Hoppa till innehåll

När ska en räddningsplan göras upp för en offentlig tillställning?

Räddningslagen förutsätter att arrangören ska göra upp en räddningsplan för offentliga tillställningar och andra evenemang som kan vara förenade med avsevärd risk för människors säkerhet eller brandsäkerheten på grund av ett stort antal deltagare eller av någon annan särskild orsak. Förordningen om räddningsväsendet preciserar att en räddningsplan för offentliga tillställningar ska göras upp för sådana offentliga tillställningar och evenemang där

  • minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt,
  • öppen eld, fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används på platsen,
  • arrangemangen för utrymning av platsen avviker från det normala, eller
  • evenemangets natur medför särskilda risker för människor.

Räddningsplanen för offentlig tillställning kan inkluderas i en övergripande säkerhetsplan för tillställningen. Den övergripande säkerhetsplanen kan även behandla andra säkerhetsfrågor, bland annat ordningsövervakning och trafikregleringar.

Innehåll

Räddningsplanen ska kartlägga och bedöma farorna och riskerna på tillställningen. Utifrån dem fastställs säkerhetsarrangemang för den personal som ansvarar för att genomföra tillställningen. Dessutom ges publiken instruktioner för att förebygga olyckor och agera vid olyckor och farliga situationer.

Av räddningsplanen ska det framgå hur arrangören uppfyller skyldigheterna till egen beredskap i räddningslagen. Skyldigheterna innebär att ägaren och innehavaren av en byggnad samt en verksamhetsidkare för egen del är skyldig att

  1. förebygga eldsvådor och uppkomsten av andra farliga situationer,
  2. ha beredskap att skydda personer, egendom och miljön i farliga situationer,
  3. ha beredskap att släcka eldsvådor och för andra sådana räddningsinsatser som de på egen hand förmår göra,
  4. vidta åtgärder för att trygga utrymning vid eldsvådor och andra farliga situationer samt åtgärder för att underlätta räddningsverksamheten.

Inlämnande av planen till räddningsverket

Planen ska lämnas till räddningsverket senast 14 dygn innan tillställningen börjar. Du får en mall och kontaktinformation för inlämnande av räddningsplan från räddningsverket i ditt område.

Läs mer:

16 § i räddningslagen 379/2011
3 § i förordningen om räddningsväsendet 407/2011
14 § om egen beredskap i räddningslagen