Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Det riksomfattande systemet för styrning av räddningsväsendet reformeras
Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att reformera räddningsväsendets förvaltning. Genom projektet förbereder man sig på genomförandet av reformen av räddningsväsendet genom att utveckla det riksomfattande styrsystemet så att det motsvarar kraven för reformen av räddningsväsendet. Målet är att ordnandet av räddningsväsendet överförs kontrollerat från kommunerna till välfärdsområdena.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.2.2021 12:12
Elva personer tilldelades livräddningsmedalj
Republikens president förlänade elva meriterade personer livräddningsmedalj den 26 februari. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.2.2021 11:43
112-dagen firas virtuellt den 11 februari
EU:s gemensamma nödnummerdag firas den 11 februari 2021. I år firas kampanjen virtuellt med temat "Säkerhet är allas vår rättighet".
Räddningsväsendet, 11.2.2021 10:42
Finland och Sverige stärker den civila beredskapen genom fördjupat samarbete
Finland och Sverige intensifierar samarbetet och informationsutbytet i frågor som gäller civil beredskap och räddningsväsendet. Den 10 februari undertecknade inrikesministrarna Maria Ohisalo och Mikael Damberg en avsiktsförklaring mellan Finland och Sverige om fördjupat samarbete.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 10.2.2021 11:11
Cirka 5,9 miljoner euro ur EU-fonderna för inrikes frågor till tretton projekt
I de nya projekt som finansieras med medel ur EU:s fonder för inrikes frågor främjas bland annat integrationen av kvotflyktingar, åtgärder i anslutning till återvändande av personer som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, förnyandet av gränsbevakningens patrullfordon och dokumentläsare samt utvecklingen av polisens prestationsförmåga.    
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 1.2.2021 15:04
Inrikesministeriets reviderade anvisning förenhetligar utarbetandet av externa räddningsplaner
Inrikesministeriet har reviderat anvisningen om utarbetande av en extern räddningsplan. Syftet med anvisningen är att underlätta processen för utarbetandet av externa räddningsplaner vid räddningsverken och att förenhetliga regionförvaltningsverkens kriterier för tillsyn över externa räddningsplaner.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 28.1.2021 9:19
Illabehandlingen av äldre personer förblir ofta oidentifierad – det splittrade myndighetssamarbetet måste intensifieras
Det finländska servicesystemet identifierar och ingriper inte systematiskt i våld och illabehandling som äldre upplever, visar resultaten av den färska kommunenkäten Uppföljning av äldreomsorgslagen.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 21.1.2021 6:00
Starkare tillsammans - Finland och Sverige stärker den civila beredskapen genom fördjupat samarbete
Dagens kriser känner inga statsgränser, och den nationella beredskapen behöver stöd av gränsöverskridande samarbete. Finland och Sverige för samtal om att stärka sin beredskap, i synnerhet den civila beredskapen, genom fördjupat samarbete.
Nyhet Räddningsväsendet, 18.1.2021 10:30
Pressmeddelande om ändringar vid årsskiftet
Lag- och förordningsändringar som gäller polisen, migration och gränsbevakning träder i kraft i början av 2021. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 18.12.2020 15:26
Utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten reformeras
Inrikesministeriet har tillsatt ett reformprojekt för att bereda justeringar i det riksomfattande utbildningssystemet för, utbildningsprogrammen och examina inom och finansieringen av räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Målet är att reformera utbildningssystemet för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten så att det motsvarar de nationella behoven och förändringarna i omvärlden.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 12.11.2020 10:14

Ensihoitajat ja ambulanssi

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
12 602
Eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag