Hoppa till innehåll

Räddningsverksamhet

Räddningsverksamhetens mål är att rädda och skydda människor, egendom och miljö vid en olycka, brand eller vid hot av dessa. Verksamheten, utrustningen och personalens specialkunnande vid Räddningsverket i Östra Nyland har anpassats till vissa mål med hög risk på vårt område. På vårt område finns kärnkraftverket i Lovisa, den kulturhistoriskt värdefulla Gamla stan i Borgå samt industriområdet och hamnen i Sköldvik.

Akutvård

Akutvård är att inleda brådskande vård på fältet åt en plötsligt insjuknad eller skadad patient. Sjukvårdsdistrikten ansvarar för ordnandet av akutvårdstjänsterna. Räddningsverket i Östra Nyland producerar akutvårdstjänsterna i samarbete med HUS.

Olycksförebyggande arbete

Ett av räddningsverkets centrala uppdrag är att förbättra människors säkerhet och minska antalet olyckor. Till räddningsverkets förebyggande verksamhet hör till exempel att ge råd och fortbildning i frågor kring räddningssäkerhet, att övervaka räddningssäkerhet genom till exempel brandsyn samt att stöda kommunerna i deras beredskapsplanering.

Övervakning

Avsikten med räddningsverkets övervakning är att förbättra människor säkerhet och förebygga olyckor. Brandsyn är ett sätt att övervaka att de skyldigheter som grundar sig på räddningslagen och andra förordningar följs. I samband med övervakningen ges råd och instruktioner om hur säkerheten kan utvecklas. 

Säkerhetskommunikation

Målet med räddningsverkets säkerhetskommunikation är att öka människors beredskap att förebygga olyckor och handla rätt i olyckssituationer. Säkerhetskommunikation omfattar till exempel fortbildning, kampanjer, mediekommunikation samt rådgivning per telefon eller i sociala medier.

Beredskap

Räddningsverken har en viktig roll i beredskapen för storolyckor och störningssituationer. Räddningsmyndigheterna leder räddningssituationer som orsakas av till exempel stormar och översvämningar. Vid behov stöder de andra myndigheter i deras verksamhet. Var och en bör även på egen hand förbereda sig för olika störningar, till exempel elavbrott eller avbrott i dataförbindelserna. Invånarnas beredskap gör myndigheternas arbete i krissituationer lättare.

Säkerhetsfortbildning

Räddningsverket utbildar människor i säkerhetsmedvetande och -färdigheter. Målet är att styra människor till att bedöma risker och handla rätt vid olyckor och faror.

Räddningsverket i Östra Nyland erbjuder säkerhetsfortbildning i första hand åt personal vid vårdanstalter och inom åldringsvården, personal som gör hembesök samt personal i skolor och daghem. Vi erbjuder även öppen fortbildning kring allmän brandsäkerhet och förstahandssläckning. 
 

Externa räddningsplaner

Räddningsverket gör upp en extern räddningsplan för platser som i räddningslagen definieras som objekt som orsakar särskild fara. Planen görs tillsammans med verksamhetsidkaren. Räddningsplanens avsikt är att styra verksamheten vid en eventuell storolycka.

Till exempel kärnkraftverk samt anläggningar, hamnar och bangårdar som behandlar farliga kemikalier eller explosiva ämnen har en extern räddningsplan.

Frivilligverksamhet

Vid sidan av de heltidsbemannade räddningsstationerna med ordinarie personal finns det även industribrandkårer, halvordinarie brandkårer och frivilliga avtalsbrandkårer på vårt område.

I Askola, Pukkila, Mörskom, Lappträsk och Strömfors finns brandstationer som är bemannade med halvordinarie personal och är en del av räddningsverket. En frivillig brandkår (FBK) som har ett brandkårsavtal med räddningsverket fungerar som räddningsverkets avtalsbrandkår. I Östnyland finns ett aktivt och heltäckande nätverk av 24 avtalsbrandkårer.