och ansluts till byggnadens elnät. Placeringen av brandvarnarna ingår i byggnadens elplanering och installationen ska göras av en fackman i elbranschen. Nätanslutna brandvarnare har ett batteri eller en ackumulator för att varnaren ska fungera även vid elavbrott.

Den som bor i/innehar en lägenhet ansvarar för att regelbundet testa en nätansluten brandvarnare. I ett bostadsaktiebolag är det i första hand husbolaget och inte de boende som ansvarar för att byta batteri i nätanslutna brandvarnare. Eftersom det finns många olika modeller och tekniska lösningar för nätanslutna brandvarnare bör husbolaget diskutera vem som ansvarar för och utför batteribytet. De boende bör åtminstone få anvisningar om bytet.

God skötsel av fastighetsunderhållet innebär att husbolaget ser till att batteriet i nätanslutna brandvarnare byts regelbundet. På så sätt kan man till exempel förhindra att brandvarnare larmar nattetid för att meddela att batteriet håller på att ta slut. Eftersom modellerna varierar kan det hända att fastighetsskötselbolagets representant inte har större kunskaper eller rättigheter att byta batteri än de boende, varför uppgiften ska skötas av en fackman i elbranschen.

För att undvika onödiga larm ska de boende känna till om varnaren kan sättas i så kallat tyst läge. Vissa tillverkares modeller kan tystas till exempel vid matlagning. Det kan också vara möjligt att sätta larmet som varnar för att batteriet håller på att ta slut i tyst läge till exempel nattetid.
Det är mycket viktigt att de boende får tydliga instruktioner om hur de ska hantera nätanslutna varnare i olika situationer. Ta reda på det och annan säkerhetspraxis så fort du flyttat in i en bostad!

Andra varnarna

Kolmonoxidvarnare

Kolmonoxid eller os är en mycket lättantändlig och giftig gas som saknar lukt, smak och färg och är lite lättare än luft. Kolmonoxid uppstår vid ofullständig förbränning när till exempel trä, gasol, bensin eller olja brinner. Kolmonoxidkällor är eldstäder, gasdrivna anordningar och bilens avgaser. 

Kom ihåg att talesättet att elda för kråkorna snarast är en gammal myt

En kolmonoxidvarnare varnar bara för os i inneluften. Den varnar inte för rök eller andra gaser. Därför behövs det alltid även en brandvarnare och vid behov en gasvarnare. En kolmonoxidvarnare är inte obligatorisk. Skaffa en kolmonoxidvarnare om det finns en eldstad eller gasanordning i ditt hem.

Hur ska jag placera en kolmonoxidvarnare?

 • Placera varnaren i det rum där den bränsledrivna anordningen (till exempel en öppen spis, annan eldstad eller gasspis) finns.
 • Varnarens larmsignal ska höras till de rum där man sover och vistas.
 • En varnare som placeras i taket ska vara på minst 300 mm avstånd från väggarna.
 • En kombinerad brand- och kolmonoxidvarnare ska placeras i taket.
 • En varnare som placeras på väggen ska vara på minst 150 mm avstånd från taket eftersom luften inte kommer åt att cirkulera i vinkeln mellan taket och väggen. När varnare placeras vid dörrar och fönster ska de ändå alltid placeras ovanför dem.
 • Kontrollera alltid installationskraven i installationsanvisningarna.

Hur undviker jag farliga halter av kolmonoxid?

 1. Stäng inte eldstadens spjäll eller rökgasfläkt för tidigt.
 2. Följ alltid bruksanvisningen när du använder och utför underhåll på gasanordningar.
 3. Se till att installationer och anslutningar är korrekt gjorda och i skick.
 4. Ha tillräcklig ventilation.
 5. Kontrollera regelbundet att eldstäder och rökkanaler är i skick.
 6. Beställ sotning en gång om året.
 7. Kom ihåg att avgaser och kolgrillar är stora kolmonoxidkällor.

Gasvarnare

Gasol (flytgas) är en mycket lättantändlig, brännbar gas som består av propan/butan. När den antänds uppstår en explosionsartad, kraftig brand. En gasvarnare upptäcker redan ett litet läckage.

Skaffa alltid en gasvarnare om det finns en gasanordning i ditt hem. Skaffa också en gasvarnare till sommarstugan, husvagnen, husbilen och båten. Ta med hjälp av bruksanvisningen och tillverkaren reda på om en gasvarnare är lämplig för dina behov.

Fasta gasolinstallationer får bara utföras av godkända gasolinstallationsföretag – gör det inte själv!

Eftersom gasol är tyngre än luft ska en gasvarnare placeras nära golvet. En gasvarnare ansluts vanligen till en strömkälla på 12V eller 230V eftersom elförbrukningen är relativt hög och batterier därför inte är den bästa strömkällan.

Fakta om gasol

 1. Gasol utgör inte någon risk om man följer säkerhetsanvisningarna och förvarar den i enlighet med bestämmelserna.
 2. Läs igenom bruksanvisningen och följ den alltid.
 3. Se till att dina anordningar är kompatibla.
 4. Kontrollera regelbundet att anordningar, utrustning och anslutningar är i skick.
 5. Se till att anordningar och brännare är rena.
 6. Stäng gasflaskans ventil när du inte använder gasanordningarna.
 7. Ha god ventilation, och kom ihåg att gasol ...
 8. är tyngre än luft och samlas vid/under golvet.
 9. Den som sover kan bli medvetslös av gasol.

Läs mer:

Inrikesministeriets förordning om placering och underhåll av brandvarnare
Statsrådets förordning om brandvarnares tekniska egenskaper
Krav på brandvarnare, placering och underhåll
För få fungerande brandvarnare i hemmen (på finska)
Kolmonoxidvarnare