Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen har publicerats
Inrikesministeriet publicerar en handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen. Syftet med handlingsplanen är att utveckla praxis inom branschen så att den blir mer jämställd och främjar likabehandling. Handlingsplanen bygger på ett omfattande utredningsarbete som inrikesministeriet inledde 2020 tillsammans med arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling inom räddningsbranschen.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 18.11.2021 11:00
Nödcentralernas verksamhet utvecklas för att göra hanteringen av nödsituationer effektivare
Riktlinjerna för nödcentralsverksamheten fram till 2025 har färdigställts. Nödcentralsverksamheten utvecklas i en allt modernare riktning för att man ska kunna bemöta framtida utmaningar i omvärlden. Målet är att utveckla samarbetet mellan olika myndigheter så att nödsituationer kan förutses och hanteras på ett allt effektivare sätt.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 19.1.2022 12:32
Sotningsreformen har gått enligt planerna – inga betydande ändringar i priserna, tillgången eller kvaliteten på sotning
Inrikesministeriet lämnade den 22 december 2021 en skriftlig utredning till riksdagens förvaltningsutskott om genomförandet av den sotningsreform som trädde i kraft 2019. Enligt utredningen finns det för närvarande inget behov av att ändra bestämmelserna om sotning i räddningslagen.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 17.1.2022 11:12
Tre orsaker till varför det lönar sig för ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige att intressera sig för välfärdsområdenas räddningsväsende
Inrikesministeriets räddningsavdelning har sammanställt ett informationspaket om räddningsväsendet i välfärdsområdena för kandidaterna i välfärdsområdesvalet.
Nyhet Räddningsväsendet, 3.1.2022 17:02
Pressmeddelande om ändringar vid årsskiftet
Lag- och förordningsändringar träder i kraft i början av 2022. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 22.12.2021 13:49
Räddningsinstitutets och Nödcentralverkets avgifter ändras 2022
Inrikesministeriet har utfärdat förordningarna om Räddningsinstitutets och Nödcentralverkets avgiftsbelagda prestationer. Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2022.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 22.12.2021 12:49
Olycksutredningen om den byggnadsbrand i Kerimäki där en avtalsbrandman skadade sig är klar
I Kerimäki inträffade den 1 maj 2021 en byggnadsbrand, där en avtalsbrandman som deltog i släckningsarbetena skadades. Till följd av olyckan beslutade inrikesministeriet att i enlighet med räddningslagen tillsätta en undersökningskommission med uppgift att utreda händelseförloppet och ge rekommendationer för att motsvarande olyckor ska kunna undvikas. En motsvarande undersökning gjordes senast 2006.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 21.12.2021 10:30
En ny lag om förvaltningen av EU:s fonder inom området för inrikes frågor träder i kraft
Republikens president stadfäste den 16 december 2021 lagen om förvaltning av programmen för fonderna inom området för inrikes frågor och genomförande av understödssystemet. Lagen träder i kraft den 22 december 2021.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 16.12.2021 15:22
Nordiska ministrar och tjänstemän samarbetar tätt inom samhällsberedskap
De ansvariga ministrarna för samhällsberedskap eller deras suppleanter från Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland möttes idag på distans inom det s.k. Haga samarbetet. Videomötet leddes av den finska inrikesministern Krista Mikkonen och avslutar det finska Haga ordförandeskapet under år 2021.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 14.12.2021 11:35
EU beviljade Finland finansiering för släckning av skogsbränder
Finland har fått EU-finansiering för att bilda en räddningsformation för släckning av skogsbränder. Europeiska kommissionen har beviljat Södra Karelens, Norra Karelens, Södra Savolax, Norra Savolax och Kymmenedalens räddningsverks samprojekt delfinansiering för anskaffning av specialmateriel för räddningsformationen för släckning av skogsbränder.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.11.2021 11:27

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
12 602
Eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag