Hoppa till innehåll

Tillfälliga och avvikande konstruktioner

Ofta bygger man tillfälliga konstruktioner, såsom läktare, tält eller estrader, för offentliga tillställningar. En beskrivning av tillfälliga konstruktioner ska ingå i räddningsplanen för tillställningen.

Utfärda ett intyg om uppförande av stora eller avvikande konstruktioner. Intyget ska vara tillgängligt på evenemangsplatsen. Tillfälliga konstruktioner kan även kräva ett bygglov eller åtgärdstillstånd, som beviljas av byggtillsynsmyndigheten.

Beakta följande i fråga om tält

 • Antalet personer har dimensionerats enligt samma kriterier som i fråga om sammankonstlokaler.
 • Tälttyget är av svårantändligt material (SL1, DIN4102 B1 eller motsvarande).
 • Det finns minst två utrymningsvägar från tältet, och utrymningsvägarnas bredd har fastställts enligt samma kriterier som i fråga om sammankomstlokaler.
 • Utrymningsvägarna från tältet är utrustade med skyltar. Små tält kan utrustas med återreflekterande utrymningsskyltar. Stora tält (mer än 300 kvadratmeter) ska utrustas med belysta utrymningsskyltar med batterisäkring. Om mer än 30 procent av tältets väggyta är öppen, kan tältet klassificeras som ett tak eller en öppen konstruktion. Då ska skyltar som krävs fastställas från fall till fall.
 • Tältet har placerats på ett tillräckligt långt avstånd från byggnader. Enskilda tält på mindre än 20 kvadratmeter ska i regel placeras på minst fyra meters avstånd från byggnader. Större tält och tältgrupper ska i regel placeras på minst åtta meters avstånd från byggnader.
 • Vid placering av tält har hänsyn även tagits till räddningsvägarna och utrymningsvägarna i närliggande byggnader. För tältområdet reserveras räddningsvägar som är minst 3,5 meter bredda.
 • Instruktionerna om uppsättande av tält ska iakttas.
 • Tältet har satts fast på underlaget, till exempel med vatten- eller betongtyngder, enligt tillverkarens eller en kompetent planerares instruktioner.

Om byggtillsynsmyndigheten inte har gett några särskilda anvisningar eller föreskrifter och om man inte har instruktioner från tillverkaren eller planeraren, rekommenderas följande vid uppsättande av tält på högst 300 kvadratmeter:

 • Delarna till stommen ska anslutas till varandra med låsbara skarvstycken.
 • Tältets stabilitet påverkas av bland annat tältets konstruktion, höjd och form. Vid användning av lösa tyngder bör varje hörn i tältet vara utrustat med följande tyngder: 2 x 2 tält 15 kilogram per stolpe, 4 x 4 tält 62 kilogram per stolpe, 5 x 5 tält 96 kilogram per stolpe och 6 x 6 tält 139 kilogram per stolpe. Minimityngderna gäller tält med takpresenning när vindhastigheten är högst 15 meter i sekunden. Om vinden är hårdare, ska takpresenningen avlägsnas eller så ska ytterligare tyngder läggas till.
 • Tält ska fästas på jordankare eller lösa tyngder med spännband vilkas dragstyrka är minst 1 000 kilogram. Snören eller motsvarande är inte tillförlitliga fästen.
 • Tält som har fästs enligt denna instruktion håller sig nödvändigtvis inte fästa vid oväder. Då ska instruktionerna i räddningsplanen iakttas.
 • Vid oväder eller om vindhastigheten är mer än 15 meter i sekunden, ska tältfästningen stärkas eller så ska användningen av tälten avbrytas. Människorna ska vägledas från tälten och området kring tälten, och tälten ska tas ner om det är möjligt. Om tillverkaren har gett andra instruktioner, ska de följas.

Ägna uppmärksamhet åt följande när det gäller estrader

 • De instruktioner om uppbyggande av estrad som tillverkaren av estraden har gett följs.
 • Ett intyg om uppbyggandet har utfärdats.
 • Estraden används för det ändamål som tillverkaren har fastställt.
 • Tyngdbegränsningarna för estradkonstruktionerna iakttas.
 • Vindrestriktionerna för estradkonstruktionerna är kända.
 • Arrangören av evenemanget ska planera handlingsmodeller med tanke på olika väderfenomen.

Beakta följande i fråga om läktare

 • Läktare ska byggas upp med iakttagande av miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader (1007/2017).
 • Läktaren ska utrustas med ett räcke, om fallhöjden överstiger 0,5 meter eller om det finns risk för fall eller felstigning. Ett skyddsräcke ska användas vid nivåskillnader på över 0,7 meter på objekt dit barn har tillträde.
 • Sittplatserna ska fästas vid underlaget, om golvet lutar eller om det nivåskillnader mellan golven i sittplatsraderna. På ett vågrätt golv får sittplatserna vara lösa.
 • Om det i lokalen finns fler än 60 stolar och om stolarna inte är placerade runt bord, ska stolarna kopplas till varandra i grupper om minst fyra.
 • Fasta sittplatser och sittplatser som är kopplade till varandra ska ordnas i rader på sittområden med en förbindelseled längs sidan.
 • Från ändan av varje rad på ett sittområde eller en ståplatsläktare ska det finnas direkt tillträde till en förbindelseled som leder därifrån.
 • Förbindelseledens bredd ska dimensioneras utifrån antalet personer som använder förbindelseleden. En förbindelseled i en samlingslokal för högst 60 personer ska vara minst 900 millimeter bred. En förbindelseled i ett utrymme avsett för fler än 60 personer ska vara minst 1 200 millimeter bred.
 • Den fria bredden i en gång mellan sittplatsrader ska stå i förhållande till antalet personer som använder gången, till sittplatsernas typ och till huruvida det finns en förbindelseled från området på båda sidor eller bara ena sidan av gången mellan raderna.
 • I trappor i förbindelseleder till läktaren får steghöjden vara högst 160 millimeter och stegdjupet minst 300 millimeter.
 • Mellanrummen mellan öppna steg i läktaren ska täppas till så att en kub med en kantlängd på mer än 100 millimeter bred inte rymmer mellan öppna steg.
 • Trappor och ramper ska ha ledstänger hela vägen. Ledstänger ska dimensioneras så att det går att få ett stadigt grepp om dem.
 • Följ de instruktioner om uppbyggande av estrad som tillverkaren av estraden har gett.

Läs mer:

Antal personer och utrymningsarrangemang