Hoppa till innehåll

Hanteringen och lagringen av farliga kemikalier delas upp i liten och omfattande. Uppdelningen bygger på både mängden kemikalier och på hur farliga de är. På Säkerhets- och kemikalieverket Tukes webbplats finns anvisningar och en räknare som hjälper dig att beräkna till vilken grupp din verksamhet hör.

Räddningsmyndigheten övervakar industriell hantering och upplagring i liten skala.

Exempel:

Om mängden flytgas ligger mellan 200 och 5 000 kg handlar det om upplagring i liten skala och då ska upplagringen anmälas till räddningsverket. Om mängden flytgas är större än detta, görs anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket.

Lämna in anmälan till räddningsmyndigheten på blanketten nedan. Skicka blanketten till: Västra Nylands räddningsverk, Brandmansvägen 1, 02750 ESBO eller per e-post till lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi. Anteckna på kuvertet: Kemikaali-ilmoitus/Kemikalieanmälan

Blankett: Hantering och lagring av farliga kemikalier

Förvaring av brännbara vätskor och gaser i butiksbyggnader

De största tillåtna mängderna brännbara vätskor och gaser i butiker och köpcenter beror på vilken skyddsnivå lokalen eller byggnaden har och på de farliga kemikaliernas farlighetsklassificering. I butikslokaler ska mängden brännbara vätskor och gaser vara så liten som möjligt. Den största tillåtna mängden flytgas som får förvaras inne i en butik är 25 kilogram. I en butiksbyggnad kan det dessutom finnas lager avsedda för aerosoler, brännbara vätskor eller flytgas som är avskilda från butiksrummet och utgör en egen brandteknisk sektion. Spridningen av en brännbar vätska i butikslokalen utanför den plats som har reserverats för förvaring av den brännbara vätskan ska förhindras med till exempel avrinningsbassänger. Närmare information finns i Säkerhets- och kemikalieverkets guide.

Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier 685/2015

Anvisningar och blanketter som är avsedda för hela landet har samlats på webbplatsen Pelastuslaitokset.fi

Västra Nylands räddningsverks prislista

Mer information

Jourhavande brandinspektör
tfn 029 151 2512, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen, tfn 029 151 2112 

Ge respons