Hoppa till innehåll

Hantering av eld
Eldstäder och sotning
Lagring
Brand-, kolmonoxid- och gasvarnare
Primärsläckning
Brandsäkerhet
Fyrverkeripjäser
Djur
Gårdsområden


Hantering av eld

Vi är på väg på utflykt till skogen med familjen och skulle vilja grilla korv. I morgonens väderleksrapport sades det att det just nu är förbjudet att göra upp öppen eld. Vad räknas som öppen eld och är det helt förbjudet att göra upp öppen eld?

Med öppen eld avses i räddningslagen, förutom lägereld, också annan motsvarande användning av eld som kan leda till att elden slipper lös via marken eller på grund av gnistor. Att göra upp öppen eld kräver alltid tillstånd av markägaren. En engångsgrill räknas också som öppen eld och får inte användas på någon annans mark utan markägarens tillstånd.

När man gör upp eld ska man alltid vara extra noggrann och tillräckligt försiktig. Öppen eld får inte tändas under den tid som det råder fara för skogs- och gräsbrand. På meteorologiska institutets webbsidor på adressen ilmatieteenlaitos.fi under varningar kan du följa med när det råder varning för skogsbrand.

Är det tillåtet att bränna ris och kvistar samt avfall på den egna gården?

Att bränna avfall som plast, målade bräder, tryckimpregnerat trä och skräp är förbjudet enligt miljömyndigheternas anvisningar.

I glesbygdsområden är öppen bränning av trädgårdsavfall tillåten i små mängder, förutsatt att den inte orsakar olägenheter för grannarna. Din egen kommuns uppgifter hittar du på kommunens webbsidor. Som trädgårdsavfall klassas bland annat ris, halm, hyggesavfall och växtblad. Med öppen bränning avses här också bränning i tunnor eller motsvarande kärl. Rent och obehandlat träavfall får brännas i en lämplig eldstad. I tätorten är all bränning av avfall förbjuden.

Mellersta Nylands räddningsverk tar inte emot anmälningar om bränning av trädgårdsavfall.

Är det tillåtet att grilla på balkongen?

Räddningsverket rekommenderar att man inte grillar på balkongen om den har träytor. Det rekommenderas inte heller att man grillar på en balkong där det finns öppningar för luftintag och inte heller i närheten av en dylik balkong. Invånarna ska också följa bostadsaktiebolagens ordningsregler om grillning på balkongen. Om bostadsaktiebolagets ordningsregler tillåter grillning, rekommenderas det att man använder elgrill.

Gasgrill kan också användas om man får grilla enligt husbolagets ordningsregler. Om man använder gasgrill bör man beakta följande saker. Man får förvara högst 25 kg gasol i bostaden. Gas får inte förvaras i husbolagets förrådsutrymmen. Gasflaskan till en gasolgrill ska förvaras på en skyddad plats och får inte hettas upp i solen. Om balkongen är inglasad bör man att se till att vädringen är tillräcklig.

Se till att ha primärsläckningsutrustning, t. ex. en brandfilt eller en handbrandsläckare på 6 kg, till hands i närheten av grillen.


Eldstäder och sotning

Hur ofta bör man sota på sommarstugan?

Sotning i en sommarstuga som är i privat bruk ska utföras vart tredje (3) år. Eldstäderna i en sommarstuga som hyrs ut ska sotas varje år. I byggnader som används för stadigvarande boende ska eldstäderna och rökgångarna dock sotas med minst ett års (1) intervall.


Lagring

Var kan jag förvara ved för en eldstad?

Ved ska förvaras så att den inte orsakar fara eller lätt kan antändas. Det rekommenderas att ved inte förvaras t. ex. intill byggnaders husväggar, eftersom det finns en risk för anlagd brand. Det skulle vara bra om veden förvarades i ett separat förråd.

Jag skulle vilja förvara min moped i förrådet, är det tillåtet?

Inomhusförvaring av bränsledrivna fortskaffningsmedel kan orsaka problem med bränslelukt.
Enligt räddningsmyndigheten kan småmotoriga fortskaffningsmedel förvaras i s.k. cykelförråd. Det är dock husbolagets styrelse som beviljar tillstånd till förvaringen. Räddningsmyndigheten rekommenderar att antalet småmotoriga bränsledrivna fortskaffningsmedel som förvaras i cykelförråd begränsas på ett ändamålsenligt sätt.

När det gäller ett förråd för fritidsredskap som utgörs av en separat byggnad finns det inget krav på sektionering. Förvaringen av brännbara vätskor i cykelförråd är förbjudet (exklusive fortskaffningsmedlets egen bränsletank. Obs! en tom bränsletank är farligare än en full). I närheten av cykelförrådet ska det finnas en handbrandsläckare på en synlig och lättillgänglig plats.

Hur mycket gasol och bränsle får jag förvara i garaget?

Du får förvara högst 25 kg gasol i garaget. Garaget ska ligga över marknivån. I garaget får man förvara högst 60 liter mycket lättantändliga, lättantändliga och antändliga brännbara vätskor eller aerosoler som innehåller brännbara gaser. Dessa är bl.a. motorbensin, mineralterpentin, förtunningsmedel, oljefärger, en del rengöringsmedel samt spolarvätskor.

När det gäller brännbara vätskor som har en flampunkt över 60˚C (t.ex. diesel) får man förvara högst 200 liter.

De maximala mängderna för brännbara vätskor och gaser i gemensamma garage och bilskydd gäller för hela garaget/bilskyddet, då bilförvaringsutrymmet utgörs av en och samma brandcell och enligt bilplats endast, då bilförvaringsutrymmena har delats in i egna brandtekniska sektioner. Husbolaget kan fastställa andra begränsningar i sina ordningsregler.

Jag köpte bil och borde byta till sommardäck nu när det blivit vår. Var kan jag förvara mina vinterdäck när jag bor i ett våningshus?

I det egna gallerförrådet får det förvaras en uppsättning däck. Husbolaget kan ha angett särskilt i sina ordningsregler om man får förvara bildäck i höghusets gallerförråd.


Brand-, kolmonoxid- och gasvarnare

Var ska jag placera brandvarnaren?

En brandvarnare ska installeras enligt installationsanvisningarna. Den allmänna principen är att det ska finnas minst en brandvarnare i varje våning eller per varje begynnande 60 m2 i ett våningsplan i bostaden. Brandvarnaren bör placeras t. ex. i sovrummet och korridoren.

Räddningsverket rekommenderar att det installeras en brandvarnare i varje sovrum och i de korridorer som är utrymningsvägar. Köket är en dålig plats för en brandvarnare, eftersom till och med lite matos får brandvarnaren att larma i onödan. Det rekommenderas också att brandvarnaren inte installeras framför ventilationsventiler och i tvättutrymmen. Brandvarnaren ska installeras i taket, så att det är minst 0,5 m fritt utrymme omkring den i varje riktning.

Hur vet jag att min brandvarnare fungerar?

Brandvarnaren ska testas varje månad genom att trycka på testknappen. Batteriet ska bytas ut till ett nytt varje år, om inte tillverkaren har angett en längre varaktighet för batteriet på brandvarnaren. Brandvarnaren varnar för att batteriet håller på att ta slut genom att pipa med några minuters intervall, då batteriet måste bytas ut till ett nytt.

Vid testningen bör man beakta att brandvarnarens batteri har kunnat ta slut av sig själv om man varit borta i flera dagar, varför det lönar sig att testa brandvarnaren när man kommer hem från en resa. Med testknappen testar man endast att det finns ström i brandvarnaren. En smutsig brandvarnare fungerar inte nödvändigtvis och därför ska nedsmutsade och dammiga brandvarnare bytas till nya.

Hur ofta måste man byta brandvarnare?

En brandvarnare ska förnyas i enlighet med tillverkarens anvisningar eller minst vart tionde år, eftersom tillverkarna inte garanterar att den fungerar längre än detta. Det rekommenderas att man i botten på brandvarnaren anger till exempel med tusch när den har tagits i bruk. Då är det lättare att komma ihåg när den ska bytas.


Primärsläckning

Var ska jag placera brandfilten?

Brandfilten ska finnas lätt till hands, t. ex. fastsatt på köksväggen och man bör öva sig i att använda den. Brandfilten ska vara minst av storleken 180 x 120 cm.

Vad betyder symbolerna på min handbrandsläckare?

Symbolerna på handbrandsläckaren:
A = glödbränder, t.ex. trä
B = vätskebränder, t.ex. bensin
C = gasbränder, t.ex. acetylen
D = metallbränder t.ex. alumiumn
F = fettbrandsläckare t.ex. fritös

Hur vet jag att jag väljer rätt primärsläckningsutrustning?

En pulversläckare är en bra allmän brandsläckare som passar för nästan alla typer av bränder. En negativ sida med den kan anses vara att släckmedlet är nedsmutsande och besvärligt att putsa bort efteråt. Pulvret som används som släckningsämne i pulversläckaren sprider sig ytterst lätt vid användningen och orsakar korrosionsproblem på bl.a. elapparater.

En vätskesläckare passar bra t.ex. i bostäder. Fördelen är att det är lättare att städa efter en vätskesläckare än efter en pulversläckare. Vätskesläckarens frostbeständighet och elsäkerhet måste kontrolleras på brandsläckarens bruksanvisningsetikett. Vätskesläckaren är dock inte lämplig som enda brandsläckare i lokaler där det förekommer brinnande gaser.

En koldioxidsläckare passar bra t.ex. för bränder i elapparater. Koldioxidsläckaren är inte lämplig utomhus, eftersom bland annat blåsten kan försvaga dess effekt. Med brandsläckaren är det tryggt att släcka spänningsförande objekt.

Fettbrandsläckare (Klass F): Passar bra i lokaler med fritösbassänger, t.ex. i professionella kök.

Hur ofta ska en handbrandsläckare granskas?

En handbrandsläckare ska granskas med två (2) års intervall om brandsläckaren förvaras inomhus i torra lokaler med jämn värme. Handbrandsläckaren ska granskas med ett (1) års intervall, om den förvaras på ett ställe där den är utsatt för faktorer som påverkar brandsläckarens funktionsduglighet som fukt, vibrationer, temperaturväxlingar eller köld. Handbrandsläckaren ska genomgå service med 5 eller 10 års intervall, beroende på typen av släckare. Handbrandsläckaren kan genomgå service i en serviceaffär för handbrandsläckare.


Brandsäkerhet

Vi bor i fjärde våningen i ett femvåningshus. Vi har nu olika åsikter med grannen om var man kan förvara barnvagnar. I ett hisslöst hus kan jag inte själv föra barn och vagnar till vår egen bostadsvåning. Varför kan jag inte förvara vagnen i trapphuset på nedersta våningen?

Trapphuset är bostadslägenheternas enda utgång och saker som förvaras där är enkla antändningsobjekt för pyromaner. När de brinner bildar de rikligt med rök som fyller trapphuset på ett ögonblick. Saker som står i vägen i en situation där man måste ta sig ut riskerar säkerheten för husets invånare och brandmännen. Barnvagnar ska antingen förvaras i bostaden eller i ett utrymme avsett för barnvagnar.

Var på tomten lönar det sig att placera soptunnor?

Under byggnader eller i byggnaders omedelbara närhet får man inte förvara något lättantändligt material som sopkärl, kartonghögar eller transportflak. Soptunnor och sopskjul ska placeras så att risken för brand och för att branden sprider sig är liten.

Sopkärlens säkerhetsavstånd från byggnadernas takfotslinje utan brandisolering: 4 meter för enskilda sopkärl på 240 och 600 liter, 6 meter för en rad av flera sopkärl, 8 meter för avfallsskjul och containrar som innehåller brinnande material. När det gäller brandskyddade soptunnor följs i första hand de skyddsavstånd som meddelas av tillverkaren. Ett soprum som utgör en del av byggnaden brandsektioneras separat från den övriga byggnaden.


Fyrverkeripjäser

Vi skulle vilja skjuta några raketer på en födelsedagsfest i april. Hur ska vi gå till väga?

Privat användning av fyrverkeripjäser, t.ex. i samband med fester och andra evenemang måste anmälas till räddningsmyndigheten. Anmälan ska göras med en blankett minst fem (5) dygn före evenemanget. Blanketten hittar man på Mellersta Nylands räddningsverks webbsidor. Räddningsmyndigheten fattar ett skriftligt beslut om saken.

Räddningsmyndigheten kan ställa nödvändiga villkor och begränsningar med tanke på verksamheten eller förbjuda användningen. Inga andra fyrverkeripjäser än dem som godkänts av säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) får användas.


Djur

Jag hittade ett skadat djur, vart ska jag anmäla om det?

Tänk alltid först efter om det är säkert att djuret behöver hjälp. Om djuret är allvarligt skadat måste den som hittat djuret avliva det eller se till att det avlivas. Om man inte själv har beredskap att avliva ett vilt djur som är skadat ska man kontakta polisen genom att ringa nödnumret 112.

Vid räddningsverkets lägescentral 09 41 9140 kan du be om råd om hur man räddar ett djur. Vid behov bedömer jourhavande brandmästaren vad det finns för resurser att rädda djuret. Mellersta Nylands räddningsverk har ingen separat enhet för räddning av smådjur.

Jag hittade en fågelunge på marken under ett träd, jag kan inte ta den med mig hem för att sköta om den. Hur ska jag göra?

Sommaren är djurens ökningstid. Både fåglar och andra djur fårungar under sommaren och djurungarna kan tidvis också synas på ytterst konstiga ställen. Små djur väcker människans vårdinstinkt och vilja att hjälpa, ofta även när det inte finns något behov för det.

Tänk alltid först efter om det är säkert att djuret behöver hjälp. Till exempel en fågel- eller harunge som ser övergiven ut har troligtvis inte övergivits, utan honorna följer situationen någonstans i närheten och återvänder till ungen när människan har avlägsnat sig. Honan är ungens bästa vårdare. Människan kan orsaka vilda djur skada utan att veta om det genom att blanda sig i deras liv, till exempel orsakar fel sorts föda utvecklingsstörningar hos ungar.


Gårdsområden

Vårt husbolag har för få parkeringsplatser. På den bästa parkeringsplatsen har det placerats ett vägmärke som anger räddningsväg och parkeringsförbud. Varför kan jag inte parkera min bil där, kan inte vägmärken flyttas?

Räddningsvägen är en körväg eller en annan förbindelse som används av utryckningsfordon för att komma tillräckligt nära byggnaden vid en eldsvåda eller någon annan olycka. Oberoende av om fastigheten har en räddningsväg eller inte ska akutvårdsenheter ändå kunna komma i närheten av byggnadens ingång. Fastighetsägaren är skyldig att hålla räddningsvägarna framkomliga och tillgängliga under alla årstider och markera dem korrekt. Man får inte parkera ett fordon på en räddningsväg och inte heller ställa ut något annat hinder.

Ett träd har fallit på lekstugan under blåsten, kommer räddningsverket och sågar bort det?

Ett skadat träd ska anmälas till nödcentralen om det skadade trädet eller de skadade träden utgör ett hot mot människors liv, egendom eller om de ligger på vägen och hindrar trafiken. Räddningsverket kommer inte och röjer undan ett träd som fallit på en lekstuga. I detta fall lönar det sig att vid behov begära hjälp av en skogsarbetare.

Om det skadade trädet/-träden har fallit över en elledning får man inte avlägsna det själv på grund av faran för elektriska stötar. Då ska man meddela energibolaget i det egna området om saken. Om trädet har brutit av elledningar när det fallit och de hänger på marken är faroområdet minst 20 meter.

Om du äger en motorsåg och har tillräckliga färdigheter i att hantera en såg, kan du röja bort trädet från vägen. Kom ändå ihåg att det kan finnas spänningar i trädet, som kan orsaka farliga situationer för en oerfaren sågare.


 

Räddningsverkets kundtjänst (24 h)

Lägescentralen
tfn 09 41 9140,
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Personlig kontaktinformation:
fornamn.efternamn(at)vakehyva.fi

Jourhavande brandinspektör

mån. ons. fre. kl. 9–15  tfn 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi