Hoppa till innehåll

Säker utrymning – utrymningsvägar

Om det börjar brinna eller någon annan olycka inträffar måste alla som befinner sig i en byggnad kunna ta sig ut på ett säkert sätt eller så måste de kunna räddas på något annat sätt. Utgångar och förbindelsevägar måste vara tillräckligt rymliga och så lättframkomliga som möjligt. Då kan byggnaden utrymmas effektivt och säkert.

Ha alltid koll på var du är!

I en nödsituation ska du känna till två säkra vägar ut. Kontrollera och verifiera utrymningsvägar på hemma och jobbet.

Rävgrytsprincipen tillämpas

När byggnader planeras och byggs beaktas risken för en eldsvåda eller någon annan olycka som kräver utrymning. Det ska alltid finnas två säkra vägar ut ur en byggnad, enligt den så kallade rävgrytsprincipen. Om den ena vägen är blockerad kan den andra användas. Nuförtiden är det dock under vissa förhållanden möjligt att bygga byggnader på en enda avfart utan utrymningsvägarna.
Se till att utrymningsvägarna i ditt hem alltid är i användbart skick. Byggnadens räddningsplan innehåller anvisningar om vilka utrymningsmöjligheter som finns i en nödsituation. Öva utrymning på eget initiativ och lär dig de olika utrymningsvägarna på förhand. Då är du beredd och känner till utrymningsvägarna om någonting händer!

Kom ihåg!

Förvara aldrig föremål så att de blockerar utrymnings- och förbindelsevägarna. Inga föremål får förvaras i utgångar, trappuppgångar och gångar till förråd, vind och källare.

Belysning och märkning av utrymningsvägar

Utgångar och förbindelsevägar i affärs-, samlings- och inkvarteringslokaler och i vårdinrättningar ska vara försedda med nöd- och utrymningsbelysning. Utrymningsbelysning är belysning som tänds när den vanliga belysningen inte fungerar. Dessutom kan förbindelsevägarna märkas ut med självlysande färg som syns i mörker.

Säkerhetsskyltar anger säkra vägar ut ur byggnaden och visar var primärsläckningsredskap och brandlarmsknappar är placerade. Säkerhetsskyltarna ska synas så bra som möjligt från flera olika håll. Moderna skyltar är efterlysande, vilket gör att de även syns i mörker.

Gröna utrymningsskyltar används för att ange utgångarnas placering och de förbindelsevägar som ska användas vid utrymning. Utrymningsvägarna är utmärkta med gröna utrymningsskyltar med en pil som visar utrymningsriktningen. En grön lampa ovanför dörren visar var den närmaste utrymningsdörren finns. Utrymningsskyltarna ska alltid vara belysta.

Röda brandsäkerhetsskyltar är rödvita skyltar som visar vägen till brandskyddsutrustning och utrustning för nödanmälan. Sådan utrustning är bland annat brandlarmsknappar, brandsläckare, primärsläckningsutrustning och brandposter.

Se också till att fastighetens räddningsvägar är farbara och fria från hinder.