Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 21 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Ifjol somras förekom över 2 500 terrängbränder: inrikesministeriet påminner om risken för terrängbrand med hjälp av kampanjen Bränn inte naturen

Varning för terrängbrand gäller i nästan hela landet, vilket innebär att det är förbjudet att göra upp öppen eld. Inrikesministeriet inleder den 24 maj en kampanj på sociala medier riktad till unga vuxna för att påminna att terrängen antänds mycket lätt och att elden sprider sig lika lätt.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.5.2024 14:28

Staterna vid EU:s yttre gränser har gemensamma säkerhetsutmaningar 

Finlands, Norges, Estlands, Litauens, Lettlands och Polens inrikesministrar sammanträdde i Lettlands huvudstad Riga den 23–24 maj. Ministrarna diskuterade ländernas gemensamma säkerhetsutmaningar särskilt med tanke på EU:s yttre gränser. Finland representeras vid mötet av inrikesminister Mari Rantanen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.5.2024 12:37

Inrikesminister Rantanen förlänade förtjänstmedaljerna för befolkningsskyddsarbete

Inrikesminister Mari Rantanen förlänade förtjänstmedaljer för befolkningsskyddsarbete av 1. och 2. klass. Förtjänstmedalj för befolkningsskyddsarbete beviljas personer som arbetat förtjänstfullt eller särskilt förtjänstfullt till förmån för befolkningsskyddet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.5.2024 17:41

Fortsatt materiellt bistånd till Ukraina

Under Rysslands anfallskrig har Finland aktivt skickat civilt materialbistånd till Ukraina. Finland har donerat totalt 311 långtradare med materiellt bistånd och 76 fordon. Finland fortsätter att aktivt samla in och skicka materiellt bistånd till Ukraina.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.5.2024 14:52

Nytt projekt för att utarbeta anvisningar för egen beredskap för undantagsförhållanden

I ett projekt som inrikesministeriet inlett ska det utarbetas anvisningar för räddningsplaner och för ibruktagande, användning, underhåll och inspektioner av skyddsrum. Anvisningarna riktar sig till aktörer som arbetar med befolkningsskydd och räddningsplaner. Syftet med anvisningarna är att förtydliga lagstiftningen om dessa.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.3.2024 10:26

Lägesbildsverksamheten inom och ledningen av räddningsverksamheten förtydligas genom nya förordningar

Förordningar som preciserar ledningen av och lägesbildsverksamheten inom räddningsverksamheten trädde i kraft den 4 april 2024. Förordningarna svarar mot regeringsprogrammets mål om att stärka beredskapen inför olyckor och störningssituationer och om att inrätta enhetliga lednings- och lägescentraler inom räddningsmyndigheterna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.4.2024 10:39

Bestämmelserna om brandskyddsanordningar ändras

Bestämmelser om brandskyddsanordningar finns i fortsättningen i en ny lag. Lagen om vissa brandskyddsanordningar ersätter den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet. Den reviderade lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagstiftningen och de förordningar som utfärdats med stöd av den. Bestämmelserna har dock förtydligats, uppdaterats och förenhetligats med andra motsvarande bestämmelser.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.4.2024 14:09
Faktura i personens hand

Erillisverkot varnar: bluffakturor för ”Virve 2.0 kontroller och kontroller av räckvidd” i omlopp

Bluffakturor för ”Virve 2.0 kontroller och kontroller av räckvidd” med hänvisning till räddningslagen har sänts till bostadsaktie- och fastighetsaktiebolag.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 16.4.2024 13:52

Befolkningsskyddet kräver en tydlig arbetsfördelning och tillräckliga resurser

Utvecklingen av befolkningsskyddet är en viktig del av samhällets övergripande beredskap. Enligt den färska rapporten om befolkningsskyddets nuvarande tillstånd har befolkningsskyddet i Finland många styrkor, men också många svagheter. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.3.2024 10:40

Slutrapporten från förstudien om räddningsväsendets skyddsutrustning har blivit klar

Den 30 mars 2023 inledde inrikesministeriet en förstudie för att kartlägga nuläget och utreda utvecklingsbehoven i fråga om räddningsväsendets skyddskläder. I förstudien kartlades också behoven att utveckla räddningsväsendets uniformer. I projektet identifierades 11 åtgärder för att utveckla skyddsutrustningen inom räddningsverksamheten och sex åtgärder för att utveckla räddningsbranschens uniformer.  
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.3.2024 13:30