Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 21 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Beredningen av regionala riskbedömningar inleds i enlighet med en ny anvisning

Utgångspunkten är att de regionala riskbedömningarna bereds inom räddningsområdena med beaktande av indelningen i välfärdsområden. Det finns en särlösning för Nyland och det utarbetas en gemensam riskbedömning för Nyland. Målet är att riskbedömningarna blir klara vårvintern 2023. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.5.2022 11:30

Tilläggsfinansiering för förebyggande av ungdomsbrottslighet och för utbildning inom befolkningsskydd och egen beredskap

I den första tilläggsbudgetpropositionen för 2023 föreslås ett tillägg på sammanlagt 6,9 miljoner euro för inrikesministeriets förvaltningsområde. För polisen föreslås sammanlagt 2,477 miljoner euro för förebyggande och bekämpning av ungdomsbrottslighet. För stärkande av polisens multiprofessionella och förebyggande ankarverksamhet föreslås 1,037 miljoner euro. Dessutom effektiviseras undersökningen av brott bland unga särskilt i de största städerna (Helsingfors, Vanda, Esbo, Åbo) med ett tillägg på 1,44 miljoner euro.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.2.2023 14:57

Inrikesminister Krista Mikkonen framförde sina kondoleanser till Ukraina

Inrikesminister Krista Mikkonen har framfört sitt djupaste deltagande till Ukraina och till anhöriga till dem som omkom i helikopterkraschen den 18 januari. I kraschen omkom Ukrainas inrikesminister Denys Monastyrskyj och flera andra personer som hörde till ministeriets ledning.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2023 13:42

EU:s gemensamma räddnings- och sjukvårdsmaterial lagras i Finland – Projektets värde uppgår till 242 miljoner euro

Inom ramen för rescEU finansierar Europeiska kommissionen EU:s första projekt för ett strategiskt lager i Finland för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. I den här helheten ingår skyddsutrustning för personer, mätinstrument, läkemedel och antikroppar i Finland för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära olyckor. 
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2023 12:31
En räddare på jobbet.

Räddningsväsendet hade över 100 000 larmuppdrag 2022

I fjol uppgick räddningsväsendets larmuppdrag i Finland till cirka 100 700, av vilka cirka 67 000 var brådskande uppdrag. Av uppdragen var antalet eldsvådor 11 856 och antalet trafikolyckor 16 210. Det totala antalet uppdrag ligger något under genomsnittet för tidigare år. Till exempel 2018–2020 uppgick larmuppdragen i genomsnitt till över 107 000 per år.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2023 9:14

Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

Många lag- och förordningsändringar inom inrikesministeriets förvaltningsområde träder i kraft i början av år 2023. Vi sammanställde de viktigaste i detta pressmeddelande.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.12.2022 11:39

Finland sände mer bistånd inom energisektorn och sjukhusutrustning till Ukraina – hjälpbehovet kvarstår under en lång tid framöver

Finland har sänt mer utrustning inom energisektorn och sjukhusutrustning till Ukraina. Förra veckan levererades för första gången också skolmöbler från Finland till Ukraina. I år har Finland skickat sammanlagt 55 långtradare med civilt materialbistånd till Ukraina. Nya biståndshelheter bereds bland annat för energisektorn.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.12.2022 10:02
Lämna ditt utlåtande och påverka

Proposition om ändringar i utbildningarna inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten på remiss

Inrikesministeriet begär utlåtanden om utkastet till en proposition om utbildningsnivåerna och utbildningssystemet inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Utkastet till propositionen innehåller två alternativ för utbildningen inom räddningsväsendet och ett förslag för nödcentralsutbildningen. Remissbehandlingen pågår till den 14 november 2022.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.10.2022 14:14

Finland skickade bussar som är avsedda för skoltransporter till Ukraina

Onsdagen den 7 december skickade Finland iväg bussar till Ukraina. Avsikten är att bussarna ska vara till hjälp vid skoltransporter för ukrainska barn och unga. Donationen är en del av EU:s solidaritetskampanj. Rysslands invasion av Ukraina har påverkat uppskattningsvis 5,7 miljoner skolbarn i Ukraina efter att många skolor har förstörts i bombningar.
Pressmeddelande inrikesministerietkommunikationsministeriet Räddningsväsendet, 7.12.2022 6:59

Det nordiska samarbetet inom civil beredskap är nu viktigare än någonsin

Ministrarna med ansvar för frågor som gäller civil beredskap eller deras ställföreträdare från Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland träffades i Reykjavik den 2 december i det så kallade Hagasamarbetets tecken. Finland representerades vid mötet av inrikesministeriets statssekreterare Akseli Koskela.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:57

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
22
räddningsområden
12 602
eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag
17 214
trafikolyckor