Hoppa till innehåll

Skydd inomhus och skyddsrum

Allmänheten varnas för en farlig situation med den allmänna farosignalen. Det första man ska göra, vilket vanligen är tillräckligt, är att ta skydd inomhus och följa de instruktioner som ges.
Alla bör känna igen den allmänna farosignalen och veta vad man ska göra i olika farosituationer. När farosignalen ljuder ska man i första hand ta skydd inomhus, och först på uppmaning av myndigheterna ta sig till ett skyddsrum.

För att kunna hjälpa sig själv och andra måste man känna till riskerna och hur farliga situationer kan undvikas. Det är också bra att kunna handla rätt om en olycka inträffar.

Farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal

Farosignalen uppmanar folk att ta sig inomhus. Efter en allmän farosignal ges det via radion information om orsaken till signalen och anvisningar om hur man ska skydda sig. Den allmänna farosignalen ges vid gas- och strålningsfara. Den ges också vid kraftig rökbildning i samband med en eldsvåda.

Till exempel klor, ammoniak och svaveldioxid kan orsaka gasfara. Många anläggningar och fabriker använder eller tillverkar de här gaserna i stora mängder. Gaser transporteras och lagras i närheten av bosättningscentrum. Vid en olycka sprids gasen med vinden och kan medföra fara på flera kilometers avstånd.

Sannolikheten för allvarlig strålningsfara är mycket liten i Finland. En kärnvapensprängning eller allvarlig kärnkraftsolycka i Finland eller närområdena kan leda till omfattande strålningsfara. Lokal strålningsfara kan orsakas till exempel av en olycka vid transport av radioaktiva ämnen. Även vid en mycket allvarlig kärnkraftsolycka ger vistelse inomhus och jodtabletter ett tillräckligt skydd i alla områden på över 20–30 kilometers avstånd från kraftverket. Vanligen behöver man stanna inomhus i högst ett dygn.

Skyddsrummen ger skydd

De flesta flervåningshus som byggts efter slutet av 1950-talet har ett skyddsrum. Alla nya byggnader på minst 1 200 kvadratmeter ska ha ett skyddsrum. I industri-, produktions-, lager- och samlingsbyggnader är gränsen för skyddsrum dock 1 500 kvadratmeter. Den som äger en byggnad är skyldig att se till att det byggs ett skyddsrum.

Ett skyddsrum skyddar mot strålning, gaser, ras och konventionella vapen. Skyddsrummets dörr ska vara försedd med symbolen för befolkningsskydd. Anordningarna i skyddsrummet ska underhållas regelbundet på samma sätt som fastighetens övriga anordningar.

Skyddsrum byggs främst för att ge skydd i händelse av krig. Därför behöver skyddsrummen inte kunna användas direkt. Ett skyddsrum kan till exempel användas som samlingslokal, simhall, parkeringshall, tunnelbanetunnel eller hobbylokal. När ett skyddsrum används för andra ändamål måste det kunna tömmas och tas i bruk inom 72 timmar.

Myndigheternas planer för befolkningsskydd och byggandet av skyddsrum utgör grunden för skyddet av befolkningen i undantagssituationer. Människornas egen beredskap upprätthålls och utvecklas så att befolkningen har tillräckliga kunskaper för att agera på rätt sätt. Även sammanslutningar och företag har engagerats i befolkningsskyddet.

Läs mer:

STUK - Myndigheterna samarbetar i nödsituation med strålrisk
Varningsmeddelande
Inrikesministeriet
Räddningsverken
Räddningslag