Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 21 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Minister Mikkonen deltar i ett informellt ministermöte om CBRN-hot i Bryssel

Inrikesminister Krista Mikkonen deltar i ett informellt möte mellan EU-ländernas ministrar med ansvar för civil beredskap i Bryssel den 30 maj. Temat för mötet är CBRN-hot (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot).
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.5.2023 9:19
Skyddsrums utrustning.

Nio av tio finländare anser att befolkningsskyddet är en nödvändig säkerhetsåtgärd

Enligt rapporten Finländarnas räddningsattityder 2023 är finländarna fortfarande positiva till räddningsväsendet. Världshändelserna, till exempel Rysslands anfallskrig mot Ukraina, märks tydligt i hur sannolikt finländarna anser det vara att olika risker realiseras. Finländarna upplever också att till exempel befolkningsskyddet behövs mer än tidigare.
Pressmeddelande Räddningsinstitutetinrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.5.2023 13:00

Ansökningstiderna för direktörstjänster vid inrikesministeriet gick ut

Ansökningstiderna för de utlysta direktörstjänsterna vid inrikesministeriet löpte ut i dag. Tjänsten som räddningsöverdirektör söktes av åtta personer, tjänsten som avdelningschef vid polisavdelningen av åtta personer och tjänsten som kommunikationsdirektör av tjugo personer.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.4.2023 16:41

Sjutton personer tilldelades livräddningsmedalj

Republikens president förlänade 17 personer livräddningsmedalj den 14 april 2023. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.4.2023 12:19

ELO-projektet utvecklar rapporteringen och effektiviteten i fråga om laglighetsövervakningen

Den 2 mars 2023 tillsatte inrikesministeriet ett två år långt projekt för en lyckad livskraftig laglighetsövervakning (ELO). Syftet med projektet är att utveckla rapporteringen om laglighetsövervakningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 13.4.2023 8:40

Finland skickade tusen moderskapsförpackningar till Ukraina

Ryssland har förstört en stor del av hälso- och sjukvårdens infrastruktur och människors hem i Ukraina. Hjälpbehovet är stort i landet. Sedan mars 2022 har Finland skickat nödvändigt civilt materialbistånd till Ukraina. Senast, under februari–mars 2023, har Finland skickat bland annat tusen moderskapsförpackningar till landet. 
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 28.3.2023 9:02

Finland skickade ytterligare materiellt bistånd till Turkiet och Syrien

Under veckoslutet och måndagen skickade Finland ytterligare materiellt bistånd till jordbävningsområdena i Turkiet. En del av biståndet skickas vidare från Turkiet till Syrien. Behovet av materiellt bistånd, till exempel nödinkvartering och uppvärmning, är fortfarande stort i området.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57

Lagstiftningen om nödcentraler uppdateras för att den ska motsvara EU:s dataskyddslagstiftning

Bestämmelserna om behandling av personuppgifter i nödcentralsverksamheten uppdateras så att de motsvarar kraven i EU:s dataskyddslagstiftning. Lagändringen påverkar inte rätten att behandla sådana personuppgifter som Nödcentralsverkets jourpersonal behöver i sitt arbete.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:40

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslagsökningar i den tekniska ramen 

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås betydande anslagsökningar i den tekniska ramen (planen för de offentliga finanserna 2024−2027). Inrikesministeriets anslagsnivå uppgår till cirka 2,4 miljarder euro i början av ramperioden och sjunker till cirka 1,9 miljarder euro 2027. Jämfört med det föregående rambeslutet är ökningen sammanlagt 179−547 miljoner euro/år. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 15:52

Ansvaret för brandvarnare överförs från den boende till byggnadens ägare

Det ska göras flera ändringar i räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet. Till exempel överförs anskaffningen och underhållet av brandvarnare i bostäder från den boende till byggnadens ägare från ingången av 2026.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:36

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
22
räddningsområden
12 602
eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag
17 214
trafikolyckor