Hoppa till innehåll

Läs informationen och instruktionerna. Se obligatoriska(*) bilagor som krävs för anmälan, avsnitt 2. Du kan också ange information som ytterligare bilagor. Innan du fyller i anmälan, se till att du har bilagorna redo. Observera att bilagorna max. totala storleken är 7 mb. Om du vill spara eller skriva ut anmälan, läs instruktionerna i Skriv ut (i slutet av anmälan).

Lagar, skyldigheter och anvisningar

Rättslig grund:

Anmälningsskyldighet, räddningslagen (379/2011), 42 §

Om myndigheterna i samband med sin tjänsteförrättning upptäcker eller annars får kännedom om uppenbar brandrisk eller annan risk för olyckor i en byggnad, en bostad eller något annat objekt ska de oberoende av eventuella sekretessbestämmelser underrätta den lokala räddningsmyndigheten om saken. Anmälningsskyldigheten gäller också kommunen, andra offentliga samfund och deras anställda samt verksamhetsidkare enligt 18 § 2 mom. i räddningslagen, som ombesörjer driften av vårdinrättningar och ordnandet av service- och stödboende och deras anställda.
I brådskande nödsituationer ska en anmälan alltid göras på det allmänna nödnumret 112.

Bedöm först behovet av att rapportera

Handbok om anmälan av brandrisk eller annan olycksrisk i en bostad (pdf). Bedöm redan innan du fyller i anmälan, om det är en konkret brandfara som bör rapporteras till räddningsmyndigheten. Om kriterierna i guiden inte uppfylls, men du är orolig för personens eller omgivningens säkerhet, gör en orosanmälan till ditt eget välfärdsområde.

Fyll noga i dina egna kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig för närmare information om det objekt som anmälan gäller.

Avgifter

Avgiftsfri. Merparten av räddningsverkens tjänster och tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda enligt 96 § i räddningslagen (379/2011). De lokala räddningsverkens priser finns här.

Inlämning av anmälan

På elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på ”Skicka”. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).

Per post: Anmälan kan även skickas per post. Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor. Skicka anmälan till det lokala räddningsverket i det område som anmälan gäller. De lokala räddningsverkens adresser finns här.

Om du vill ha en tom blankett kan du gå till slutet av blanketten och klicka på Skriv ut.

Uppgifterna behandlas av den kommuns räddningsverk som anmälan gäller. Mer information om register- och dataskyddsbeskrävningen och också behandlingen av dina personuppgifter finns på webbplatsen för det lokala räddningsverket.


Bilagor till anmälan


Uppgifter om anmälaren


Anmälningsdel

Kryssa för de alternativ som beskriver situationen

Om anmälan beror på mängden föremål i bostaden: välj de alternativ som motsvarar din bedömning av mängden föremål:

Som hjälp för bedömningen finns en bildserie (länken öppnas i en ny flik).

Spara/skriv ut

Om du vill spara eller skriva ut anmälan, klicka på Skriv ut innan du skickar den. Du kan spara anmälan i fönstret Skriv ut genom att välja ”Spara i pdf-format” eller ”Skriv ut som pdf”. Vid behov kan du också skriva ut eller spara den tomma blanketten. Alla webbläsare stöder inte att spara anmälan. Efter att du sparat/skrivit ut anmälan gå till punkten Skicka.


Skicka

Till slut klicka på Skicka. Du får ett meddelande om att anmälan har skickats. I annat fall kontrollera att du fyllt i alla de obligatoriska uppgifterna, som markerats med en asterisk (*). Kontrollera också att bilagornas totala storlek inte överskrider 7 MB och att du använt tillåtna filformat. Uppgifterna skickas till och behandlas av det lokala räddningsverket i den kommun som valts i anmälan.