Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverk handleder planeringen av byggande så att personsäkerheten samt räddningsverksamhetens och akutvårdens verksamhetsförutsättningar kan tryggas. På så sätt säkerställs till exempel att de som bor eller jobbar i en byggnad i nödsituationer kan avlägsna sig säkert och snabbt. Dessutom sörjer man för att det är möjligt och säkert för räddnings- och akutvårdspersonal att verka i byggnaden. Vi samarbetar aktivt med kommunernas planläggare och byggnadstillsyner. 

Kontakt för anvisningar om planering av byggnader:  

Nedan finns kontaktuppgifter for ärenden som gäller anvisningar om planering av byggnader.
Skicka ditt ärende för kännedom till alla som ansvarar för ett visst område. Berätta i ditt meddelande de grundläggande uppgifterna om ditt byggprojekt (vad du bygger, hur krävande klass en eventuell brandskyddsteknisk dimensionering håller, och så vidare). De arbeten som inkommit under veckan delas ut på fredag förmiddag mellan dem som ger planeringsanvisningar. Efter det kontaktar vi dig så snabbt som möjligt för att komma överens om fortsatta åtgärder.

Områdesindelning:

Esbo och Grankulla:

Jukka Saari (exceptionellt krävande projekt), jukka.t.saari(a)espoo.fi 
Nina Piela-Tallberg, nina.piela-tallberg(a)espoo.fi
Markus Airikkala, markus.airikkala(a)espoo.fi

Kyrkslätt, Raseborg, Hangö, Ingå:

Marcus Hindersson, marcus.hindersson(a)espoo.fi 
Rasmus Fredriksson, rasmus.fredriksson(a)espoo.fi

Lojo, Vichtis, Högfors, Sjundeå:

Jukka Saari, jukka.t.saari(a)espoo.fi
Jani Kuutsa, jani.kuutsa(a)espoo.fi

Andra myndighetsanvisningar om säkerhet vid byggande: 

Anvisning om skorstenars struktur och brandsäkerhet (på finska) (publicerad 4.2.2019)

Planläggningsskedet  

Anvisningar till planerare av vattenledningsnät  

Den här publikationen är en guide för planeringen av släckvatten. Den är avsedd att tillämpas inom Västra Nylands räddningsverks område. 

Anvisningar för planering av släckvatten (på finska)  

Saker att ta hänsyn till i utlåtanden om detaljplaner 

Den här publikationen behandlar frågor som man ska ta hänsyn till i utlåtanden om detaljplaner. Den är avsedd att tillämpas inom Västra Nylands räddningsverks område. 

Saker som ska beaktas i utlåtanden (på finska) 

Planeringsskedet  

Blanketten om grunderna i planering av brandsäkerhet ska bifogas till bygglovshandlingarna och motsvarande uppgifter ska framföras i huvudritningarna.

Grunderna i planering av brandsäkerhet och genomförande (på finska)  

Anmälan om skyddsrum 

Anmälan om skyddsrum 

Fyll i blanketten, underteckna den och skicka den till byggnadstillsynsmyndigheten. 

Anvisningar för planerare 

Meningen med denna anvisning är att underlätta planeringen av byggprojekt redan i projektplaneringsskedet. Den riktar sig till den som påbörjar ett byggprojekt samt till huvud- och specialplanerare. Förutom anvisningar innehåller publikationen också praxis som visat sig vara bra. 

Anvisningar för dem som planerar och bygger bostadsbyggnader och bilgarage (på finska) 

Planeringsguide för räddningsväg  

En räddningsväg är en körväg eller an annan förbindelse som gör det möjligt för utryckningsfordon att komma tillräckligt nära byggnader och släckvattentäkter om det brinner eller uppstår en nödsituation.

Fastighetens ägare, innehavare eller verksamhetsutövare ska för egen del se till att räddningsvägarna är farbara och fria från hinder och i övrigt i sådant skicka att de kan användas säkert och effektivt. 

Räddningsvägen definieras redan i samband med bygglovet. Vem som helst kan inte beteckna ett område som räddningsväg. Räddningsvägen ska fylla vissa kriterier som hittas i anvisningarna för hur man planerar och bygger en räddningsväg.

Denna publikation är en guide för att planera räddningsvägar i en byggnad. Den är avsedd att tillämpas inom Västra Nylands räddningsverks område för objekt som redan fått bygglov:

Planeringsguide för räddningsväg (på finska)  

Anvisning för planeringen av räddningsväg på objekt som inte ännu fått bygglov:

HIKLU Planerings- och bygguide för räddningsväg (på finska)  

Planering och byggande av fasta släckvattenledningar  

Vid planeringen och byggandet av fasta släckvattenledningar som placeras i byggnader och andra lokaler följs principerna i följande anvisning: 

Planering och byggande av fasta släckvattenledningar (på finska) 

Myndighetsnätets inomhustäckning 

Enligt räddningslagen ska myndighetsradionätets hörbarhet säkras i byggnader eller konstruktioner samt i trafik- och servicetunnlar där personsäkerhetsrisken är större än vanligt.  (109 § i räddningslagen 379/2011

Västra Nylands räddningsverk har tillsammans med räddningsverk i närheten och Suomen Erillisverkot gjort upp en anvisning om nybyggen och samma anvisning tillämpas också då inomhustäckning i en färdig byggnad genomförs. 

Mer information om hur inomhustäckning av myndighetsnät görs får du på Suomen Erillisverkot Oy:s webbplats (på finska)

Blanketter 

Myndighetsnätet VIRVE:s inomhustäckning (att säkra täckningen i fastigheter)  

Blankett L1 för behovsutredning för Virve (på finska)  

Blankett L1 i Word-format (på finska)  

Mer information 

Räddningsverket samarbetar med byggnadstillsynerna och utnyttjar i arbetet Topten-korten.  

Topten-samarbete (på finska)  

Byggnadsskedet 

Särskild brandsyn görs på byggplatsen före ibruktagningssyn av byggnaden. Den särskilda brandsynen utförs av räddningsmyndigheten. Byggnadstillsynsmyndigheten kontrollerar byggnaden då den ska tas i bruk Vid tillsynen ska alla nödvändiga tillståndsdokument med myndigheterna stämpel finnas tillgängliga, inklusive en brandteknisk plan eller promemoria. 

Anvisning för ansvariga arbetsledare 

Observera vid placering av avfallskärl: 

För förebyggande av anlagda eldsvådor är det viktigt att avfallskärlen på gården är placerade eller skyddade så, att en brand som antänds i dem inte kommer åt att spridas till byggnader. Enligt räddningslagen 9 § ska en byggnad, konstruktion och dess omgivning hållas i sådant skick att risken för att en eldsvåda uppstår, avsiktligt anläggs eller sprider sig är liten. Också Finansbranschens centralförbunds skyddsanvisning för förebyggande av anlagda eldsvådor förpliktar den försäkrade eller den som tar försäkringen att sköta om bekämpning av anlagda bränder. 

Avfallskärlens säkerhetsavstånd till byggnadernas takskägg 

4 meter 

  • enskilda avfallskärl på 240 och 600 liter 
  • avfallskärl av metall 
  • djupbehållare 

6 meter 

  • rader med flera avfallskärl 
  • rullpallar för kartong 

8 meter  

  • sopskjul utansektionering 
  • växelflak (öppna flak) med brandfarligt material 

Sopskjul som placeras invid vägg 

Det är inte alltid möjligt att nå målen för avfallskärlens säkerhetsavstånd (8 m) Då måste konstruktionerna ha brandsektioner.  Det viktigaste är att vägg- och takkonstruktionerna i sin helhet tål påfrestningarna av en brand enligt brandklassen för skjulet, med undantag av ventilationsvägg (försäkra dig om att en eventuell brand inte kommer åt att sprida sig från sopskjulet till andra byggnader). 

Ventilationsväggen i ett öppet skjul placeras så, att den inte vetter mot byggnaden och på minst fyra meters avstånd från byggnaden. Skjulets övriga väggar och taket byggs enligt kraven för byggnadens brandklass. Säkerhetsavståndet från en öppen ventilationsvägg till en grannbyggnad ska också beaktas. 

Läs mera:

Broschyr av Räddningsbranschens centralorganisation i Finland: Avfallsbehållare på tomten och förebyggande av anlagda bränder (på finska). 

Broschyr av Finanssiala: Förebyggande av anlagda bränder (på finska)  

Mer information

Jourhavande brandinspektör
tfn 09 8162 6815, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen tfn 09 8162 8699

Ge respons via Esbo stads responstjänst