Hoppa till innehåll

Västra Nylands räddningsverk handleder planeringen av byggande så att personsäkerheten samt räddningsverksamhetens och akutvårdens verksamhetsförutsättningar kan tryggas. På så sätt säkerställs till exempel att de som bor eller jobbar i en byggnad i nödsituationer kan avlägsna sig säkert och snabbt. Dessutom sörjer man för att det är möjligt och säkert för räddnings- och akutvårdspersonal att verka i byggnaden. Vi samarbetar aktivt med kommunernas planläggare och byggnadstillsyner.

Kontakt för anvisningar om planering av byggnader:

Nedan finns kontaktuppgifter for ärenden som gäller anvisningar om planering av byggnader.
Skicka ditt ärende för kännedom till alla som ansvarar för ett visst område. Berätta i ditt meddelande de grundläggande uppgifterna om ditt byggprojekt (vad du bygger, hur krävande klass en eventuell brandskyddsteknisk dimensionering håller, och så vidare). Efter det kontaktar vi dig så snabbt som möjligt för att komma överens om fortsatta åtgärder. Vi uppskattar ert tålamod, eftersom handläggningstiderna har bilivit längre på grund av resursbrist.

Områdesindelning:

Exceptionellt krävande projekt, hela Västra Nyland:

Jukka Saari (jukka.saari(a)pelastustoimi.fi)
Anssi Kuhlman (anssi.kuhlman(a)pelastustoimi.fi

Esbo och Grankulla:

Nina Piela-Tallberg  (nina.piela-tallberg(a)pelastustoimi.fi)
 

Kyrkslätt, Raseborg, Hangö, Ingå:

Marcus Hindersson (marcus.hindersson(a)pelastustoimi.fi)
Rasmus Fredriksson (rasmus.fredriksson(a)pelastustoimi.fi)

Lojo:

Jukka Saari (jukka.saari(a)pelastustoimi.fi)
Anssi Kuhlman (anssi.kuhlman(a)pelastustoimi.fi)

Vichtis, Högfors, Sjundeå:

Rasmus Fredriksson (rasmus.fredriksson(a)pelastustoimi.fi)

Planläggningsskedet

Anvisningar till planerare av vattenledningsnät

Den här publikationen är en guide för planeringen av släckvatten. Den är avsedd att tillämpas inom Västra Nylands räddningsverks område.

Anvisningar för planering av släckvatten (på finska)

Saker att ta hänsyn till i utlåtanden om detaljplaner

Den här publikationen behandlar frågor som man ska ta hänsyn till i utlåtanden om detaljplaner. Den är avsedd att tillämpas inom Västra Nylands räddningsverks område.

Saker som ska beaktas i utlåtanden (på finska)

Planeringsskedet

Blanketten om grunderna i planering av brandsäkerhet ska bifogas till bygglovshandlingarna och motsvarande uppgifter ska framföras i huvudritningarna.

Grunderna i planering av brandsäkerhet och genomförande (på finska)

Anmälan om skyddsrum

Anmälan om skyddsrum

Fyll i blanketten, underteckna den och skicka den till byggnadstillsynsmyndigheten.

Topten samarbete

Räddningsverket samarbetar med byggnadstillsynerna och utnyttjar i arbetet Topten-korten.

Topten-samarbete (på finska)

Anvisningar för planerare

Meningen med denna anvisning är att underlätta planeringen av byggprojekt redan i projektplaneringsskedet. Den riktar sig till den som påbörjar ett byggprojekt samt till huvud- och specialplanerare. Förutom anvisningar innehåller publikationen också praxis som visat sig vara bra.

Anvisningar för dem som planerar och bygger bostadsbyggnader och bilgarage (på finska)

Planeringsguide för räddningsväg

En räddningsväg är en körväg eller an annan förbindelse som gör det möjligt för utryckningsfordon att komma tillräckligt nära byggnader och släckvattentäkter om det brinner eller uppstår en nödsituation.

Fastighetens ägare, innehavare eller verksamhetsutövare ska för egen del se till att räddningsvägarna är farbara och fria från hinder och i övrigt i sådant skicka att de kan användas säkert och effektivt.

Räddningsvägen definieras redan i samband med bygglovet. Vem som helst kan inte beteckna ett område som räddningsväg. Räddningsvägen ska fylla vissa kriterier som hittas i anvisningarna för hur man planerar och bygger en räddningsväg.

Planerings- och bygguide för räddningsväg (på finska)

Planering och byggande av fasta släckvattenledningar

Vid planeringen och byggandet av fasta släckvattenledningar som placeras i byggnader och andra lokaler följs principerna i följande anvisning:

Planering och byggande av fasta släckvattenledningar (på finska)

Primärsläckningsutrustning

Tidigare har placeringen av primärsläckningsutrustning i byggnader justerats i byggbestämmelserna. Genom placeringen av utrustningen i byggnaden gjorde det möjligt för personerna i byggnaden att vidta inledande släckningsåtgärder i initialskedet av en brand.

Byggbestämmelserna upphävdes i och med reformen av byggnadslagstiftningen och genom att förordningen om byggnadernas brandsäkerhet (848/2017) trädde i kraft 1.1.2018. Kraven på hur man placerar primärsläckningsutrustning i byggnad togs bort från den nya förordningen. Behovet av primärsläckningsutrustning i byggnader har dock inte ändrats och primärsläckningsutrustning är fortfarande nödvändiga för att upprätthålla tillräcklig person- och brandsäkerhet.

Anvisning för placering av primärsläckningsutrustning i byggnad (PDF)

Myndighetsnätverket förnyas

I byggnader och konstruktioner där det för närvarande finns anordningar som säkerställer att myndighetsnätverket är användbart ska tillgängligheten för en tjänst för myndighetskommunikation enligt 109 § (15.7.2021/739) i räddningslagen 379/2011 säkerställas.

Det har tidigare bestämts att myndighetsnätverkets hörbarhet ska säkerställas i byggnader eller konstruktioner där risken för människors säkerhet är större än normalt. Sådana byggnader är till exempel stora samlings- och affärslokaler, underjordiska utrymmen (med undantag för vanliga källarutrymmen) samt objekt med brandteknisk apparatur.

Räddningsmyndigheten kommer dessutom att kontakta ägare av byggnader och konstruktioner vars byggnader kommer att förutsättas vara tillgängliga för myndighetskommunikation.

År 2025 sker en övergång till den nya tjänsten för myndighetskommunikation och då stängs det gamla myndighetsnätet. Fram till dess ska både myndighetsnätet och den nya tjänsten för myndighetskommunikation fungera parallellt. Operatör för tjänsten för myndighetskommunikation är Suomen Erillisverkot Oy.

Ytterligare information på Suomen Erillisverkot Oy:s webbplats (på finska)

Myndighetsnätet VIRVE:s inomhustäckning (att säkra täckningen i fastigheter) (på finska)

Blankett för behovsutredning för Virve (på finska)

Skorstenars brandsäkerhet

Anvisning om skorstenars struktur och brandsäkerhet (på finska) (publicerad 4.2.2019)

Byggnadsskedet

Särskild brandsyn görs på byggplatsen före ibruktagningssyn av byggnaden. Den särskilda brandsynen utförs av räddningsmyndigheten. Byggnadstillsynsmyndigheten kontrollerar byggnaden då den ska tas i bruk.

Vid tillsynen ska alla nödvändiga tillståndsdokument med myndigheterna stämpel finnas tillgängliga, inklusive en brandteknisk plan eller promemoria.

Anvisning för ansvariga arbetsledare

Nyckelförvaring för räddningsverket

Den som innehar en fastighet med en brandlarmanläggning ska skaffa och installera låsbara nyckelbehållare (som också kallas nyckeltuber eller nyckelrör).

Nyckelförvaring för räddningsverket

Vid installationen av nyckeltuberna måste man följa den säkerhetsanvisning som getts av Finanssiala ry om Nyckelbehållare för räddningsverket (på finska)

Barackers brandsäkerhet

I denna anvisning definieras de viktigaste brandsäkerhetsaspekterna vid placering av stora barackkomplex på byggarbetsplatsen.

Anvisning om brandsäkerhet för baracker och barackkomplex på stora byggarbetsplatser

Observera vid placering av avfallskärl

För förebyggande av anlagda eldsvådor är det viktigt att avfallskärlen på gården är placerade eller skyddade så, att en brand som antänds i dem inte kommer åt att spridas till byggnader. Enligt räddningslagen 9 § ska en byggnad, konstruktion och dess omgivning hållas i sådant skick att risken för att en eldsvåda uppstår, avsiktligt anläggs eller sprider sig är liten. Också Finansbranschens centralförbunds skyddsanvisning för förebyggande av anlagda eldsvådor förpliktar den försäkrade eller den som tar försäkringen att sköta om bekämpning av anlagda bränder.

Avfallskärlens säkerhetsavstånd till byggnadernas takskägg

4 meter

  • enskilda avfallskärl på 240 och 600 liter
  • avfallskärl av metall
  • djupbehållare

6 meter

  • rader med flera avfallskärl
  • rullpallar för kartong

8 meter

  • sopskjul utansektionering
  • växelflak (öppna flak) med brandfarligt material

Sopskjul som placeras invid vägg

Det är inte alltid möjligt att nå målen för avfallskärlens säkerhetsavstånd (8 m) Då måste konstruktionerna ha brandsektioner.  Det viktigaste är att vägg- och takkonstruktionerna i sin helhet tål påfrestningarna av en brand enligt brandklassen för skjulet, med undantag av ventilationsvägg (försäkra dig om att en eventuell brand inte kommer åt att sprida sig från sopskjulet till andra byggnader).

Ventilationsväggen i ett öppet skjul placeras så, att den inte vetter mot byggnaden och på minst fyra meters avstånd från byggnaden. Skjulets övriga väggar och taket byggs enligt kraven för byggnadens brandklass. Säkerhetsavståndet från en öppen ventilationsvägg till en grannbyggnad ska också beaktas.

Läs mera:

Broschyr av Räddningsbranschens centralorganisation i Finland: Avfallsbehållare på tomten och förebyggande av anlagda bränder (på finska).

Broschyr av Finanssiala: Förebyggande av anlagda bränder (på finska)

Mer information

Jourhavande brandinspektör
tfn 029 151 2512, vardagar kl. 9.00–11.30.

Lägescentralen tfn 029 151 2112

Ge respons