Hoppa till innehåll

Dispens, det vill säga avvikelse från behörighetskrav

Tjänsterna inom räddningsväsendet kräver i regel en sådan examen inom räddningsbranschen som motsvarar tjänsten eller uppgiften. Inrikesministeriet kan dock av särskilda skäl bevilja dispens från de föreskrivna behörighetsvillkoren.

Ett dispensärende inleds genom ett ansökningsbrev till inrikesministeriet av vilket det framgår om det är fråga om dispens för manskap, underbefäl eller befäl. Till ansökan ska bifogas ett aktuellt arbetsintyg/aktuella arbetsintyg eller ett matrikelutdrag med åtminstone den arbetserfarenhet inom räddningsväsendet som är väsentlig med tanke på dispensen. För att det ska vara lättare att behandla ansökan rekommenderas det att sökanden redogör för arbetserfarenheten i en formfri tabell. Det är också önskvärt att veckoarbetstiden syns, så att det går att konstatera att personen har varit anställd på heltid. Dessutom ska kopior av examensbetyg och av intyg över avlagda kurser inom räddningsväsendet bifogas.

Ansökan bedöms på basis av följande faktorer:

Manskap

  • Minst 6 års arbetserfarenhet på heltid vid ett räddningsverk i form av vikariat, visstidstjänst eller visstidsuppgift som räddningsperson / brandman som på heltid deltar i räddningsverksamheten. Det krävs inte att anställningen varit fortlöpande. Avtalsbrandkårsverksamhet räknas inte som arbetserfarenhet på heltid.
  • Till ansökan kan man också bifoga arbetsgivarens intyg på arbetsuppgifternas innehåll och arbetsprestationen. Kravet om 6 års arbetserfarenhet är dock ovillkorligt. Det går inte att avvika från detta krav.
  • Studentexamen eller någon yrkesexamen, högskoleexamen, eller universitetsexamen.
  • Utbildning inom räddningsväsendet: åtminstone kursen för enhetschefer ska ha avlagts, och de kurser före den som krävts.  

 Underbefäl

  • Minst 6 års arbetserfarenhet på heltid vid ett räddningsverk i form av vikariat, visstidstjänst eller visstidsuppgift som underbefäl som på heltid deltar i räddningsverksamheten.
  • Sökanden ska dessutom kunna visa att hen har en lämplig utbildning för underbefälsuppgifterna.  

 Befäl

  • Minst 10 års arbetserfarenhet på heltid vid ett räddningsverk i form av vikariat, visstidstjänst eller visstidsuppgift som befäl som på heltid deltar i räddningsverksamheten.
  • Sökanden ska dessutom kunna visa att hen har en lämplig utbildning för befälsuppgifterna.

Ansökan om dispens ska skickas till inrikesministeriets registratorskontor per e-post till adressen : kirjaamo.sm@gov.fi eller per post till adressen PB 26, 00023 Statsrådet.

Beslutet om dispens är avgiftsbelagt. Enligt inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer (1003/2020) är avgiften 260 euro, och den tas ut även om ansökan avslås.