Hoppa till innehåll

Förvaring av brännbara vätskor och brandfarliga gaser i bostadshus

I bostadslägenheter inklusive balkonger, terrasser eller motsvarande utrymmen som hör till dem får, utan att äventyra säkerheten, förvaras

 • totalt högst 25 liter brännbara vätskor och aerosoler (kategori 1–2) och
 • högst 25 kilogram flytgas.

Andra än ovan nämnda brandfarliga gaser får inte förvaras i en bostadslägenhet.
I ett separat lagerutrymme som hör till ett bostadshus får dessutom förvaras

 • totalt högst 50 liter brännbara vätskor och aerosoler (kategori 1–2) och
 • högst 50 kilogram flytgas.

Det är förbjudet att förvara flytgas och andra brandfarliga gaser som är tyngre än luft i byggnaders källar- och vindsutrymmen och i andra motsvarande utrymmen. Brännbara vätskor och brandfarliga gaser får inte förvaras i sådana gemensamma källar- eller vindsutrymmen i en byggnad med flera än en bostadslägenhet som är avsedda för förvaring av bostädernas hushållslösöre. När de maximimängder som anges ovan beräknas, ska inte alkoholdrycker beaktas.

Förvaring av brännbara vätskor och brandfarliga gaser i garage för motorfordon

I ett garage för motorfordon får brännbar vätska och brandfarlig gas förvaras i en fast bränsletank, som hör till ett fordon, en arbetsmaskin eller annan jämförbar anordning och som är ansluten till motorn, i så stor mängd som tankens kapacitet medger. I garaget får utöver detta förvaras

 • totalt högst 60 liter brandfarliga vätskor i kategorierna 1−3 eller aerosoler (kategori 1–2),
 • högst 200 liter brännbara vätskor med en flampunkt över 60 grader Celsius,
 • högst 25 kilogram flytgas.

Andra än ovan nämnda brandfarliga gaser får inte förvaras i garage för motorfordon.

Förvaring av flytgas i vissa fall

I ett gasdrivet fordon fås finnas den mängd flytgas som ryms i dess fasta bränsletank. Förvaring av flytgas är förbjuden i sådana utrymmen där någon övernattar inuti fordon, båtar, vagnar med personalrum och motsvarande utrymmen. Utanför dessa utrymmen i fordonen i fråga får förvaras högst 25 kilogram flytgas.

Förvaring av fyrverkeripjäser och explosiva varor i bostadslägenheter och förråd i anslutning till dessa

I en bostadslägenhet får det förvaras högst:

 • 2 kg krut
 • 20 000 patroner för skjutvapen (inklusive patroner för arbetsredskap och startpistoler och tändhattar till dem)
 • kortvarigt 5 kg fyrverkeripjäser i kategorierna F1, F2 och F3 och pyrotekniska artiklar i kategori P1.

I andra utrymmen som innehas av den som äger de explosiva varorna får det förvaras sammanlagt högst:

 • 5 kg krut
 • 30 000 patroner för skjutvapen (inklusive patroner för arbetsredskap och startpistoler och tändhattar till dem)
 • 25 kg fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i kategorierna T1, T2, P1 och P2, samt 5 kg pyrotekniska artiklar som används i räddningsredskap (till exempel lys- och signalanordningar).

Explosiva varor eller fyrverkeripjäser får dock inte förvaras i vindsutrymmen eller i bostadslägenheternas gemensamma utrymmen eller utrymmen avsedda för bostadsspecifik förvaring av lösöre (till exempel källarbåsen i våningshus).

Läs mer:

Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor