Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Räddningslagen revideras utifrån en förstudie och remissvar
Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda brådskande och nödvändiga ändringar i räddningslagen. Avsikten är att uppdatera räddningslagen utifrån en förstudie och de remissvar som inkommit om förstudien.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 31.8.2021 10:51
Sotningsreformen har inte höjt priserna avsevärt, men intervallen mellan sotningarna har förlängts
Den sotningsreform som trädde i kraft år 2019 har inte avsevärt höjt sotningspriserna. Men däremot har intervallen mellan sotningarna förlängts en aning. Detta framgår av en utredning som inrikesministeriet beställde av Östra Finlands universitet. 
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 25.8.2021 13:52
Flyget med de människor som evakuerats från Afghanistan har anlänt till Finland
Finland ordnade den 23 augusti ett flyg från Tbilisi till Helsingfors i samband med evakueringsuppdraget i Afghanistan. Med flyget anlände 102 personer till Finland. Bland de yngsta på flyget fanns små barn.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 23.8.2021 12:05
Finland skickar materialhjälp inom räddningsväsendet till Litauen
Inrikesministeriet har beslutat skicka materialhjälp till Litauen via Europeiska unionens civilskyddsmekanism. Litauen har begärt internationellt bistånd hos EU:s civilskyddsmekanism, där också Finland är medlem.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 20.7.2021 10:46
Användningen av en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation säkerställs i säkerhetskritiska objekt
Räddningsmyndigheten kan i fortsättningen förelägga ägare till bland annat stora köpcentra och sjukhus att skaffa och upprätthålla anordningar som säkerställer tillgängligheten i fråga om en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation. Republikens president stadfäste lagändringen den 15 juli. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2021.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 15.7.2021 14:46
Det riksomfattande systemet för styrning av räddningsväsendet reformeras
Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att reformera räddningsväsendets förvaltning. Genom projektet förbereder man sig på genomförandet av reformen av räddningsväsendet genom att utveckla det riksomfattande styrsystemet så att det motsvarar kraven för reformen av räddningsväsendet. Målet är att ordnandet av räddningsväsendet överförs kontrollerat från kommunerna till välfärdsområdena.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.2.2021 12:12
Finland sänder experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Ekvatorialguinea
Inrikesministeriet har beslutat sända två experter till Bata i Ekvatorialguinea där en explosion i ett ammunitionslager har orsakat omfattande skador. Ekvatorialguinea har begärt internationellt bistånd till räddningsinsatserna i samband med explosionsolyckan. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 11.3.2021 8:32
Elva personer tilldelades livräddningsmedalj
Republikens president förlänade elva meriterade personer livräddningsmedalj den 26 februari. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.2.2021 11:43
Endast små tillägg till finansieringen av säkerhetsmyndigheternas grundläggande verksamhet
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde den 12 maj. Anslagsnivån för inrikesministeriets förvaltningsområde förblir under 1,5 miljarder euro per år under ramperioden 2022–2025.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 12.5.2021 14:20
Utkast till handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsväsendet på remiss
Inrikesministeriet har sänt utkastet till handlingsplan för jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet på remiss. Målet för handlingsplanen är en räddningsbransch som främjar jämställdhet och likabehandling på ett aktivt, planmässigt och långsiktigt sätt. Utkastet till handlingsplan är på remiss från den 24 maj till den 30 juni 2021.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 24.5.2021 15:38

Ensihoitajat ja ambulanssi

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
12 602
Eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag